Käytännöt ja johtaminen

Vastuullisuus on täysin integroitu Vattenfallin konsernistrategiaan, tavoitteiden asetteluun, päätöksentekoon ja riskienhallintaan.

Vastuullisuuspolitiikka ja hallinointitoimet ovat osa Vattenfallin johtamisjärjestelmää, ja niitä sovelletaan yrityksessä kaikilla alueilla.


Toimintaa ohjaavat käytännöt 

Vattenfall lupaa ottaa kestävän kehityksen huomioon kaikissa toimissaan ja päätöksissään. Vastuullisuuden perustan muodostavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet, Vattenfallin omistajan, Ruotsin valtion, määrittämät prioriteettialueet, OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeet ja YK:n ihmisoikeuksia ja liiketoimintaa koskevat periaatteet sekä muut ohjeet ja standardit. 

Vastuullisuuspolitiikka 

Vattenfallille vastuullisuus tarkoittaa vastuun ottamista tulevista sukupolvista myötävaikuttamalla kestävään kehitykseen: taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti. Osoitamme selvästi osallistumisemme YK:n maailmanlaajuisiin tavoitteisiin. Kohtuuhintainen energia on perusedellytys, jotta yhteiskunta toimii ja kehittyy kestävällä tavalla. Olemme siksi sitoutuneet täyttämään yhteiskunnan tarpeet tuottamalla energiaa luotettavasti ja vastuullisesti. Haastamme jatkuvasti toimintatapamme ja toimimme kestävästi kaikessa, mitä teemme.  

Ympäristöpolitiikka

Olemme sitoutuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme. Uskomme, että ympäristötehokkuuden jatkuva parantaminen kaikilla toimintojemme osa-alueilla on edellytys liiketoiminnan terveelle kehitykselle. Siksi ympäristöajattelu on osa jokapäiväistä toimintaamme ja tuloksemme perustuu kaikkien työntekijöidemme työpanokseen. Vattenfallin ympäristöpolitiikka muodostaa perustan ympäristöjärjestelmälle, joka on tunnustettujen standardien, kuten ISO14001:n ja EMAS:n, mukainen.  

Ihmisoikeuspolitiikka 

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia tavarantoimitusketjuissamme, toiminnoissamme ja yhteisöissä, joissa toimimme. Tunnistamme, arvioimme ja hallinnoimme ihmisoikeusriskejä ja vaikutuksia due diligence -menettelyillä ja pyrimme jatkuvasti parantamaan niitä. Tämä on jatkuvaa työtä, ja sen tärkeänä osana on ihmisoikeuskysymyksiä koskevan tietoisuuden lisääminen työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme keskuudessa.  

Orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva lausunto 

Olemme laatineet Yhdistyneen kuningaskunnan Modern Slavery Act -lain mukaisen orjuutta ja ihmiskauppaa koskevan lausunnon, joka sisältää lisätietoja toiminnastamme painottaen erityisesti toimitusketjua. Katso sivua Orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva lausunto.

Käytännöt ja muita tietoja

Lue käytännöt ja muita tietoja kestävyydestä, ympäristöstä ja ihmisoikeuksista.

Toimintaohjeet koskevat kaikkia 

Käyttäytymistä ja tinkimättömyyttä koskevat toimintaohjeet kuvaavat, millaista käyttäytymistä Vattenfall odottaa työntekijöiltä ja mitä sidosryhmät ja yhteisöt voivat odottaa Vattenfallilta. Ohjeet koskevat kaikkia Vattenfallin työntekijöitä ja kaikkia Vattenfall-konserniin kuuluvia yrityksiä ympäri maailmaa. Vattenfallin toimintaohjeet muodostavat lähtökohdan kaikille työntekijöiden päätöksille ja kattavat periaatteet hyvien ja vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen edistämiseksi.  

Menettelytapaohje tavarantoimittajille 

Kestävää toimintaa koskeva vastuumme ja sitoutumisemme ei koske vain omaa toimintaamme, vaan se ulottuu myös toimitusketjuumme, liiketoimintakumppaneihimme ja tavarantoimittajiimme. Vattenfall tekee yhteistyötä ainoastaan sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka sitoutuvat liiketoimintaan kansainvälisten kestävyysstandardien mukaisesti, jotka selostetaan menettelytapaohjeessamme tavarantoimittajille. Odotamme, että toimittajat soveltavat vähimmäisstandardeja alihankkijoihinsa ja pyrkivät aina soveltamaan sekä kansainvälisiä että alakohtaisia parhaita käytäntöjä. 

Terveyttä ja turvallisuutta koskeva menettelyohje (TTT-politiikka) 

Turvallisuus on Vattenfallille painopistealue ja yksi Vattenfallin arvoista. Pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme ja urakoitsijoillemme terveellisen ja turvallisen työpaikan huolehtimalla terveydestä ja turvallisuudesta järjestelmällisesti ja ennakoiden ISO 45001 -standardin periaatteiden mukaisesti. Vattenfallin pitkäaikainen tavoite on välttää tapaturmat ja työstä johtuvat sairaudet ja pitää työntekijät terveinä, sitoutuneina ja motivoituneina.  

Johdon lähestymistapa

Vattenfallin toimitusjohtaja on viime kädessä vastuussa Vattenfallin vastuullisuustyöstä ja -vaikutuksesta. Lisäksi johtokunta hyväksyy kaikki  toimintaa ohjaavat käytännöt. Jokainen Vattenfallin liiketoiminta-alue on vastuussa kestävyyden sisällyttämisestä toimintaansa. 

Terveyttä ja turvallisuutta koskeva menettelyohje

Huolehdimme terveydestä ja turvallisuudesta järjestelmällisesti ja ennakoiden.

Asiaan liittyvä sisältö

Järvi talvella

Ihmisoikeuksien suojelu on tärkeää meille ja sidosryhmillemme.

Kaksi työntekijää

Tiedostamme moninaiset vaikutuksemme yhteiskunnassa.

Vattenfallin strategia vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Katso myös

Lapset leikkivät ulkona

Me haluamme mahdollistaa fossiilivapaan elämän.

Merituulipuisto Horns Rev 3 Tanskassa

Lue strategisista ja taloudellisista tavoitteistamme.

Tukholman uutta arkkitehtuuria

Vattenfallissa on kuusi liiketoiminta-aluetta, jotka on järjestetty viideksi operatiivisek...