Yhteiskuntavastuumme

Ihmisoikeudet

Tiedostamme, että meillä on vastuu kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti ihmisoikeusasioihin. Meidän vattenfallilaisten vastuulla on tunnistaa, estää, lieventää ja korjata mahdollisia ja todellisia negatiivisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin kaikkialla arvoketjussamme.

Sitoumuksemme 

Käytämme työmme pohjana Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitetta, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä sopimuksia, OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeita, YK:n ihmisoikeuksia ja liiketoimintaa koskevia periaatteita sekä Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Sitoumuksemme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen todetaan  Käyttäytymistä ja tinkimättömyyttä koskevissa ohjeissa, Tavarantoimittajien menettelytapaohjeessa, orjuutta ja ihmiskauppaa koskevassa lausunnossamme (Ison-Britannian Modern Slavery Act -lain mukaan) ja ihmisoikeuspolitiikassamme. 
 
Johtokunta ja konsernin johto keskustelevat ihmisoikeusongelmista vuosittain. 

Keskeiset riskit 

Tunnistamme, arvioimme ja hallinnoimme ihmisoikeusriskejä ja vaikutuksia due diligence -menettelyillä, jotka kattavat omat toimintomme sekä hankinnat ja ostot. 

Tuoreimmasta tarkastuksesta kävi ilmi, että ihmisoikeusriskeihin liittyviä epäsuoria riskejä esiintyy toimitusketjussamme suuren riskin maissa työolosuhteiden ja paikallisten yhteisöjen toimeentulon alueilla. 

Ihmisoikeusongelmiin liittyvät suorat riskit koskevat lähinnä urakoitsijoiden työoloja, paikallisten yhteisöjen toimeentuloa, alkuperäiskansoja ja yksityisyyttä eli henkilötietoja. 

Vattenfallin käyttäytymistä ja tinkimättömyyttä käsittelevissä toimintaohjeissa määritellään, miten meidän on toimittava tinkimättömästi yhtiön sisällä liiketoimintamme yhteydessä. Työntekijöiden, konsulttien, urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien käytettävissä on ilmiantojärjestelmä, joka mahdollistaa Vattenfalliin liittyvien vakavien rikkomusten raportoinnin. 

Tavarantoimittajiimme kohdistuvat odotukset 

Pyrimme työskentelemään sellaisten toimijoiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet toimimaan eettisesti hyvällä tavalla. Menettelytapaohjeemme tavarantoimittajille (CoCfS) määrittelee Vattenfallin tavarantoimittajia koskevat vaatimukset ja odotukset kestävyyden osalta. 

Tähän sisältyy vaatimus, että toimittajiemme on noudatettava Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen vaatimuksia. CoCfS sisältää nimenomaan modernia orjuutta ja ihmiskauppaa koskevan kohdan. Osa toimittajien menettelytapaohjeesta sisältää erityisiä kohtia, joissa käsitellään yhteisön sitoutumista ja kehitystä, lapsityövoimaa ja nuoria työntekijöitä, modernia orjuutta ja pakkotyötä, työaikoja, palkkoja ja etuja, terveyttä ja turvallisuutta, yhdistymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin, syrjimättömyyttä, kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamista ja tietoturvaa. 

Vaadimme toimittajiamme kunnioittamaan alkuperäiskansojen ja heimojen oikeuksia ja heidän yhteiskunnallisia, kulttuuriin tai ympäristöön liittyviä ja taloudellisia etujaan, mukaan lukien heidän yhteytensä maahan ja muihin luonnonvaroihin. 

Ihmisoikeuden parissa työskentely on jatkuva prosessi

Pyrimme jatkuvasti parantamaan kykyämme tunnistaa, arvioida ja hallita ihmisoikeusriskejä. Tämä on loppumaton matka ja sen tärkeänä osana on ihmisoikeuskysymysten tietoisuuden lisääminen työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme keskuudessa. 

Ihmisoikeuksien painottaminen tulevaisuudessa

Ihmisoikeuspolitiikkamme suunniteltiin noudattaen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita, käyden läpi parhaita käytäntöjä ja useita konsultointikierroksia sisäisten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, ja se muodostaa pohjan ihmisoikeuspyrkimyksillemme. Politiikassa korostetaan työtämme ihmisoikeustietoisuuden parantamiseksi edelleen. Siihen viitataan ihmisoikeuskysymyksiä käsittelevän sisäisen koulutuksen yhteydessä, ja se toimii vertailukohtana myös silloin, kun jatkamme keskeisten painopistealueiden ja toimien nimeämistä kullakin liiketoiminta-alueella etenkin ihmisoikeuskysymyksiin liittyen. 

Vattenfall käynnistää lisähankkeita ihmisoikeusriskien ja ihmisoikeuksille aiheutuvien seurausten arvioimiseksi. Niihin sisältyy työskentely joidenkin ulkoisten sidosryhmien kanssa priorisoiduilla alueilla, etenkin hankinta suuren riskin maista, maista, joista hankimme merkittäviä määriä polttoainetta tai keskeisiä tavaroita, tai maista, joissa paikalliset sidosryhmät ovat tuoneet esiin ongelmia tarkemmin tutkittaviksi. Samankaltaisia hankkeita, joita on jo käynnistetty, on Venäjällä, Etelä-Afrikassa ja Kolumbiassa. 

Keskitymme integroimaan kaikki ihmisoikeusnäkökohdat prosesseihimme ja toimittajien ja urakoitsijoiden arviointeihimme useilla hankkeilla. 

Asiaan liittyvä sisältö

Laiva merellä

Kestävää toimintaa koskeva vastuumme ja sitoutumisemme ulottuu myös toimitusketjuumme.

Kaksi työntekijää voimalaitoksessa

Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on tärkeää.

Viisi työntekijää kävelevät sähkölinjojen alla

Olemme mukana useissa kestävän toimitusketjun aloitteissa.

Katso myös

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Tukholman uutta arkkitehtuuria

Vattenfallissa on kuusi liiketoiminta-aluetta, jotka on järjestetty viideksi operatiivisek...

Työntekijä vesivoimalaitoksessa

Käytämme GRI:n raportointiohjeita yhteiskuntavastuuraportointimme periaatteina.