Yhteiskuntavastuumme

Ihmisoikeudet

Tiedostamme, että meillä on vastuu kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti ihmisoikeusasioihin. Meidän vattenfallilaisten vastuulla on tunnistaa, estää, lieventää ja korjata mahdollisia ja todellisia negatiivisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin kaikkialla arvoketjussamme.

Sitoumuksemme 

Käytämme työmme pohjana Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitetta, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä sopimuksia, OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeita, YK:n ihmisoikeuksia ja liiketoimintaa koskevia periaatteita sekä Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Sitoumuksemme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen todetaan  Käyttäytymistä ja tinkimättömyyttä koskevissa ohjeissa, Tavarantoimittajien menettelytapaohjeessa, orjuutta ja ihmiskauppaa koskevassa lausunnossamme (Ison-Britannian Modern Slavery Act -lain mukaan) ja ihmisoikeuspolitiikassamme. 

Työmme ja ihmisoikeudet

Sitoumuksemme ihmisoikeuksien kunnioitukseen koskee kaikkia sidosryhmiä, myös työntekijöitä, ihmisoikeuspolitiikassamme mainitulla tavalla. Tämä tarkoittaa, että odotamme työntekijöiden noudattavan politiikkaamme ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi ja pyrkivän mahdollisuuksien mukaan positiiviseen vaikutukseen. Ihmisoikeuspolitiikkamme suunniteltiin noudattaen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita, käyden läpi parhaita käytäntöjä ja useita konsultointikierroksia sisäisten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, ja se muodostaa pohjan ihmisoikeuspyrkimyksillemme. Hallituksen hyväksymää politiikkaa päivitetään vuosittain, ja se tukee työtämme, jolla lisäämme tietoisuutta ihmisoikeuksista.

Käytännössä jokaisen liiketoiminta-alueen ja henkilöstötoiminnon vastuulla on edistää ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä tukevia suorituskyky- ja parannusaloitteita sekä noudattaa asianmukaisia politiikkoja ja lainsäädäntöä. Corporate Sustainability -tiimi tarjoaa tukeaan ja asiantuntemustaan koko konsernille. Se voi antaa tietoa ja ohjeita priorisointiin ja johtamiseen sekä auttaa kehittämään kapasiteettia kestävään kehitykseen liittyvissä aiheissa, ihmisoikeudet mukaan lukien. Hallitus ja konsernin johto keskustelevat vuosittain ihmisoikeuksista, ja Vattenfallin toimitusjohtajalla sekä konsernin johdolla on yleinen vastuu ihmisoikeuksista Vattenfallin sisällä.

Keskeiset riskit

Tunnistamme, arvioimme ja hallinnoimme ihmisoikeusriskejä ja vaikutuksia due diligence -menettelyillä, jotka kattavat omat toimintomme sekä hankinnat ja ostot.

Osana tätä sitoumusta teimme vuonna 2021 kolmannen osapuolen kanssa laajan ihmisoikeusarvioinnin koko arvoketjussamme. Arvioinnista saimme päivitetyn yleiskuvan tilanteista, joissa Vattenfallin toiminnalla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisoikeuksien toteutumiseen. Arvioinnin mukaan ilmeisimpiä riskejämme ovat seuraavat:

Yhteisön mukaan ottaminen, elinkeinot ja kulttuuriperintö

Vattenfallin toiminnan luonteen vuoksi toimintomme voivat vaikuttaa yhteisöihin, joissa toimimme. Jokainen liiketoiminta-alue on hyvin tietoinen tästä aiheutuvasta riskistä ja toteuttaa yhteisöissä paikallisia konsultointiprosesseja, joiden tarkoitus on ymmärtää yhteisöjen prioriteetteja ja huolenaiheita ennen projektin aloittamista. Tämä tarkoittaa sitä, että maanomistajia, paikallisyhteisön edustajia ja lähiympäristöä sekä naapureita konsultoidaan nimenomaisesti eri prosessikonsultaatioiden kautta, ja tiedotuksesta huolehditaan luomalla läpinäkyviä ja selkeitä viestintäkanavia paikallisten sidosryhmien tarpeiden mukaan. Ymmärrämme myös, että jokainen sijainti ja projekti on ainutlaatuinen, joten toimintamme paikallisten yhteisöjen kanssa joustaa kunkin tilanteen ja kontekstin mukaan. Tarjoamme myös projektikohtaisia palautekanavia, joilla paikalliset sidosryhmät voivat ilmaista huolensa.

Jos haluat esimerkkejä yhteisöjen mukaan ottamisen, elinkeinojen ja kulttuuriperinnön parissa tekemästämme työstä, lue raportti sidosryhmien mukaan ottamisesta Alankomaissa (vain hollanniksi), tietoa yhteisöön sijoittamisesta Isossa-Britanniassa (englanniksi) sekä yleistä tietoa sidosryhmistämme ja niiden mukaan ottamisesta.

Sidosryhmien mukaan ottamisesta Alankomaissa (hollanniksi)

Tietoa yhteisöön sijoittamisesta Isossa-Britanniassa (englanniksi)

Ympäristövaikutukset

Turvallinen, puhdas, terveellinen ja kestävä ympäristö on elintärkeä maapallon kestokyvyn lisäksi myös ihmisoikeuksien kannalta, esimerkiksi ihmisten oikeudelle elämään, terveyteen, ruokaan, veteen ja sanitaatioon. Tiedämme, että Vattenfallilla voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jos toimintaa ei hallita oikein. Siksi meillä on vahva ja vastuullinen ympäristökulttuuri, painotamme erityisesti ympäristöjohtamista kaikilla yrityksen tasoilla ja käytämme sertifioituja johtamisjärjestelmiä. Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti sitoudumme ilmastoneutraaliuteen, luonnon ja sen monimuotoisuuden suojeluun sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vastuullisen vedenhallinnan varmistamista vedenpuutteesta kärsivillä alueilla, ilmastonmuutoksen vaikutusten hallintaa niin ilmastonmuutoksen hillinnällä kuin ilmastonmuutokseen mukautumisellakin sekä herkkien ekosysteemien ja harvinaisten lajien suojelemista.

Lue lisää toiminnastamme ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi: Ympäristövastuumme.

Valituskanavat ja hyvitysmekanismien saatavuus

Haluamme varmistaa hyvitysmekanismien saatavuuden tapauksissa, joissa olemme saattaneet aiheuttaa haittavaikutuksia tai vaikuttaa niihin. Siksi Whistleblowing Channel -raportointikanavamme on käytettävissä verkossa 11 kielellä ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Kannustamme kaikkia sidosryhmiä, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta työntekijät, toimittajat ja urakoitsijat, joihin liiketoimintamme vaikuttaa, ilmoittamaan toimintaamme liittyvistä huolenaiheista tai ongelmista. Ilmoitukset voi tehdä nimettömänä.

Whistleblowing-sivultamme voit lukea lisää Whistleblowing Channel -kanavastamme ja siitä, miten raportoidut ongelmat käsitellään.

Whistleblowing Channel -raportointikanavamme

Whistleblowing-sivultamme (englanniksi)

 

Ihmisoikeuksien puolustajat

Vattenfallilla ei tällä hetkellä ole toimintaa maissa, joissa ihmisoikeuksien puolustajiin katsotaan kohdistuvan suurta riskiä. Tiedostamme kuitenkin, että tietyt hankkimamme tuotteet voivat olla peräisin korkean riskin alueilta tai niitä voidaan käsitellä siellä. Vattenfall ymmärtää, että ihmisoikeuksien puolustajat ovat tärkeitä kumppaneita arvoketjuumme liittyvien riskien tunnistamisessa, ja olemme lisänneet toimittajien ja kumppanien menettelytapaohjeeseemme lausunnon, jonka mukaan odotamme toimittajiemme ja kumppaneidemme pysyvän erossa kaikesta toiminnasta, joka pyrkii heikentämään kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisvapauksia.

Alkuperäiskansat

Ruotsin, Norjan, Suomen ja osittain Venäjän pohjoisosat ovat saamelaisten kotiseutua. Alkuperäiskansoilla on tiettyjä lisäoikeuksia kansainvälisten ihmisoikeusperiaatteiden nojalla, mukaan lukien nimenomainen oikeus tulla kuulluksi. Vattenfall tiedostaa, että toimintamme voi vaikuttaa toiminta-alueillamme asuviin alkuperäiskansoihin. Minimoimme alkuperäiskansoihin, myös poronhoitoon, kohdistuvien kielteisten vaikutusten riskin määrittelemällä selkeästi sidosryhmien mukaan ottamisen prosessit sekä parhaat alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamisen käytännöt, joita kaikkien työntekijöiden odotetaan noudattavan. Rohkaisemme alkuperäiskansoja ottamaan suoraan yhteyttä meihin, jos he kokevat jotakin sopimatonta. Whistleblowing-kanavamme on myös heidän käytössään.

Vastuu alkuperäiskansoja kohtaan, englanniksi (PDF 670 kB)

Tasapuolinen siirtymä ja vastuullinen käytöstä poistaminen

Tasapuolisella siirtymällä pyritään pohjimmiltaan siihen, että kukaan ei jää jälkeen vähähiilidioksidipäästöiseen yhteiskuntaan siirtymisen yhteydessä. Vattenfallin pyrkimys mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana ja tavoitteen saavuttamiseksi toteutetut toimet tekevät siirtymästä Vattenfallille erittäin tärkeän. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme vahvasti osaamisen kehittämiseen tai uudelleenkoulutukseen muuttaessamme fossiilipohjaisia toimintojamme. Jos toimintojamme joudutaan sulkemaan, pyrimme aina laatimaan henkilökohtaisen suunnitelman jokaiselle työntekijälle, jota muutos koskee. Suunnitelmana voi olla esimerkiksi uusi paikka Vattenfallilla, uusia mahdollisuuksia Vattenfallin ulkopuolella tai eläkkeelle jääminen. Tasapuolinen siirtymä koskee myös arvoketjuamme. Se tarkoittaa, että meidän on jatkettava yhteistyötä paikallisten yhteisöjen, toimittajien ja kumppaneiden kanssa, jotta voimme varmistaa, että siirtymästä seuraa konkreettisia etuja kaikille.

Työterveys ja -turvallisuus

Huipputason terveys ja turvallisuus ovat meille strategisesti tärkeitä. Tavoitteena on sitoutua vahvaan tinkimättömän huolenpidon kulttuuriin kaikkia Vattenfallilla ja Vattenfallille työskenteleviä kohtaan. Työterveyttä ja -turvallisuutta hallinnoidaan järjestelmällisesti ja ennakoivasti ISO 45001 -standardin periaatteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on nolla vahinkoa, tapaturmaa tai työperäistä sairautta, emmekä suvaitse minkäänlaista häirintää.

Monet toiminnoistamme ovat luonteeltaan vaarallisia, mutta vahingot, vaaratilanteet, vammat ja työperäiset sairaudet ovat estettävissä. Siksi keskitymme parhaiden käytäntöjen jakamiseen sekä aktiiviseen vaarojen raportointiin vakavien vaarojen ja riskien havaitsemiseksi ja lieventämiseksi ennen kuin ne johtavat vaaratilanteisiin. Jos vaaratilanteilta ei voida välttyä, ne käsitellään perussyyanalyysilla, jatkuvalla arvioinnilla, riskien tunnistamisella ja koulutuksella. Turvallisia toimintatapoja kehitetään ja toteutetaan vastaavasti, kuten myös ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia.
Lue lisää työterveyden ja -turvallisuuden toimenpiteistämme:

Vuosikertomuksestamme ja yhteiskuntavastuuraportistamme (PDF 13 MB)

Hankinta konfliktialueilta tai muilta korkean riskin alueilta

Vattenfallin toimintoja ei sijaitse konfliktialueilla tai korkean riskin maissa. Mahdollisesti riskinä kuitenkin on, että toimitusketjuun voi sisältyä mineraalien ja polttoaineiden hankintaa konfliktialueilta ja korkean riskin alueita. Tämän riskin lieventämiseksi toimittajien ja kumppanien menettelyohjeisiimme sisältyy lisävaatimuksia, joiden avulla voidaan arvioida, liittyykö toimittajien ja kumppanien toimitusketjuihin hankintaa konfliktialueilta tai muilta korkean riskin alueilta, ja ottaa käyttöön kyseiseen kontekstiin soveltuvia, laajempia due diligence -tarkastustoimenpiteitä. Meillä on käytössämme riskinarviointimenetelmä, jonka avulla voimme tunnistaa kriittisten toimitusketjujen (esimerkiksi tuuliturbiinit, sähköinen liikenne, akut ja aurinkopaneelit) tarvitsemien mineraalien louhinnan sosiaaliset ja ympäristövaikutukset sekä arvioida tulevien toimintasuunnitelmien tarpeen. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana toimialaryhmissä, kuten Wind Europe- ja Solar Power Europe -hankkeessa, ja etsimme yhdessä ratkaisuja toimitusketjun haasteisiin. Olemme myös Bettercoalin perustajajäsen ja aktiivisesti mukana sen toiminnassa, ja olemme jo vuosien ajan edistäneet toimittajien sitoutumista erityisesti Kolumbiassa ja Venäjällä.

Lue lisää toimitusketjuvastuustamme.

Toimittajien ja urakoitsijoiden työskentelyolosuhteet

Vattenfall uskoo vahvasti, että sitoumuksemme ihmisoikeuksiin yltää yrityksen ulkopuolellekin. Toimintamme vaikuttaa työntekijöihimme koko toimitusketjussamme, joten vastuullamme on varmistaa, että kaikkien työelämäoikeuksia kunnioitetaan. Tavoitteenamme on taata oikeudenmukaiset ja tasapuoliset työskentelyolosuhteet toimittajien ja hankkijoiden kohteissa. Tähän sisältyy esimerkiksi asianmukaisten työaikojen, oikeudenmukaisten palkkojen ja turvallisten työolosuhteiden varmistaminen. Tiedämme, että työolosuhteet ja haasteet vaihtelevat maittain ja että toimialamme luonteen vuoksi työhömme saattaa liittyä haastavia työolosuhteita. Siksi käytössämme on kattavat hallintajärjestelmät ja operatiiviset työkalut, joiden avulla voimme arvioida, valvoa ja ottaa käyttöön hyviä käytäntöjä toimitusketjussamme. Jos kyseenalaisia työolosuhteita epäillään tai havaitaan, lievennämme työntekijöihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia auditointi- ja korjaussuunnitelmalla. Kannustamme toimittajiamme ja urakoitsijoitamme parantamaan jatkuvasti työolosuhteita omassa toiminnassaan.

Lue lisää toimitusketjuvastuustamme.

Toimittajiimme ja kumppaneihimme kohdistuvat odotukset

Pyrimme työskentelemään sellaisten muiden toimijoiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet toimimaan eettisesti hyvällä tavalla. Menettelytapaohjeemme toimittajille ja kumppaneille (menettelytapaohje) määrittelee Vattenfallin toimittajia koskevat vaatimukset ja odotukset kestävyyden osalta. Olemme päättäneet laajentaa menettelytapaohjeen soveltamisalaa kumppaneihin pyrkiessämme syventämään organisaatiomme vastuullisuutta ja edistämään positiivista muutosta koko arvoketjussa. Menettelytapaohje perustuu muun muassa YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, YK:n ohjaaviin periaatteisiin ja OECD:n ohjeisiin, ja sitä ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Menettelytapaohje sisältää nimenomaan modernia orjuutta ja ihmiskauppaa koskevan kohdan. Osa menettelytapaohjeesta sisältää erityisiä kohtia, joissa käsitellään yhteisön sitoutumista ja kehitystä, lapsityövoimaa ja nuoria työntekijöitä, modernia orjuutta ja pakkotyötä, työaikoja, palkkoja ja etuja, terveyttä ja turvallisuutta, yhdistymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä, kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamista ja tietoturvaa.

Vaadimme toimittajiltamme alkuperäiskansojen ja heimojen oikeuksien ja heidän yhteiskunnallisten, kulttuuriin tai ympäristöön liittyvien ja taloudellisten etujensa kunnioittamista, mukaan lukien heidän yhteytensä maihin ja muihin luonnonvaroihin.

Ihmisoikeuden parissa työskentely on jatkuva prosessi.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan kykyämme tunnistaa, arvioida ja hallita ihmisoikeusriskejä. Tämä on loppumaton matka ja sen tärkeänä kannustimena on tietoisuuden lisääminen ihmisoikeuskysymyksistä työntekijöidemme, toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme keskuudessa.

Pysymme valppaina voidaksemme reagoida uusiin vaikutuksiin/riskeihin, jotka johtuvat muutoksista maantieteellisessä läsnäolossamme, liiketoiminnassamme, tuotteissamme tai liikesuhteissamme. Pyrimme tarkkailemaan ja seuraamaan toimiemme vaikutusta negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi.

Ihmisoikeuksien painottaminen tulevaisuudessa

Vattenfall keskittyy entistä enemmän suurimpien riskien ratkaisuun, erityisesti tilanteissa, joissa olemme tunnistaneet parhaat mahdollisuudet näiden riskien hallintaan. Käynnistämme myös edelleen projekteja riskien ja ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Niihin sisältyy työskentely joidenkin ulkoisten sidosryhmien kanssa priorisoiduilla alueilla, etenkin hankinta suuren riskin maista, maista, joista hankimme merkittäviä määriä polttoainetta tai keskeisiä tavaroita, tai maista, joissa paikalliset sidosryhmät ovat tuoneet esiin ongelmia tarkemmin tutkittaviksi. Keskitymme kaikkien ihmisoikeusnäkökohtien integrointiin prosesseihimme ja toimittajien ja urakoitsijoiden arviointeihimme.

Asiaan liittyvä sisältö

Laiva merellä

Kestävää toimintaa koskeva vastuumme ja sitoutumisemme ulottuu myös toimitusketjuumme.

Kaksi työntekijää voimalaitoksessa

Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on tärkeää.

Viisi työntekijää kävelevät sähkölinjojen alla

Olemme mukana useissa kestävän toimitusketjun aloitteissa.

Katso myös

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Tukholman uutta arkkitehtuuria

Vattenfallissa on kuusi liiketoiminta-aluetta, jotka on järjestetty viideksi operatiivisek...

Kaksi teknikkoa kiipeämässä Kriegers Flak -tuuliturbiiniin

Käytämme GRI:n raportointiohjeita yhteiskuntavastuuraportointimme periaatteina.