Yhteiskuntavastuumme

Toimitusketjun aloitteet

Mahdollisuutemme vaikuttaa kestäviin käytäntöihin toimittajien keskuudessa, sekä ensimmäisellä tasolla että alempana toimitusketjussa, ovat rajalliset, jos toimimme yksin.

Uskomme, että kumppanuudet ja yhteistyö tarjoavat parhaat mahdollisuudet vaikuttaa positiivisesti, ja osallistumme siksi erilaisiin hankkeisiin.

Uranium Stewardship -hanke

Työskentelimme yhdessä Maailman ydinenergiajärjestön kanssa Uranium Stewardship -ohjelman puitteissa ja määrittelimme yksitoista periaatetta säteily-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaan.

Tuloksena syntynyt yhteinen käytäntö "Sustaining Global Best Practices in Uranium Mining and Processing" (Maailmanlaajuisten hyvien käytäntöjen ylläpitäminen uraanin louhinnassa ja käsittelyssä) tähtää hyvän käytännön ylläpitämiseen ja sen edistämiseen uraanin toimitusketjun uusien osallistujien joukossa. Tarkistuslista kaivosten yhteisiä tarkastuksia varten tukee käytäntöä.

Vattenfall on tällä hetkellä aktiivinen jäsen Maailman ydinenergiajärjestön hankkeessa "Corporate Social Responsibility at Mining and Other Fuel Cycle Facilities" (Yhteiskuntavastuu kaivostoiminnassa ja muissa polttoainekiertoon liittyvissä laitoksissa).

Uranium Stewardship

Lue lisää hankkeest.

Ydinvoimalaitos Forsmark Ruotsissa

Bettercoal-hanke

Vattenfall on perustajajäsen Bettercoal-hankkeessa, joka on Euroopan suurimpien energia-alan laitosten perustama maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon hanke. Tavoitteena on parantaa yritysten vastuuta hiilen toimitusketjussa painottaen erityisesti itse kaivoksia. 
 
Bettercoalin visiona on hiilen toimitusketju, joka suojelee ympäristöä, kunnioittaa ihmisoikeuksia ja vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden ja yhteisöjen toimeentuloon. Bettercoalin tehtävänä on edistää hiilikaivosten toiminnan jatkuvaa parantamista eettisestä, sosiaalisesta ja ympäristövaikutusten näkökulmasta ja parantaa liiketoiminnan käytäntöjä sitoutumalla sidosryhmiin.

Tällä tavalla Vattenfall pyrkii osallistumaan hiilikaivosten vastuullisuuden jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2018 perustettiin kaksi maatyöryhmää, Kolumbia ja Venäjä, helpottamaan tavarantoimittajien jatkuvaa parannusta koskevien suunnitelmien toteutuksen valvontaa ja muodostamaan alusta kapasiteetin lisäämiselle. Ryhmät pyrkivät myös tukemaan tavarantoimittajia näiden kestävyystulosten parantamisessa. Vattenfall on aktiivinen jäsen molemmissa työryhmissä. 

Bettercoal

Lue lisää Bettercoal-hankkeesta.

Voimalaitos Jänschwalde Saksassa

Sustainable Biomass -ohjelma

Vattenfall on vuonna 2013 perustetun Sustainable Biomass Program (SBP) -ohjelman perustajajäsen. SBP on puubiomassalle, useimmiten puupelleteille ja hakkeelle, suunniteltu sertifiointijärjestelmä, jota käytetään suurissa lämpövoimaloissa.

SBP:n tavoitteena oli kehittää ja ylläpitää alan standardia sen varmistamiseksi, että energiantuotantoon käytettävä kiinteä biomassa on kestävyyttä ja biomassan laillisuutta EU-maissa koskevien määräysten mukaista.

Alan johtavana biomassaa käyttävien energialaitosten hankkeena SBP etenee nyt kohti todellista monen sidosryhmän rakennetta. Uudet hallintojärjestelyt yhdistävät sidosryhmiä, jotka edustavat kansalaisyhteiskunnan, biomassan tuottajien ja biomassan loppukäyttäjien etuja.

Hankkeen visiona on taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta kestävä kiinteän biomassan toimitusketju, joka edistää matalahiilistä taloutta.

Sustainable Biomass -ohjelma

Lue lisää Sustainable Biomass -ohjelmasta.

Voimalaitos Jänschwalde Saksassa

Wind Europe -hanke

Vuonna 2016 Wind Europe -kestävyystyöryhmän jäsenet totesivat, että toimitusketjun kestävyys on erittäin olennainen asia pyrittäessä pienentämään kustannuksia, ennakoimaan lainsäädännön muutoksia, hallitsemaan riskejä ja lisäämään yhteistyötä sekä samalla edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön tuulivoimateollisuuden lähestymistapa toimitusketjun arviointiin, valvontaan ja mittaamiseen. On nimetty useita tehtäviä, joiden pitäisi johtaa seuraavien asioiden kehittämiseen:

  • Tuulivoimateollisuuden toimitusketjun kestävyyteen ja vertailuun liittyvät ohjausperiaatteet
  • Mahdollisesti yhteinen vaatimustenmukaisuusprosessi, johon voi sisältyä erilaisia kehitystoimia, kuten yhteisen itsearviointikyselyn suunnittelu;
  • Yhteiset kapasiteettia lisäävät toimet ja tapahtumat.

Yhteisen lähestymistavan kehittäminen antaisi tässä hankkeessa mukana oleville yrityksille valtuudet käyttää tehokasta toimitusketjutyökalua kestävyyteen liittyvien asioiden valvontaan ja niihin vaikuttamiseen.

Wind Europe -hanke

Lue lisää Wind Europe -hankkeesta.

Tuulivoimapuisto Stor-Rotliden Ruotsissa

Asiaan liittyvä sisältö

Kaksi työntekijää voimalaitoksessa

Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on tärkeää.

Tummatukkainen lapsi

Ihmisoikeuksien kunnioitus on vastuullisen liiketoiminnan ydin.

Laiva merellä

Kestävää toimintaa koskeva vastuumme ja sitoutumisemme ulottuu myös toimitusketjuumme.

Katso myös

Lapset leikkivät ulkona

Me haluamme mahdollistaa fossiilivapaan elämän.

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.