Ympäristövastuumme

Monimuotoisuus

Kaikki energiantuotannon muodot vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Luonnonmaisemiin ja niiden asukkaisiin vaikuttaa lähinnä maan ja vesivarojen käyttö. Voimalaitokset ja energiainfrastruktuuri voivat myös muodostaa esteitä, jotka estävät tai muuttavat eläinten luonnollisia vaellustapoja. Koska Vattenfallin monimuotoiseen tuotantoportfolioon sisältyy valtavasti mahdollisia vaikutuksia, meidän on käytettävä erilaisia lähestymistapoja vaikutustyypin, paikallisten olosuhteiden, lupavaatimusten jne. mukaan. Meille luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelu on keskeinen painopistealue, ja sitä korostetaan ympäristöpolitiikassamme. 

Elinympäristöjen ja lajien suojelu 

Luonnon monimuotoisuuden vaalimista koskevaan lähestymistapaamme sisältyy luonnon monimuotoisuuteen liittyvä ajattelu hankkeiden ja voimalaitoksen suunnittelun varhaisessa vaiheessa, luonnon monimuotoisuuden parempi huomiointi lupamenettelyissä sekä parempi tiedotus toiminnastamme läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja julkisten sidosryhmien odotusten täyttämiseksi. Tarve suojella luonnon monimuotoisuutta ja luontoa on Vattenfallille tärkeää, ja pyrimme aina välttämään negatiivisia vaikutuksia tai minimoimaan ne. Jos vaikutuksia ei voida täysin välttää tai lieventää, kompensointitoimenpiteistä keskustellaan viranomaisten ja muiden sidosryhmien (kuten paikallisten yhteisöjen) kanssa osana lupakäsittelyä. 

Biotooppimenetelmä - Vattenfallin kehittämä 

Sen lisäksi, että luonnon monimuotoisuuteen liittyvä ajattelu huomioidaan varhain ympäristökuormituksen arvioinnin ja lupakäsittelyjen yhteydessä, laskemme myös vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen elinkaarianalyyseja tehdessämme. Koska luonnon monimuotoisuus ei yleensä sisälly normaaliin elinkaarianalyysiin, olemme kehittäneet omat menetelmämme yhteistyössä ulkopuolisten ekologian asiantuntijoiden kanssa. 

Biotooppimenetelmässä huomioidaan niiden erilaisten luonnon elinympäristöjen koko, joita toimintojemme yhteydessä käytetään ja joihin toimintamme vaikuttaa. Tämä mahdollistaa ekologisen kuormituksen ja suunniteltujen etujen vertailun. Käytämme näitä tietoja niiden erilaisten toimien arviointiin ja vertailuun, jotka muodostavat osan työtämme elinkaarianalyysin parissa. Menetelmä perustuu luonnollisten elinympäristöjen tunnistamiseen ja luokitteluun Ruotsissa, osittain Ruotsin lajitietokeskuksen - ArtDatabankenin - uhanalaisten ja harvinaisten kasvien ja eläinlajien luettelon pohjalta. 

Luonnon monimuotoisuuden tutkimus - avain tulostemme parantamiseen 

Vattenfall osallistuu luonnon monimuotoisuuden tutkimukseen lähinnä tuuli- ja vesivoima-alueilla pyrkimyksenä tiedon lisääminen, jotta voimme paremmin harjoittaa toimintaamme kuormittaen luontoa mahdollisimman vähän. Olemme mukana useissa tietoa lisäävissä hankkeissa, jotka kestävät useita vuosia. Meillä on myös oma tutkimus- ja kehitysohjelma vesivoiman puitteissa, mutta kasvava liiketoimintamme tuulivoiman parissa merkitsee myös laajempaa sitoutumista uudentyyppiseen luonnon monimuotoisuuden tutkimiseen. Tässä on muutamia esimerkkejä erilaisista tutkimushankkeista, joissa olemme mukana: 

 • Osallistuminen DEPONS-hankkeeseen, joka tähtää sellaisen näyttöön perustuvan mallinnustyökalun kehittämiseen, jolla voitaisiin arvioida tuulivoimapuistojen aiheuttaman melun vaikutuksia pyöriäispopulaatioon Pohjanmerellä. 
 • Hallinnoimme EOWDC:n (European Offshore Wind Deployment Centre) hanketta, tieteellistä tutkimusohjelmaa, jolla pyritään ymmärtämään merituulen vaikutuksia ympäristöön Aberdeen Bayn lahdella. Tämä uraauurtava tutkimusohjelma luo kiehtovan kuvan pullonokkadelfiinien, lohien, meritaimenten, merilintujen ja tuulivoimapuiston lähellä asuvien yhteisöjen elämästä. Valittujen hankkeiden monimuotoisuus perustuu Vattenfallin EOWDC-hankkeeseen Aberdeen Bayn lahdella.
 • Vattenfall rahoittaa ympäristötutkimusta parantaakseen tietämystään tuulivoimapuistojen mahdollisista vaikutuksista luontoon. Eräs esimerkki on maakotkatutkimus Pohjois-Ruotsissa. Tässä tutkimuksessa kotkia seurattiin useiden vuosien ajan GPS-laitteilla, jotta opittaisiin ymmärtämään niiden toimintaa ja arvioimaan vaikutuksia entistä paremmin. 

Luonnon monimuotoisuuden tutkimus

Lue lisää luonnon monimuotoisuuden tutkimuksista, joihin Vattenfall osallistuu.

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät hankkeet 

Kohtaamme työssämme jatkuvasti luonnon monimuotoisuuteen liittyviä moninaisia ongelmia ja etsimme tapoja vastata luonnon monimuotoisuuteen liittyviin haasteisiin kaikissa hankkeissamme. Alla on joitakin esimerkkejä onnistuneista hankkeista, jotka liittyvät luonnon suojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen: 

 • Suojelemme harvinaisia ja uhanalaisia lajeja vapaaehtoisesti suojelluilla alueillamme. Vapaaehtoisesti suojellut alueet ovat paikkoja, joiden arvo on hyvin suuri, joskus jopa ainutlaatuinen. Tällä vapaaehtoisella hankkeella vaalimme ja ylläpidämme luonnon monimuotoisuutta, mutta pyrimme myös parantamaan virkistysarvoja ja kertomaan yleisölle eri sijaintien arvoista. Meillä on neljä suojeltua aluetta Pohjois-Ruotsissa Luulajanjoen varrella ja yksi alue Västra Dalälvenin joen varrella.
 • Vattenfall auttaa säilyttämään "vihreää Berliiniä" perustamalla kaupunkipuutarhoja lämpövoimaloiden ympäristöön. Nämä puutarhat ovat kaikille avoimia puutarhoja, joita voi käyttää kasvien istuttamiseen ja rentoutumiseen. Kaupunkipuutarhat muodostavat keitaan keskelle kaupunkia ja tekevät osaltaan yhteiskunnasta kestävämmän. Berliinissä olemme tarjonneet tilaa myös mehiläisyhdyskunnille aidattujen muuntoasemien alueille, mikä auttaa puuttumaan mehiläisyhdyskuntien vähenemiseen liittyvään ongelmaan.
 • Useiden vesivoimaloiden yhteyteen, esim. Stornorrforsenille (Uumajajoki) Hietamankoskelle ja Leuhunkoskelle (Kymijoki) rakennamme kalateitä ja parannamme vaelluskalojen, kuten lohen ja meritaimenen, mahdollisuuksia läpäistä kalatie. Suomessa työskentelemme saimaanlohen palauttamiseksi. Saimaanlohi on tärkeä osa Suomen luonnonperintöä. Hankkeen tavoitteena on palauttaa saimaanlohen luontainen elinkaari Koitajoessa Pohjois-Karjalassa.
 • Voimalinjojen toistuvat raivaustyöt voivat saada aikaan ja ylläpitää avoimia niittymäisiä kenttiä, jotka voivat toimia tärkeinä elinympäristöinä monille uhanalaisille lajeille. Voimalinja-alueilta olemme löytäneet esimerkiksi harvinaisen punakeltaverkkoperhosen (uhanalainen Maailman luonnonsuojeluliiton punaisen luettelon mukaan). Viime vuosikymmenten aikana punakeltaverkkoperhospopulaatio on heikentynyt nopeasti ja siitä on tullut uhanalainen maiseman ja ilmaston muutosten seurauksena. Vuodesta 2018 lähtien kartoitimme kaikki voimalinja-alueet tunnistaaksemme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita, ja käyttöön otetaan säädetty raivausleveys. Tukholman Lidingössä olemme mukana pilottihankkeessa, jossa testaamme uutta tapaa raivata voimalinja-alueita. Siellä käytetään koneiden sijasta vuohia pitämään maisemaa avoimena, millä on positiivisia vaikutuksia myös luonnon monimuotoisuuteen.
 • Kun Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) rakentaa ydinpolttoaineen sijoituspaikkaa Forsmarkiin, lampi, jossa tiedetään ainakin joskus eläneen lessonansammakoita, on täytettävä. Lessonansammakko on kansallisessa uhanalaisten lajien luettelossa, ja laki vaatii varmistamaan toimet sammakoiden suojelemiseksi. SKB on ottanut tehtäväkseen luoda sammakoille uusia elinympäristöjä lampien muodossa, ja se onkin kaivanut kuusi uutta lampea. Bonuksena on rakennettu myös sammakkohotelli. Hotelli on kaksi metriä maanpinnan yläpuolella ja suojaa pakkaselta talviaikana.
 • Teemme monenlaisia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimenpiteitä uusia tuulivoimapuistoja rakentaessamme, sekä merellä että maalla. Esimerkiksi Ray-tuulivoimapuisto Englannissa koostuu erilaisista ylämaalle tyypillisistä elinympäristöistä, joita ovat mm. havumetsä, peittosuo, kostea ja kuiva nummi, hapan ruohikkoalue ja vesireitit. Täällä olemme suorittaneet rakennusvaiheessa onnistuneesti lievennystoimia monia eri lajeille ja elinympäristöille. Nämä tukevat monimuotoista luontoa, johon sisältyy joukko harvinaisia tai suojeltuja lajeja: punaorava, mäyrä, saukko, lepakot, matelijat, kolorapu ja joukko pöllö- ja petolintulajeja, mukaan lukien tornipöllö, ampuhaukka, sinisuohaukka ja kanahaukka.
 • Saksalaisen ympäristösäätiömme kautta - Vattenfall Umweltstiftung - tuemme monenlaisia ympäristöhankkeita. Säätiö on voittoa tavoittelematon järjestö, jolta koulut, järjestöt ja luonnonsuojeluryhmät voivat hakea avustuksia. Hankkeet keskittyvät lähinnä kaupunkialueille, ympäristökoulutukseen, vesireittien kunnostukseen ja luonnontilaan palauttamiseen. 
 • Me Vattenfallilla olemme asettaneet tavoitteen ottaa toimistoissamme käyttöön luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä, ja olemme myös laatineet luettelon ideoista ja hankkeista, jotka voivat tukea luontoa ja biologista monimuotoisuutta monissa eri tiloissa.

 
Vesistöjen suojelu 

Vesien suojelu on ollut suuren yleisön, hallitusten ja Vattenfallin prioriteetteja vuosien ajan. Monet voimalaitoksemme ja sähköverkkojemme muuntajat sijaitsevat lähellä tärkeitä vesialueita, joten meidän on oltava hyvin valmistautuneita ja valmiita ennaltaehkäiseviin toimiin. 
Vaikutamme vesialueisiin sekä vedenkäytöllämme (esim. voimalaitosten jäähdytysvesi) että toimillamme, jotka voivat vaikuttaa vedenalaiseen elämään ja veden laatuun. Olemme esimerkiksi aktiivisesti mukana Ruotsin vesivoiman sopeuttamisessa ympäristöön. Tämä liittyy vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoon Ruotsissa. Tavoitteemme on ryhtyä tarvittaviin toimiin noudattaaksemme vesipuitedirektiivin mukaisia ympäristönlaatunormeja. Toteutamme erilaisia hankkeita ja toimenpiteitä parantaaksemme olosuhteita ja edistääksemme luonnon monimuotoisuutta. Näitä ovat muun muassa jokien kunnostaminen ja kalateiden rakentaminen, mutta myös luonnon monimuotoisuuteen liittyvään eturivin tutkimustyöhön osallistuminen. Työskentelemme myös aktiivisesti minimoidaksemme vedenkulutuksemme esimerkiksi suljetuilla jäähdytysjärjestelmillä voimalaitoksissamme. 

Maaperän suojelu 

Erilaiset maaperät ovat elinympäristöjä ja toimeentulon lähteitä ihmisille, eläimille, kasveille ja organismeille. Samaan aikaan ne toteuttavat suurimman osan materiaalien muutoksista ja lahoamisprosesseista ekosysteemissä. Ne toimivat suodattimina ja varastoina veden ja kiinteän aineen pitämiseksi tasapainossa, varastopaikan mineraaleille ja energialähteille sekä maa- ja metsätalouden perustan. 

Teollisuustonttien maankäyttö on yksi luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen tai jopa häviämisen syitä. Uusia asennuksia rakentaessamme käytämme lisämaata. Pyrimme rajoittamaan käytettävää maa-aluetta, käyttämään olemassa olevia teollisuustontteja ja rajoittamaan maaperän huonontumisen haittavaikutuksia. Maaperän huonontumista tapahtuu, kun maa on kovien materiaalien peitossa uusien rakennusten ja teiden vuoksi. 

Toinen tapa, jolla maaperä huononee, on saastuminen. Maaperän saastumisen estäminen edellyttää kemikaaleja ja öljyä sisältävien asennusten asianmukaista suunnittelua sekä näiden asianmukaista hallintaa. Jos lopetamme toiminnan tontilla, kaikki kemikaalit ja öljyt poistetaan ja hävitetään, jotta vuotoja ei varmasti esiinny. Koko tontti tutkitaan saastumisen varalta, ja tarvittaessa ryhdytään kunnostustoimiin yhteistyössä viranomaisten kanssa. 

Asiaan liittyvä sisältö

Puiden latvat

Ympäristövastuulla on vaikutusta yrityksen menestykseen.

Suuret putket voimalaitoksessa

Pyrkimyksemme CO2-päästöjen vähentämiseksi minimiin ovat hyvin monimuotoisia.

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Olemme sitoutuneet resurssien kestävään käyttöön.

Katso myös

Lapset leikkivät

CO2-tiekartta vie meitä kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Kaksi työntekijää

Tiedostamme moninaiset vaikutuksemme yhteiskunnassa.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.