Ympäristövastuumme

Luonnon monimuotoisuus

Meille luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelu on keskeinen painopistealue. Se on yksi ympäristöpolitiikkamme painopistealueista ja siten myös keskeinen osa ympäristötyötämme. Vattenfallille luonnon monimuotoisuus on avainasemassa monissa uusissa hankkeissa ja toiminnoissa, mutta panostamme paljon myös biodiversiteetin pitkäaikaistutkimukseen ja teemme monia vapaaehtoisia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä projekteja paikallisten biodiversiteettiarvojen parantamiseksi.

Tavoitteemme vuonna 2030 – "Kohti nettopositiivisia ympäristövaikutuksia"

Vuoteen 2030 mennessä luonnon monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet ovat olennainen osa kaikessa luontoon vaikuttavassa toiminnassamme. Koska ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä uhista luonnon monimuotoisuudelle, investoinneillamme fossiilittomaan tulevaisuuteen on oleellinen merkitys vaikutusten lieventämiseksi. Teemme kuitenkin paljon enemmän luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä sekä nykyisissä laitoksissa että uusissa rakennuksissa autamme osaltamme ylläpitämään tervettä ekosysteemiä ja elävää planeettaa. Teemme myös määrätietoista yhteistyötä toimittajiemme kanssa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi toimitusketjun alkupään toiminnoissa ja käytämme eturivin teknologioita biodiversiteetin hallinnan kehittämiseksi.

Nettopositiivisen ympäristövaikutuksen saavuttamiseksi olemme määritelleet erilaisia tavoitteita ja avaintoimintoja tuleville vuosille. Esimerkkejä:

Olla johtava asiantuntija luonnon monimuotoisuuden tutkimuksessa ja kehityksessä

Luonnon monimuotoisuuden tutkimus on avainasia Vattenfallille, erityisesti tuuli- ja vesivoiman osalta. Jatkamme pitkän aikavälin biodiversiteetin ja näyttöön perustuvan tiedon priorisointia osoittamalla vuotuiset budjetit ja riittävät T&K-resurssit tavoitteidemme saavuttamiseksi. Lisäksi vuoteen 2022 mennessä olemme toteuttaneet ainakin kolme pilottihanketta, jotka hyödyntävät koneoppimiseen perustuvaa tietämystämme laajamittaisten luonnon monimuotoisuutta koskevien tutkimusten tekemiseksi.

Luonnon monimuotoisuuden hallinta voimalinja-alueilla

Vuoden 2025 loppuun mennessä olemme toteuttaneet toimenpiteitä ja hoitosuunnitelmia vähintään 70 prosentissa kaikista tunnistetuista kuormitusalueista.

Luonnon monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet toimistotiloissa

Vuoteen 2025 mennessä edistämme luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä kaikissa toimistotiloissa.

Miten suojelemme luontoa ja luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuuden hallinta- ja parannusprojektit

Luonnon monimuotoisuuden vaalimista koskevaan lähestymistapaamme sisältyy luonnon monimuotoisuuteen liittyvä ajattelu hankkeiden ja voimalaitoksen suunnittelun varhaisessa vaiheessa, investoinnit luonnon monimuotoisuuteen liittyvään tutkimukseen ja erilaisten luonnon monimuotoisuuteen liittyvien hankkeiden toteuttaminen.

Olemme mukana useissa hankkeissa, jotka liittyvät kaikkiin energialähteisiin ja tiloihimme. Etsimme jatkuvasti tapoja vastata luonnon monimuotoisuuteen liittyviin haasteisiin, ja Vattenfallin kaikkiin toimintoihin liittyy monia esimerkkejä onnistuneista hankkeista.

Esimerkkejä käynnissä olevista hankkeista

Vapaaehtoisesti suojellut alueet

Suojelemme harvinaisia ja uhanalaisia lajeja vapaaehtoisesti suojelluilla alueillamme. Vapaaehtoisesti suojellut alueet ovat paikkoja, joiden monimuotoisuusarvo on hyvin suuri, joskus jopa ainutlaatuinen. Tällä vapaaehtoisella hankkeella vaalimme ja ylläpidämme luonnon monimuotoisuutta, mutta pyrimme myös parantamaan virkistysarvoja ja kertomaan yleisölle eri alueiden arvoista. Meillä on neljä suojeltua aluetta Pohjois-Ruotsissa Luulajanjoen varrella ja yksi alue Västra Dalälvenin joen varrella. Uusin suojeltu alueemme, Kungsådran Älvkarleby, otettiin käyttöön kesäkuussa 2018. Alueella on ainutlaatuinen kalkkipitoinen maaperä, jossa on rikas kasvisto ja vanhempaa puustoa.

Kalojen vaelluksen tutkimus

Älvkarlebyssä meillä on ”Laxeleratorn”, ainutlaatuinen, laajan mittakaavan tutkimuslaitos vesivoimaan liittyviä ympäristö- ja hydrauliikkatestauksia varten. Toteutamme siellä erilaisia tutkimushankkeita, joista monet liittyvät kalojen ohjaamiseen alavirtaan esimerkiksi kuplaverhojen ja joustavien verkkojen avulla turbiinien ohittamiseksi. Monien tutkimus- ja kehityshankkeidemme lisäksi tärkeä osa ympäristötyötämme on luonnon elinympäristöjen palauttaminen ja tarjoaminen eri lajeille. Kun Vattenfall myy ympäristömerkittyä sähköä, varoja siirretään ympäristörahastoon, joka on sijoittanut moneen kunnostus- ja suojeluhankkeeseen vuosien varrella.

Merilintujen lentokäyttäytymisen dokumentointi merituulivoimapuistossa

Skotlannissa Aberdeen Bayssa sijaitsevaan European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) -keskukseen on perustettu kolmen miljoonan euron tutkimus- ja seurantaohjelma, jolla parannetaan merituulipuistojen suunnittelua ja vaikutusten arviointia koskevaa näyttöä. Tämän ohjelman puitteissa on parhaillaan käynnissä tutkimus, jonka tarkoituksena on dokumentoida tarkalleen, kuinka hyvin merilinnut, esim. suulat, pikkukajavat ja harmaalokit, osaavat välttää törmäyksiä tuuliturbiiniin meri- ja rannikkoalueilla. Aberdeenin tutkimusohjelma palkittiin Sustainable Development -kategoriassa Nature of Scotland Awards -palkinnolla vuonna 2018.

Lisätietoja hankkeista

Lue lisää luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä hankkeista Vattenfallilla.

Lapset seisovat kukkulalla

Luonnon monimuotoisuus tutkimusten ja kehityksen keskiössä

Vattenfall osallistuu luonnon monimuotoisuuden tutkimukseen lähinnä tuuli- ja vesivoima-alueilla tiedon lisäämiseksi, jotta voimme paremmin harjoittaa toimintaamme kuormittaen luontoa mahdollisimman vähän. Olemme mukana esimerkiksi seuraavissa hankkeissa:

  • Hanke, joka tähtää sellaisen näyttöön perustuvan mallinnustyökalun kehittämiseen, jolla voitaisiin arvioida tuulivoimapuistojen aiheuttaman melun vaikutuksia pyöriäispopulaatioon.
  • Älykkäiden itseoppivien algoritmien ohjelmointi kalojen muuttoliikkeen parantamiseksi vesistöissä
  • Tutkimus, jossa maakotkia seurataan GPS-laitteilla, jotta opittaisiin ymmärtämään niiden toimintaa ja arvioimaan tuulivoimapuistojen vaikutuksia ja sijoitusta entistä paremmin.
  • Useita kokeita Älvkarlebyn laboratoriossamme sellaisten teknisten ratkaisujen löytämiseksi, joilla maksimoidaan sekä uusiutuvan energian tuotanto että luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Luonnon monimuotoisuuden vaikutusten ja hyötyjen määrittäminen ja raportointi

Luonnon monimuotoisuuden eli elinympäristöjen ja lajien kirjo on voitava mitata yksinkertaisella ja kestävällä tavalla. Vattenfallille tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme varmistaa, että ilmastosijoituksemme tukevat myös luonnon monimuotoisuutta eri tavoin, ja tutkimme aktiivisesti erilaisia välineitä ja menetelmiä luonnon monimuotoisuuden mittaamiseksi. Tavoitteemme on luoda toimintatapa, jossa voimme arvioida sekä uusien projektien luonnon monimuotoisuuden vaikutuksia että koko yrityksen luonnon monimuotoisuutta edistävien toimien vaikutusta. Näin voimme lisätä ymmärrystämme siitä, miten voimme vaikuttaa positiiviseen nettovaikutukseen (NPI).

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä aloitteista, joissa olemme tällä hetkellä osallisina:

Tieteeseen perustuva luontotavoite (SBTN)
SBT for Nature -aloitetta kehitetään parhaillaan, ja se perustuu Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi), jossa yli 1 000 maailman suurinta yritystä on sitoutunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteeseen. Auttaakseen kehittämään työkaluja, joiden avulla voidaan asettaa parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten ja maapallon rajojen mukaisia mitattavia tavoitteita, Vattenfall liittyi Science Based Targets Network Corporate Engagement Program -ohjelmaan vuonna 2020. Corporate Engagement Program -ohjelman jäsenenä olemme sitoutuneet ottamaan ensimmäisen askeleen luonnontieteeseen perustuvan tavoitteen kehittämisessä. Siksi vuoden 2021 aikana aloitamme arvioimalla koko arvoketjun vaikutukset ja riippuvuuden luonnosta.
Lue lisää Science Based Target for Nature -tavoitteesta (englanniksi)

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)
Luontoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamista käsittelevä työryhmä tarjoaa yrityksille ja rahoituslaitoksille edellytykset arvioida, hallita ja raportoida riippuvuuksiaan ja vaikutuksiaan luontoon. Tarkoituksena on opastaa sijoittajia arvioimaan luontoon liittyviä riskejä niin, että globaalit rahoitusvirrat ohjataan uudelleen luonnolle kielteisistä ratkaisuista luonnolle myönteisiin ratkaisuihin. Vattenfall on liittynyt TNFD:n Observer-konserniin vuonna 2021 ja antaa panoksensa vuonna 2022 käytössä olevan TNFD-kehyksen kehittämiselle.
Lue lisää Luontoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamisesta (englanniksi)

Maankäytön muutoksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen (CLImB)
Vattenfall on liittynyt CLImB-projektiin osallistuakseen aktiivisesti uusien menetelmien ja ohjauksen kehittämiseen Ruotsissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää työkalu, jonka avulla yritykset voivat arvioida uskottavasti sekä negatiiviset että positiiviset vaikutuksensa luonnon monimuotoisuuteen, kun maata muokataan tai kunnostetaan. Vattenfall on rahoittanut projektin yhdessä LKAB:n, Bolidenin, Skellefteå Kraftin, Svenska kraftnätin, Cementan, SCA:n ja Specialfastigheterin (2020-2021) kanssa.

Asiaan liittyvä sisältö

Niitty

Edessämme olevat haasteet vaativat nopeita toimenpiteitä, ja me Vattenfallilla olemme valm...

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Uusiutuvan energian tuottajana meillä on tärkeä rooli kiertotalouteen siirtymisessä.

Tuuliturbiini ja aurinkopaneelit

Muutamme omaa energiantuotantoamme kestävään suuntaan.

Katso myös

Lapset leikkivät

CO2-tiekartta vie meitä kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Kaksi työntekijää

Tiedostamme moninaiset vaikutuksemme yhteiskunnassa.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.