Ympäristövastuumme

Resurssien kestävä käyttö

Vattenfall on sitoutunut resurssien kestävään käyttöön. Haluamme pienentää ympäristöjalanjälkeämme ja edistää kiertotalouteen siirtymistä. Resurssien hallinnan osalta tämä tarkoittaa, että huomioimme elinkaarinäkökulmat, optimoimme resurssien käytön kaikissa toiminnoissamme ja korvaamme vaaralliset kemikaalit tai vältämme niiden käyttöä.

Resurssien käytön tehostaminen tuo mukanaan positiivisia ympäristövaikutuksia, kuten päästöjen ja jätteen vähentämistä, ja pienentää samalla kustannuksia parantaen siten Vattenfallin kilpailukykyä.

Elinkaariarvioinnit

Elinkaariarvioinneilla (LCA) tutkitaan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ympäristönäkökohdat raaka-aineiden hankinnasta aina elinkaaren loppuvaiheesen. Vattenfall on käyttänyt elinkaariarviointia työkaluna sähköntuotannon ympäristökuormituksen arvioinnissa ja kartoituksessa 1990-luvun alusta lähtien. Sähköntuotannon ympäristökuormitusta kuvataan elinkaariperspektiivistä huomioiden seuraavat seikat:

 • voimalaitosten rakentaminen
 • polttoaineen tuotanto
 • käyttö ja huolto (mukaan lukien jälleeninvestoinnit ja jätehuolto)
 • voimalaitosten purkaminen


Elinkaariarviointi auttaa meitä määrittämään painopisteitä tunnistamalla, missä ympäristökuormitusta syntyy ja missä on ryhdyttävä toimeen sen vähentämiseksi. Se on myös eduksi arvioitaessa uusien energiaratkaisujen ympäristötehokkuutta korkean ympäristötehokkuuden varmistamiseksi kaikkialla arvoketjussa.

Elinkaariarviointi

Lue Vattenfallin sähköntuotannon elinkaarianalyysi (LCA).

Vesivoimalaitos Porsi Ruotsissa

Ympäristöselosteet

Asiakkaamme Pohjoismaissa pystyvät ostamaan sähköä, jonka vahvistetut ympäristötiedot ovat saatavissa sertifioiduissa ympäristöselosteissa. Ympäristöseloste perustuu kansainvälisten standardien (ISO 14025, 14040 ja 14044) mukaiseen elinkaariarviointiin ja antaa tietoa resurssin kulutuksesta, päästöistä, jätemääristä ja maankäytöstä kohti kWh:a tuotettua sähköä.

Ympäristöselosteen yleinen tarkoitus on antaa olennaista, vahvistettua ja vertailukelpoista tietoa sähköntuotannon aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. Se on läpinäkyvä prosessi, ja tiedot tarjotaan asiakkaidemme ja muiden kiinnostuneiden sidosryhmien käyttöön, niin että he voivat arvioida sähkönkäytöstään aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Vattenfallin sähkön ympäristöseloste sisältää myös tietoa vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöriskien arvioinnin.

Vahvistetut ympäristötiedot

Ympäristöseloste (EPD) sisältää tietoa resurssien kulutuksesta, päästöistä, jätemääristä ja maankäytöstä kohti kWh:a tuotettua sähköä.

Metsä

Vesivarat

Vesi on Vattenfallin toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeä resurssi. Vattenfall pyrkii tekemään veden käytöstä tehokkaampaa ja minimoimaan toiminnasta aiheutuvat vaikutukset.

Polttolaitoksissa ja ydinvoimaloissa vettä käytetään jäähdytysaineena.Eniten jäähdytysvettä käytetään ydinvoimaloissamme Ruotsissa.

Vattenfallin vesivoimalatoiminnassa vesi on sekä energiavara että toiminnan sijaintipaikka. Vesivoimalla on tärkeä rooli suurelta osin päästöttömänä ja uusiutuvana energialähteenä ja tapana varastoida energiaa ja tasapainottaa muita energialähteitä, kuten aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa. Vesivoimaloiden rakentamisella on myös ollut merkittävä vaikutus ympäristöön, sillä se on muuttanut jokien luonnollista virtausta ja vaikuttanut lajien monimuotoisuuteen.

Jätehierarkia

Vattenfall on sitoutunut työskentelyyn noudattaen jätehierarkiaa. Jätehierarkia määrittää vaihtoehdot jätteiden käsittelylle sen mukaan, mikä on parasta ympäristölle: estä, vähennä, käytä uudelleen, kierrätä, ota talteen ja hävitä. Paikallisella tasolla pyritään eri keinoin estämään ja vähentämään jätteen syntyä sekä optimoimaan sen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Esimerkiksi joissakin laitoksissa lämpöä ja sähköä syntyy soveltuvaa jätettä polttamalla, mikä on tapa hyödyntää sen energiasisältöä.

Toiminnoissamme syntyy erilaisia jätteitä ja oheistuotteita. Kiinteiden polttoaineiden, kuten kivihiilen, biopolttoaineen ja jätteen, polttamisessa syntyy tuhkaa ja kivihiilen polttamisessa myös kipsiä. Ydinvoimalat tuottavat radioaktiivista jätettä. Jätteet tunnistetaan ja luokitellaan ja niitä käsitellään sovellettavien kansallisten lakien puitteissa. Paikallisella tasolla pyritään eri keinoin estämään ja vähentämään jätteen syntyä sekä optimoimaan sen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä mahdollisimman paljon.

Jätteiden käsittely

Jätteiden käsittely on pitkään perustunut jätehierarkiaan, mutta kiertoajattelu merkitsee, että meidän on mietittävä vielä tarkemmin sitä, miten voimme luoda enemmän lisäarvoa ja tuhlata vähemmän resursseja. Jonkun muun jäte voi olla meille resurssi. 

Jätteet jaetaan kolmeen pääryhmään:

 • vaaraton jäte (suurin osa jätteistä)
 • vaarallinen jäte (esim. jätteenpoltossa syntyvä lentotuhka)
 • radioaktiivinen jäte (ydinvoimaloista)

Jätteiden käsittelytapa riippuu jätetyypistä ja lainsäädännöstä. Sovellamme EU:n jätepuitedirektiivin mukaista jätehierarkiaa. Pyrimme lisäämään syntyvien jäännöstuotteiden uudelleenkäyttöä.

Vaaraton jäte kierrätetään aina kun mahdollista, ja jos sitä ei voida kierrättää, se otetaan talteen tai hävitetään. Tähän kategoriaan kuuluu esimerkiksi toimistoissamme syntyvä jäte.

 • Vaarallinen jäte otetaan talteen tai varastoidaan.
 • Voimalaitosten, jakeluverkkojen ym. rakentamisen ja käytöstä poistamisen yhteydessä syntyvä jäte käsitellään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • Edistämme rakennusjätteen uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä.
 • IT-laitteista syntyvän jätteen käsittelevät paikallisesti laitteiden myyjä tai jätteen käsittelyyn erikoistuneet yritykset.

Jäännöstuotteet

Kiinteiden polttoaineiden polttaminen ja savukaasujen puhdistus johtavat suurten tuhka- ja kipsimäärien syntyyn - ne katsotaan jäännöstuotteiksi. Käytämme tuhkan ja muut jäännöstuotteet uudelleen, mikä tarkoittaa, että uusia resursseja kuluu vähemmän. Tämä pienentää myös huomattavasti jätteenä varastoitavan tuhkan määrää.


Hiilivoimaloiden tuhka ja savukaasujen rikinpoistossa syntyvä kipsi ovat toimintamme merkittävimmät jäännöstuotteet. Kipsi myydään Euroopan kipsi- ja sementtiteollisuudelle. Suurin osa kivihiiltä poltettaessa syntyvästä lentotuhkasta käytetään betonin valmistuksessa. Pohjatuhka ja rakeet hyödynnetään tienrakennuksessa.

Asiaan liittyvä linkki

Lue lisää siitä, miten hiilivoimaloiden palamisjätteitä käytetään resursseina.

Työntekijä voimalaitoksessa.

Asiaan liittyvä sisältö

Kaloja

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta.

Suuret putket voimalaitoksessa

Pyrkimyksemme CO2-päästöjen vähentämiseksi minimiin ovat hyvin monimuotoisia.

Puiden latvat

Ympäristövastuulla on vaikutusta yrityksen menestykseen.

Katso myös

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Tuuliturbiini ja aurinkopaneelit

Muutamme omaa energiantuotantoamme kestävään suuntaan.

Sähköauton latauspiste

Vattenfallilla on yli 10 000 sähköautojen latauspistettä Pohjois-Euroopassa.