Ympäristövastuumme

Resurssien kestävä käyttö

Uusiutuvan energian tuottajana meillä on tärkeä rooli kiertotalouteen siirtymisessä. Kestävä resurssienhallinta on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme, ja pyrimme jatkuvasti optimoimaan resurssien käytön toiminnassamme ja arvoketjussamme. Olemme tehneet elinkaariarviointeja yli 20 vuoden ajan, ja tämä on tärkeä työkalu ympäristötyössämme.  

Tavoitteemme vuodelle 2030 – "Kohti kiertotaloutta”

Vuoteen 2030 mennessä olemme kiertotalouteen perustuva yritys – maksimoimme resurssiemme arvon kaikilta osin. Keskitymme arvoketjussamme ja kumppaneidemme kanssa kiertotalouteen varmistaaksemme kaikkien resurssien vastuullisen käytön – ja uudelleenkäytön. Omassa toiminnassamme olemme perehtyneet resurssivirtoihimme ja hyödynnämme innovatiivisia mahdollisuuksia materiaalien, jätteen ja sivutuotteiden uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Elinkaaren lopun näkökohdat on integroitu suunnittelu- ja hankintaprosesseihin, ja tuotteiden hankinnassa ensisijainen valintamme on aina fossiiliton, biogeeninen tai kierrätetty materiaali.

Pyrimme resurssien käytön optimointiin kaikessa toiminnassamme. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä tavoitteistamme kyseisellä alueella:

Makean veden käytön vähentäminen

Vattenfallin tavoite on vähentää makean veden käyttöä viimeistään vuoteen 2022 mennessä. Askel kohti tätä tavoitetta on konsernitason vesihuoltosuunnitelma vuosien 2020/2021 aikana sekä vähintään kaksi vesihuoltosuunnitelmaa (WMP) paikallisella tasolla, jossa toimimme vesivarojen kuormitusalueilla.

Vaarallisten kemikaalien poistaminen vaiheittain käytöstä

Vuoteen 2025 mennessä poistamme vaiheittain käytöstä kaikki vaarallisten aineiden luettelossa olevat aineet (jos se on teknisesti mahdollista). Vuoteen 2021 mennessä kaikki glyfosaattia sisältävät tuotteet poistetaan käytöstä toiminnassamme.

Toimitiloja koskevat kiertotalousvaatimukset

Vuoteen 2025 mennessä kaikki uudet rakennukset rakennetaan ja olemassa olevat toimistot varustetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että vähintään 50 prosenttia uusien kalusteiden hankinnoista perustuu kierrätysmateriaaliin, kaikki toimistojen pakkausmateriaalit ovat muovittomia ja kaikkien uusien pienten toimistojen on käytettävä alle 50 kWh/m² fossiilitonta energiaa.

Miten käytämme luonnonvaroja kestävällä tavalla

Kiertotalous

Uskomme, että siirtyminen kiertotalouteen on mahdollisuus ja tärkeä osa palapeliä kohti hiilivapaata yhteiskuntaa. Me Vattenfallilla edistämme kiertotaloutta monin tavoin:

  • Keskeinen roolimme energiayhtiönä on uusiutuvan energian tarjoaminen kiertotalouden edistämiseksi, ja panostamme voimakkaasti esimerkiksi tuuleen ja aurinkoon.
  • Kehitämme uusia tuotteita ja energiaratkaisuja, palvelupohjaisia malleja sekä digitaalisia ratkaisuja pientuottajien integroimiseksi.
  • Siirrymme uusiutuviin polttoaineisiin, teemme yhteistyötä teollisuuden kanssa tehdäksemme materiaaleista kestävämpiä ja fossiilittomia (esimerkiksi teräs, sementti, polttoaineet) ja työskentelemme kuljetussektorin sähköistämiseksi.
  • Hallitsemme ympäristötehokkuutta koko arvoketjussa. Pyrimme myös suunnittelemaan omaisuuttamme ja prosessejamme resurssien kulutuksen vähentämiseksi, uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisäämiseksi ja omaisuutemme käyttöiän pidentämiseksi.

Esimerkkejä meneillään olevista kiertotalouden hankkeista

Kiertotalouden tehostaminen

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää tuotantoprosessien ja kuljetusten sähköistämistä, ja energian on oltava fossiilitonta. Uusiutuva energiamme on mukana tehostamassa uusia kiertotalouteen liittyviä keksintöjä ja ratkaisuja. Meillä on esimerkiksi meneillään useita hankkeita vedyn tuottamiseksi elektrolyysin avulla, kuten Hybrit, fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka tai yhteistyömme Preemin kanssa vedyn tuottamiseksi biopolttoaineen tuotantoa varten. Fossiilisia polttoaineita poltettaessa syntyy hiilidioksidia ja muita päästöjä. Kun vety muuntuu polttokennoissa, päästönä on vain puhdasta vettä eli H2O:ta. Näin ollen vihreällä vedyllä voidaan välttää merkittävä osa nykyisistä teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen hiilidioksidipäästöistä.

Lue lisää käynnissä olevista hankkeistamme ja kumppanuuksistamme vihreän vedyn tuottamiseksi ja hankkeistamme kuljetusten sähköistämiseksi.

Ylijäämälämmön lisääntynyt talteenotto

Yritysten ja teollisuuden primäärienergian käytölle on ominaista suuret energiahävikit hukkalämmön muodossa. Ylijäämälämmön talteenotto on haaste, mutta se on myös kannattava liiketoimintamahdollisuus. Siksi olemme kehittäneet SamEnergin, joka on Vattenfallin liiketoiminta-yksikkö ylijäämälämmön ostamiseksi yrityksiltä, kuten palvelinkeskuksista, leipomoista ja sulattamoista. Ylijäämälämmön talteenotossa yrityksistä ja sen toimittamisessa kaukolämpöverkkoon ei ole mitään uutta, mutta se on ollut käytössä lähinnä raskaassa teollisuudessa. Vattenfallilla on nyt SamEnergin kanssa standardoitu sopimusmuoto, joka helpottaa myös pienten yritysten ylijäämälämmön myyntiä. Sopimuksessa Vattenfall tarjoutuu ostamaan ylijäämälämmön, kuljettaa sen ja käyttää sen uudelleen siellä, missä sitä tarvitaan – esimerkiksi lähellä sijaitsevien asuin- ja liikerakennusten lämmitykseen. Hyödyntämällä energiaa, jota ei muuten käytettäisi, on täydellinen esimerkki siitä, miten Vattenfall edistää kiertotaloutta yhteistyössä yritysten omistajien kanssa. 

Matkapuhelinten uudelleenkäyttö

Vattenfall IT-osastolla on useita käytäntöjä ja prosesseja IT-palveluidemme ympäristönäkökohtien käsittelemiseksi. Työssä noudatetaan Vattenfall Green IT -ohjelmaa, jossa meillä on useita ensisijaisia alueita ympäristötyöllemme IT-alalla. Yksi tärkeä tekijä on matkapuhelinten uudelleenkäytön lisääminen. Nykyään useimmat kannettavat tietokoneet ja pöytätietokoneet otetaan takaisin käyttöön ja kunnostetaan, mutta matkapuhelimia ei käytetä uudelleen yhtä paljon. Siksi olemme laatineet ohjelman kaikkien loppukäyttäjien laitteiden palauttamisen ja uudelleenkäytön varmistamiseksi, ja tällä hetkellä tavoitteenamme on matkapuhelinten 70 prosentin palautus kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön vuoteen 2025 mennessä. Vattenfall Green IT -ohjelma sisältää myös valmisteluja sovellusten siirtämiseksi yhteiseen Forsmarkin datakeskukseen (joka käyttää 100-prosenttisesti fossiilitonta sähköä palvelimilla tavoitevuotena 2022), toimenpiteitä IT-palvelujen käytön vähentämiseksi sekä pyrkimyksiä parantaa tarjouskilpailujen ympäristösertifikaatteja (esimerkiksi Energy Star).

 

Resurssien hallinta

Optimoimme resurssien käytön kaikissa toiminnoissa ja käytämme korvaavia aineita välttääksemme vaarallisten kemikaalien käytön.

Vesi
Vesi on Vattenfallin toiminnan kannalta keskeinen luonnonvara, ja vesitalous ja vesistöjen suojelu ovat olleet yksi prioriteeteistamme jo vuosien ajan. Käytämme vettä vesivoiman tuottamiseen ydin- ja lämpövoimaloidemme jäähdytysaineena, ja se on olennainen osa ympäristöämme. Vesivoimalaitoksissamme käytettävää vettä käytetään myös joen virtauksen säätelyyn ja tulvariskien vähentämiseen.

Vesi on Vattenfallin toiminnan kannalta keskeinen luonnonvara, ja vesitalous ja vesistöjen suojelu ovat olleet yksi prioriteeteistamme jo vuosien ajan.Vattenfall haluaa erityisesti varmistaa vesivarojen ympäristön kannalta kestävän hallinnan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi veden laadun parantamista ja työtä vesiekosysteemeihin kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi. Vattenfall pyrkii myös aktiivisesti tehostamaan veden käyttöä, esimerkiksi suljetuilla jäähdytyskierroilla joissakin voimaloissamme.

Jätteet
Jätehuolto on jo pitkään perustunut jätehierarkiaan, mutta kiertotalouteen perustuen meidän on mietittävä asioita uudelleen ja pohdittava, miten luoda lisäarvoa ja tuhlata vähemmän luonnonvaroja. Jonkun muun jäte voi olla meille resurssi tai toisin päin.

Teemme aktiivisesti työtä lisätäksemme kierrätystä, arvioimme uusia vaihtoehtoja käyttää materiaaleja ja tuotteita pidempään ja teemme suunnitelmia jätteiden minimoimiseksi. Pyrimme esimerkiksi jatkuvasti lisäämään tuotantomme sivutuotteiden uudelleenkäyttöä, esimerkiksi tuhkan ja kipsin, joita voidaan käyttää sementin tuotantoon (kipsi) tai tienrakentamiseen (pohjatuhka ja rakeet). Kierrätys ja uusiokäyttö ovat tärkeitä osia käytöstäpoistotoimissamme, ja työskentelemme ennakoivasti vastataksemme tuleviin haasteisiin, kuten siipijätteen käsittelyyn ja aurinkopaneelien kierrätykseen.

Kemikaalit
Työskentelemme aktiivisesti kohti myrkytöntä ympäristöä välttämällä kemikaaleja, joilla on haitallinen vaikutus ihmisiin tai luontoon. Olemme esimerkiksi luopuneet kreosootista kaikessa toiminnassamme ja luovumme glyfosaatista viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Vaarallisten aineiden käytön ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi koko Vattenfall-konsernille on laadittu vaiheittainen lopetussuunnitelma.

Elinkaariarvioinnit (LCA) ja arvoketjutyö

Vattenfall on käyttänyt elinkaariarviointia työkaluna sähköntuotannon ympäristökuormituksen arvioinnissa ja kartoituksessa 1990-luvun alusta lähtien. Elinkaariarviointi auttaa meitä määrittämään painopisteitä tunnistamalla, missä ympäristökuormitusta syntyy ja missä on ryhdyttävä toimeen sen vähentämiseksi. Se on myös eduksi arvioitaessa uusien energiaratkaisujen ympäristötehokkuutta.

Tärkeimmillä markkinoilla asiakkaamme voivat ostaa EDP-järjestelmän mukaisesti ympäristömerkittyä sähköä. EPD (Environmental Product Declaration) on valtuutetun sertifioijan tekemä ja laatuvarmistama ympäristösseloste. EPD perustuu kansainvälisten standardien (ISO 14025, 14040 ja 14044) mukaiseen elinkaariarvioon, ja se tarjoaa tietoja tuotetusta sähköstä kilowattituntia kohden.

Asiaan liittyvä sisältö

Punakeltaverkkoperhonen

Meille luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelu on keskeinen painopistealue

Niitty

Edessämme olevat haasteet vaativat nopeita toimenpiteitä, ja me Vattenfallilla olemme valm...

Tuuliturbiini ja aurinkopaneelit

Muutamme omaa energiantuotantoamme kestävään suuntaan.

Katso myös

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Tuuliturbiini ja aurinkopaneelit

Muutamme omaa energiantuotantoamme kestävään suuntaan.

Sähköauton latauspiste

Vattenfallilla on yli 10 000 sähköautojen latauspistettä Pohjois-Euroopassa.