Tavoitteemme ja strategiamme

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven kuluessa.

Vattenfall on määritellyt strategian, jonka taustalla on Power Climate Smarter Living -ajattelu ja mahdollisuus fossiilittomaan elämään yhden sukupolven kuluessa. Tämä sitoumus asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja työntekijöillemme antaa selkeän suunnan sekä merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Fossiilitonta energiaa kohti tapahtuvan muutoksen vauhtia on nopeutettava, ja Vattenfall ajaa tätä siirtymistä lisäsähköistyksellä ja tukeutumalla uusiutuvaan energiaan.

Mitä uskomme tulevaisuuden tuovan

Uskomuksemme painottavat strategiaamme ja edustavat näkemystämme siitä, mikä on tarpeen Vattenfallin menestyksen varmistamiseksi ottaen huomioon toimintamme yleisen puitekehyksen.

Vastuullisuus on liiketoimintaamme ja edellytys asiakkaiden, osaamisen ja sijoittajien saavuttamiselle

Asiakkaat haluavat pienentää hiilijalanjälkeään, työntekijät etsivät yrityksiä, joilla on vahvat arvot, ja sijoittajat huomioivat yhä suuremmassa määrin vastuullisuuden päätöksenteossaan. Yritykset, joita pidetään edistyksellisinä ja vastuullisina, pystyvät paremmin hyödyntämään sidosryhmien odotukset näiden eduksi.

Asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla tarvitaan kokonaisenergian näkökulmaa

Asiakkaat etsivät usein yksinkertaisia, integroituja ratkaisuja, joita käyttääkseen heidän ei tarvitse olla asiantuntijoita. Yrityksillä, jotka pystyvät tarjoamaan yksinkertaisia ratkaisuja ja keskittyvät todella asiakkaan tarpeisiin hyödyntäen tehokkaasti asiantuntemustaan koko energia-arvoketjussa, on vahva kilpailuetu.

Sähköistämisen jatkaminen on yksi tärkeimmistä fossiilittoman elämän mahdollistajista

Sähköistäminen merkitsee mahdollisuutta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kuljetus- ja lämmitysaloilla sekä teollisuudessa. Fossiilittoman sähkön ja lämmön tuottajilla samoin kuin vastaavilla verkko-operaattoreilla on yhä tärkeämpi rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Tarvittava nopeus huomioiden fossiilittoman sähkön ja jakeluinfrastruktuurin kysyntä kasvaa merkittävästi.

Koko energia-arvoketjun digitalisointi on tarpeen joustavuuden aikaansaamiseksi ja asiakkaiden palvelemiseksi

Uusiutuvien luonnonvarojen lisääntyessä ja eri alojen sähköistyessä sähköverkoille syntyy haasteita, mikä edellyttää nykyisen infrastruktuurin ja joustomahdollisuuden parempaa hyödyntämistä. Lisäksi asiakkaat odottavat välitöntä tietoa ja yhteyttä, sillä älypuhelinsovellukset ja Internet-pohjaiset ratkaisut ovat pääasiallinen asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen hoitotapa. Digitalisoitu energia-arvoketju mahdollistaa sen.

Uudet taidot, nopea oppiminen ja monimuotoiset ja osallistavat tiimit ovat keskeisen tärkeitä energiasiirtymässä

Uusia taitoja ja osaamista tarvitaan jatkuvasti toimialamme siirtyessä uusiin tapoihin olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden, teknologian ja yhteiskunnan kanssa. Nopea oppiminen ja kyky sopeutua uusiin toimintatapoihin ovat tulevaisuudessa tärkeitä kilpailuetuja ja mahdollistavat uusien tuotteiden ja tehokkaampien prosessien käyttöönoton. Yrityskulttuurit, jotka kattavat erilaisia näkökulmia, ovat olennaisen tärkeitä tämän oppimisympäristön vaalimiseksi ja osaajien houkuttelemiseksi ja pitämiseksi.

Arvonlisäys ja kasvu edellyttävät kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä.

Lisääntyvä kilpailu tuo painetta katteisiin, edellyttäen sekä kustannustehokkuuden että kilpailukyvyn painottamista lisäarvon tuottamiseksi. Tehokkuuden parantamisella koko arvoketjussa on merkittävä rooli.

Lapset leikkivät ulkona

Viisi strategista painopistealuettamme

Olemme päivittäneet strategiaamme kuvaamaan paremmin sitä, miten luomme vetovoimaa toimintaympäristömme huomioiden ja miten tartumme liiketoimintamahdollisuuksiin, jotka tukevat Power Climate Smarter Living -tavoitettamme ja pyrkimystämme mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven kuluessa.

Vattenfallin strategia voidaan tiivistää neljään strategiseen tavoitteeseen: johtaminen kohti kestävää kulutusta, kehitys kohti kestävää tuotantoa, toimintojen korkea suorituskyky ja ihmisten mukaan ottaminen.
  • Pyrkiessämme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa keskitymme asiakaskeskeisyyden lisäämiseen ja sähköistämisen ja ilmaston kannalta älykkäiden energiaratkaisujen edistämiseen alueilla, joilla meillä on kilpailuetu.
  • Energiajärjestelmän yhdistäminen ja optimointi painopisteenä joustavuuden maksimointi ja vakaan ja kustannustehokkaan verkon infrastruktuurin edistäminen.
  • Fossiilittoman energian hankinnan varmistaminen painopisteinä uusiutuvien energialajien kasvu, nykyisten fossiilittomien luonnonvarojen arvon maksimointi ja hiilidioksiditiekarttamme toteuttaminen.
  • Ihmisten voimaannuttaminen, missä painotetaan tarvittavan osaamisen varmistamista ja tarjotaan turvallinen työympäristö.
  • Tehokas toiminta, missä keskitytään sekä kilpailukykyyn että kustannustehokkuuteen, hyödyntäen mahdollisuuksia digitalisointiin ja ottaen sosiaalista ja ympäristövastuuta kaikkialla arvoketjussa.

Vattenfallin strategia - kuva (PDF 175 kB)

Katso myös

Vattenfallin pääkonttori

Etsi toimistojemme sijainnit ja yhteystiedot.

Vesivoima on tärkeä uusiutuvan energian lähde.

Vesivoima on tärkein uusiutuva energialähde Vattenfallin energiantuotannossa.

Hietamankosken voimalaitos

Vattenfall Oy rakentaa kalatiet Hietamankosken ja Leuhunkosken vesivoimalaitoksille.