Strategiamme

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana.

Vattenfall on laatinut strategian, jonka taustalla on Power Climate Smarter Living -ajattelu ja mahdollisuus fossiilivapaaseen elämään yhden sukupolven aikana. Tämä sitoumus työntekijöillemme, asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme antaa selkeän suunnan ja painopisteen sekä merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Sekä omistajamme että sidosryhmämme odottavat, että pysymme edelläkävijänä energia-alan siirtymässä, ja pyrimme siihen osallistumalla asioihin, joissa voimme luoda lisäarvoa kannattavasti.

Mitä uskomme tulevaisuuden tuovan

Alla on yhteenveto meitä ympäröivien markkinatrendien tärkeimmistä näkökulmista. Ne painottavat strategiaamme ja edustavat näkemystämme siitä, mikä on tarpeen Vattenfallin menestyksen varmistamiseksi.

 • Kestävyys on liiketoimintaa
  Asiakkaat haluavat pienentää hiilijalanjälkeään, työntekijät etsivät yrityksiä, joilla on vahvat arvot, ja sijoittajat huomioivat yhä suuremmassa määrin kestävyyden päätöksenteossaan. Yritykset, joita pidetään edistyksellisinä ja kestävinä, pystyvät paremmin hyödyntämään sidosryhmien odotukset näiden eduksi.
 • Asiakkaat tarvitsevat yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaiseen energiaympäristöön
  Asiakkaat etsivät usein yksinkertaisia, integroituja ratkaisuja, joita käyttääkseen heidän ei tarvitse olla asiantuntijoita. Yrityksillä, jotka pystyvät tarjoamaan yksinkertaisia ratkaisuja ja keskittyvät todella asiakkaan tarpeisiin hyödyntäen tehokkaasti asiantuntemustaan koko energia-arvoketjussa, on vahva kilpailuetu.
 • Fossiilittoman sähkön ja fossiilittomien sähköverkkojen kysyntä kasvaa merkittävästi
  Sähköistäminen merkitsee mahdollisuutta hiilipäästöjen vähentämiseen kuljetus- ja lämmitysaloilla sekä teollisuudessa. Fossiilittoman sähkön ja lämmön tuottajilla samoin kuin vastaavilla verkko-operaattoreilla on yhä tärkeämpi rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.
 • Koko energia-arvoketjun digitalisointi on tarpeen
  Uusiutuvien luonnonvarojen lisääntyessä ja eri alojen sähköistyessä sähköverkoille syntyy haasteita, mikä edellyttää nykyisen infrastruktuurin ja joustomahdollisuuden parempaa hyödyntämistä. Lisäksi asiakkaat odottavat välitöntä tietoa ja yhteyttä, sillä älypuhelinsovellukset ja Internet-pohjaiset ratkaisut ovat pääasiallinen asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen hoitotapa. Digitalisoitu energia-arvoketju mahdollistaa sen.
 • Uudet taidot ovat tärkeitä energia-alan siirtymässä
  Uusia taitoja ja osaamista tarvitaan jatkuvasti toimialamme siirtyessä uusiin tapoihin olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden, teknologian ja yhteiskunnan kanssa. Nopea oppiminen ja kyky sopeutua uusiin toimintatapoihin ovat tulevaisuudessa tärkeitä kilpailuetuja ja mahdollistavat uusien tuotteiden ja tehokkaampien prosessien käyttöönoton. Erilaisia näkökulmia kattavat yrityskulttuurit ovat olennaisen tärkeitä pyrittäessä vaalimaan tätä oppimisympäristöä sekä houkuttelemaan ja pitämään osaajia ja edistämään heidän osaamistaan.
 • Kustannustehokkuus ja kilpailukyky ovat etusijalla
  Lisääntyvä kilpailu sekä ydinliiketoiminnassa että uusissa yrityksissä tuo painetta katteisiin, edellyttäen sekä kustannustehokkuuden että kilpailukyvyn painottamista lisäarvon tuottamiseksi. Tehokkuuden parantamisella koko arvoketjussa on merkittävä rooli.
Lapset leikkivät ulkona

Viisi strategista painopistealuetta

Vattenfall on päättänyt viidestä strategisesta painopistealueesta, jotka ohjaavat strategista suuntaa. Ne havainnollistavat, miten Vattenfall luo vetovoimaa asiayhteyden huomioiden ja miten se hyödyntää liiketoimintamahdollisuuksia energia-alan siirtymässä. Strategiakaavio perustuu integroidun tekniikan logiikkaan ja kuvaa painopistettä koko arvoketjussa (kolme ylintä osaa) ja sisäistä organisaatiota sen toteuttamiseksi (kaksi alempaa osaa).

 • Pyrkiessämme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa keskitymme asiakaskeskeisyyden lisäämiseen ja sähköistämisen ja ilmaston kannalta älykkäiden energiaratkaisujen edistämiseen alueilla, joilla meillä on kilpailuetu.
 • Energiajärjestelmän yhdistäminen ja optimointi painopisteenä joustavuuden maksimointi ja vakaan ja kustannustehokkaan verkon infrastruktuurin edistäminen.
 • Fossiilittoman energian hankinnan varmistaminen painopisteinä uusiutuvien energialajien kasvu, nykyisten fossiilittomien luonnonvarojen arvon maksimointi ja hiilidioksiditiekarttamme toteuttaminen.
 • Ihmisten voimaannuttaminen, missä painotetaan tarvittavan osaamisen varmistamista ja tarjotaan turvallinen työympäristö.
 • Tehokas toiminta, missä keskitytään sekä kilpailukykyyn että kustannustehokkuuteen, hyödyntäen mahdollisuuksia digitalisointiin ja ottaen sosiaalista ja ympäristövastuuta kaikkialla arvoketjussa.

Vattenfallin strategia - kuva (PDF 175 kB)

Katso myös

Vattenfallin pääkonttori

Etsi toimistojemme sijainnit ja yhteystiedot.

Vesivoima on tärkeä uusiutuvan energian lähde.

Vesivoima on tärkein uusiutuva energialähde Vattenfallin energiantuotannossa.

Hietamankosken voimalaitos

Vattenfall Oy rakentaa kalatiet Hietamankosken ja Leuhunkosken vesivoimalaitoksille.