Vattenfallin strategia ja strategiset tavoitteet

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana.

Vattenfall on määritellyt strategian, joka perustuu Power Climate Smarter Living -ajatteluun ja fossiilivapaan elämän mahdollistamiseen yhden sukupolven aikana. Tämä sitoutuminen asiakkaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin tarjoaa selkeän suunnan, sitoutumisen ja keskittymisen sekä merkittävät liiketoimintamahdollisuudet.

Fossiilitonta energiaa kohti tapahtuvan muutoksen vauhtia on nopeutettava, ja Vattenfall ajaa tätä siirtymistä lisääntyvällä sähköistyksellä ja tukeutumalla uusiutuvaan energiaan.

Tärkeimmät suuntaukset, jotka muovaavat energia-alaa

Strategiallemme keskeistä on viitekehys, jossa toimimme. Olemme määrittäneet kuusi päätrendiä, jotka muovaavat energiasektoria jatkossa ja joihin Vattenfall perustaa strategiansa. Kun ymmärrämme näitä trendejä, pystymme hyödyntämään kasvumahdollisuuksia ja menestymään nopeasti kasvavilla ja kilpailukykyisillä markkinoilla.

Kestävyys ja asiakaskeskeisyys

Asiakaskeskeisyys ja kestävä kehitys ovat edellytyksiä asiakkaiden, osaamisen ja sijoittajien houkuttelemisessa. Asiakkaat miettivät yhä enemmän ympäristövaikutuksia, sosiaalista ja ympäristötehokkuutta sekä energiatehokkuutta. Vahvat arvot, joissa painotetaan erityisesti vastuullisuutta ja asiakkaita, houkuttelevat asiakkaita, osaamista ja investointeja, joita Vattenfall tarvitsee energia-alan muutoksen toteuttamiseen.

Sähköistäminen

Sähköistäminen merkitsee mahdollisuutta CO2-päästöjen vähentämiseen kuljetus- ja lämmitysaloilla sekä teollisuudessa. Pohjoismaissa sähköntuotanto tapahtuu jo nyt lähes ilman fossiilisia polttoaineita, kun taas manner-Euroopassa fossiilisista polttoaineista on luovuttava samanaikaisesti lisääntyvän sähköistämisen kanssa. Uusiutuvan sähkön ja lämmön tuottajilla on avainrooli ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä.

Hajautetummat energiaratkaisut

Tulevaisuuden energiajärjestelmä koostuu sekä keskitetyistä että hajautetuista energiaratkaisuista. Kustannusten vähentäminen ja entistä parempi toiminnallisuus edistävät tätä muutosta, joka tarjoaa mahdollisuuksia uusille kilpailijoille ja liiketoimintamalleille energia-arvoketjun eri kohdissa. Joustavien teknologioiden, kuten akkuratkaisujen, merkitys kasvaa, ja keskitettyyn tuotantoon liittyvä markkinaosuus vähenee.

Digitalisaatio

Koko energia-arvoketju digitalisoituu. Energiankulutus on yhä älykkäämpää, ja uudet teknologiat mahdollistavat kuormituksen ohjaamisen aikoihin, jolloin energian saanti on hyvä ja hinta matala, sähköverkkoon liittyvien rajoitusten helpottamiseksi. Asiakkaat odottavat välitöntä tietoa, pääsyä ja palautetta, ja asiakaspalvelu vuorovaikutuksineen ovat siirtymässä asiakaspalvelukeskuksista älypuhelimien sovelluksiin ja internet-pohjaisiin ratkaisuihin. Tietojen digitalisointi ja hallinta sekä kehittynyt tietojen analytiikka ohjaavat tätä kehitystä.

Osaamiseen ja valmiuksiin liittyvien vaatimusten muuttaminen

Koska toimialamme siirtyy uusiin tapoihin olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden, teknologian ja yhteiskunnan kanssa, tarvitaan uusia taitoja ja osaamista. Kyky sopeutua nopeasti uusiin toimintatapoihin on tärkeä kilpailuetu, jonka avulla voimme toimittaa uusia tuotteita ja tehokkaampia prosesseja. Tämän ympäristön edistämiseksi ja uusien osaajien houkuttelemiseksi luomme yrityskulttuurin, joka katsoo asioita monista eri näkökulmista. Haluamme olla haluttu työnantaja. Toinen tärkeä alue on ulkoisen osaamisen hyödyntäminen kumppanuuksien kautta sekä muiden kuin ydinprosessien ulkoistaminen.

Korkeat kustannustehokkuusvaatimukset

Globalisoituneet markkinat ja uusiutuvien energialähteiden alhaisempi riskitaso ovat johtaneet kilpailuympäristön kovenemiseen, mikä kaventaa alan voittoja. Tämä rajoittaa tuotolle asetettuja odotuksia sekä ydinliiketoiminnassa että uusien liiketoimintamuotojen osalta. Lisäarvon luominen perustuu yhä enemmän kustannustehokkuuden parantamiseen koko arvoketjun osalta. Tehokkaat toiminnot edellyttävät ihmisten ja varojen tehokasta käyttöä, oikea-aikaisia ja digitaalisia prosesseja sekä kustannustietoisuutta.

Lapset leikkivät ulkona

Strategiset tavoitteemme

Vattenfallin strategia perustuu tavoitteisiin, jotka on asetettu Power Climate Smarter Living -periaatteille, kuudelle merkittävälle markkinatrendille ja kilpailuympäristölle, jossa toimimme liiketoimintamme vaatimukset huomioiden. Päivitetty olennaisuusanalyysi vahvistaa, että strategiamme on yhdenmukainen sidosryhmien odotusten kanssa.

Vattenfallin strategia voidaan tiivistää neljään strategiseen tavoitteeseen: johtaminen kohti kestävää kulutusta, kehitys kohti kestävää tuotantoa, toimintojen korkea suorituskyky ja ihmisten mukaan ottaminen.

Vattenfallin strategia voidaan tiivistää neljään strategiseen tavoitteeseen:

  • Johtaminen kohti kestävää kulutusta lisäämällä asiakaslähtöisyyttä, rakentamalla merkittävä asema hajautetussa energiakentässä ja edistämällä sähköistämistä ja ilmaston kannalta älykästä yhteiskuntaa.
  • Kehitys kohti kestävää tuotantoa, mihin sisältyvät kasvu uusiutuvissa energialajeissa sekä CO2-tiekartan käyttöönotto fossiilittomuuden saavuttamiseksi yhden sukupolven aikana.
  • Toimintojen korkean suorituskyvyn toteuttaminen parantamalla toiminnan tehokkuutta, nopeuttamalla digitalisointia ja ottamalla sosiaalista ja ympäristövastuuta koko arvoketjun osalta.
  • Ihmisten mukaan ottaminen olemalla houkutteleva työnantaja, kehittämällä kiinnostavaa ja osallistavaa yrityskulttuuria ja varmistamalla tarvittava osaaminen rekrytoinnin ja jatkuvan oppimisen avulla.

Vattenfallin strategia - kuva (PDF 135 kB)

Katso myös

Vattenfallin pääkonttori

Etsi toimistojemme sijainnit ja yhteystiedot.

Vesivoima on tärkeä uusiutuvan energian lähde.

Vesivoima on tärkein uusiutuva energialähde Vattenfallin energiantuotannossa.

Hietamankosken voimalaitos

Vattenfall Oy rakentaa kalatiet Hietamankosken ja Leuhunkosken vesivoimalaitoksille.