Tavoitteemme

Haluamme Vattenfallilla tehdä työtä kestävän energiajärjestelmän hyväksi koko arvoketjussa.

Tavoitteemme on olla aidosti asiakaskeskeinen yritys, jossa jatketaan siirtymistä kohti pitkäkestoisesti kestävää tuoteportfoliota.

Strategiset tavoitteet

Vattenfallin strategia perustuu neljään strategiseen tavoitteeseen:

 • Johtaminen kohti kestävää kulutusta lisäämällä asiakaslähtöisyyttä, rakentamalla merkittävä asema hajautetussa energiakentässä ja edistämällä sähköistämistä ja ilmaston kannalta älykästä yhteiskuntaa.
 • Kehitys kohti kestävää tuotantoa, mihin sisältyvät kasvu uusiutuvissa energialajeissa sekä CO2-tiekartan käyttöönotto fossiilittomuuden saavuttamiseksi yhden sukupolven aikana.
 • Toimintojen korkean suorituskyvyn toteuttaminen parantamalla toiminnan tehokkuutta, nopeuttamalla digitalisointia ja ottamalla sosiaalista ja ympäristövastuuta koko arvoketjussa.
 • Ihmisten mukaan ottaminen olemalla houkutteleva työnantaja, kehittämällä kiinnostavaa ja osallistavaa yrityskulttuuria ja varmistamalla tarvittavan osaamisen rekrytoinnin ja jatkuvan oppimisen avulla.

Jotta nämä neljä strategista tavoitetta voitaisiin saavuttaa, Vattenfallin hallitus on päättänyt kuudesta strategisesta pitkän aikavälin päämäärästä, jotka kuvastavat strategiaa. Pitkän aikavälin päämäärät astuivat voimaan 1. tammikuuta 2016. Alla olevassa taulukossa esitellään tavoitteet ja päämäärät:

Strateginen tavoite         Strategiset päämäärät vuosille 2020     2018 2017 Kommentti
Johtaminen kohti kestävää kulutusta Asiakkaan sitouttaminen, Net Promoter Score (NPS) -pisteytys, suhteellinen1 (asiakastyytyväisyys suhteessa kilpailijoihin): +2 +1 +2 Jatkuvat parannukset hitaampaan tahtiin. Customers & Solutions -liiketoimintaryhmä sai suhteessa kilpailijoihin NPS-pisteet +1 (+2).
Kehitys kohti kestävää tuotantoa Uuden uusiutuviin energialajeihin perustuvan kapasiteetin käyttöönotto vuosina 2016–2020: ≥2 300 MW 752 MW2 652 MW2 Uutta uusiutuviin energialajeihin perustuvaa kapasiteettia asennettiin vuonna 2018 yhteensä 101 MW:a (354). Aberdeen Bayn offshore-tuulivoimapuisto (97 MW) Skotlannissa otettiin käyttöön. Lisäksi asennettiin 4 MW aurinkoenergiaa.
  Suhteutetut absoluuttiset CO2-päästöt: ≤21 Mt 22.0 MT 22.6 MT Vuonna 2018 absoluuttiset CO2-päästöt vähenivät 22,0 milj. tonniin (22,6). Vähennys selittyy pääosin matalammilla tuotantomäärillä.
Toimintojen korkean suorituskyvyn toteuttaminen Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE): ≥8 %3 7.0%4 7.7%4 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 7,0 % (7,7 %). Heikompi varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto vaikutti sijoitetun pääoman tuottoon negatiivisesti.
Ihmisten mukaan ottaminen Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys5: ≤1,25 1.9 1.5 Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys (Lost Time Injury Frequency, LTIF) oli 1,9 (1,5). Vuonna 2018 koettiin kaksi traagista kuolemaan johtanutta tapausta ja tulevaisuudessa turvallisuuteen on keskityttävä enemmän..
  Työntekijän sitoutumisindeksi:6≥70 % 64% 64% Työntekijän sitoutumisindeksi pysyi muuttumattomana ja oli 64 % (64 %).
 1. NPS on työkalu asiakasuskollisuuden mittaamiseen ja asiakkaiden käsitysten ymmärtämiseen Vattenfallin tuotteista ja palveluista. Tavoitteena on positiivinen NPS absoluuttisena +2:na verrattuna Vattenfallin vertaistuottajiin.
 2. Koskee ainoastaan tuuli- ja aurinkovoimapuistoja, jotka on saatu valmiiksi ja otettu käyttöön aikavälillä 1.1.2016–31.12.2018.
 3. Vattenfallin omistaja muutti sijoitetun pääoman tuottoprosenttitavoitetta (ROCE) yhdeksästä prosentista kahdeksaan joulukuussa 2017 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
 4. Tunnusluku perustuu keskimääräiseen sijoitettuun pääomaan.
 5. Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys (Lost Time Injury Frequency, LTIF) esitetään poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määränä (yhtä miljoonaa työtuntia kohden), ts. sellaisten työhön liittyvien onnettomuuksien määränä, jotka johtivat yli päivän mittaiseen poissaoloon tai kuolemaan. Luku koskee ainoastaan Vattenfallin työntekijöitä.
 6. Tavoitteiden saavuttamisen mittaus ja dokumentointi perustuu vuosittain toteutettavan My Opinion -työntekijäkyselyn tuloksiin.

Taloudelliset tavoitteet

Vattenfall-konsernin omistaja Ruotsin valtio on asettanut Vattenfallille kolme taloudellista tavoitetta. Taloudelliset tavoitteet liittyvät kannattavuuteen, pääomarakenteeseen ja osingonjakokäytäntöön ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että Vattenfall luo arvoa ja markkinakelpoista tuottoa, ja että sen pääomarakenne on tehokas ja taloudellinen riski pidetään kohtuullisella tasolla.

Taloudelliset tavoitteet Tavoitteet liiketoimintasyklin aikana1 2018 2017 Kommentti
Kannattavuus                Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE): ≥8 % 7.0%2 7.7%2 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 7,0 % (7,7 %). Heikompi varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto vaikutti sijoitetun pääoman tuottoon negatiivisesti.
Pääomarakenne Toimintojen kate / mukautettu nettovelka: 22–27 % 20.7% 21.4% Toimintojen kate / mukautettu nettovelka pieneni vuoteen 2017 verrattuna ja oli 20,7 % (21,4 %). Toimintojen kate pieneni matalamman varsinaisen käyttökatteen (EBITDA) vuoksi.
Osingonjakokäytäntö Osinko, osuus vuoden verojen jälkeisestä tuloksesta: 40–70 %  2 miljardia Ruotsin kruunua 2 miljardia Ruotsin kruunua Hallitus ehdotti vuodelle 2018 harkinnanvaraista 2 miljardin Ruotsin kruunun suuruista osinkoa. Yhtiökokous päätti kokouksessaan 11.4.2019 toteuttaa osingonjaon hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
 1. 5–7 vuotta.
 2. Tunnusluku perustuu keskimääräiseen sijoitettuun pääomaan.
Helikopteri – merituulipuisto Horns Rev 3 Tanskassa

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö.

Lapset leikkivät ulkona

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana.

Vesivoimalaitos

Tietoa Vattenfallin taloudesta.