Tavoitteemme

Haluamme Vattenfallilla tehdä työtä kestävän energiajärjestelmän hyväksi koko arvoketjussa.

Tavoitteemme on olla aidosti asiakaskeskeinen yritys, joka jatkaa siirtymistä kohti pitkäkestoisesti kestävää tuoteportfoliota.

Katso jäljempää myös taloudelliset tavoitteemme

Strategiset tavoitteet

Vattenfallin strategia perustuu neljään strategiseen tavoitteeseen*):

 • Johtaminen kohti kestävää kulutusta lisäämällä asiakaslähtöisyyttä, rakentamalla merkittävä asema hajautetussa energiakentässä ja edistämällä sähköistämistä ja ilmaston kannalta älykästä yhteiskuntaa.
 • Kehitys kohti kestävää tuotantoa, mihin sisältyvät kasvu uusiutuvissa energialajeissa sekä CO2-tiekartan käyttöönotto fossiilittomuuden saavuttamiseksi yhden sukupolven kuluessa.
 • Tehokas toiminta parantamalla operatiivista tehokkuutta, nopeuttamalla digitalisointia ja ottamalla yhteiskunnallinen vastuu ja ympäristövastuu kaikkialla arvoketjussa.
 • Ihmisten mukaan ottaminen olemalla houkutteleva työnantaja, kehittämällä kiinnostavaa ja osallistavaa yrityskulttuuria ja varmistamalla tarvittava osaaminen rekrytoinnin ja jatkuvan oppimisen avulla.

*) Vaikka strategiamme suunta säilyy ennallaan, siihen tehtiin 2019 tehtiin joitakin muutoksia. Katso lisätietoja päivitetystä strategiasta.

Vattenfallin hallitus päätti 2015 neljästä strategisesta tavoitteesta (esitetty edellä) ja otti niihin liittyen käyttöön kuusi pitkäaikaista strategista päämäärää, jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta 2016. Alla olevassa taulukossa esitellään tavoitteet ja päämäärät:

Strateginen tavoite         Vuoden 2020 strategiset tavoitteet    Tulos 2019 Tulos 2018 Kommentti
Johtaminen kohti kestävää kulutusta Asiakkaan sitouttaminen, Net Promoter Score (NPS) -pisteytys, suhteellinen1 (asiakastyytyväisyys suhteessa kilpailijoihin): +2 +1 +1 Sekä Vattenfallin että kilpailijoiden tulokset paranivat. Customers & Solutions (Asiakkaat ja ratkaisut) -liiketoiminta-alue saavutti NPS-tuloksen +1 (+1) suhteessa kilpailijoihin.
Kehitys kohti kestävää tuotantoa Uuden uusiutuviin energialajeihin perustuvan kapasiteetin käyttöönotto vuosina 2016–2020: ≥2 300 MW 1 226 MW2 752 MW Uusiutuviin energialajeihin perustuvaa uuttaa kapasiteettia asennettiin vuonna 2019 yhteensä 474 MW (101). Kaksi tuulivoimapuistoa otettiin käyttöön: Horns Rev 3 (407 MW) Tanskassa ja Slufterdam (29 MW) Alankomaissa. Katso lisätietoja suunnitelluista investoinneista sivuilta 24–25.
  Suhteutetut absoluuttiset CO2-päästöt: ≤21 Mt 19,33 MT 22,0 MT Vuonna 2019 absoluuttiset CO2-päästöt laskivat 19,3 miljoonaan tonniin (22,0). Lasku selittyy pääosin matalammilla hiilen polttoon perustuvilla tuotantomäärillä.
Toimintojen korkean suorituskyvyn toteuttaminen Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE): ≥8 % 8,5 %4 7,0 %4 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 8,5 % (7,0 %). Suurempi myyntikate Power Generation (Voimantuotanto) -liiketoiminta-alueella ja Hampurin kaukolämpötoiminnan myynnistä saatu pääomatuotto vaikuttivat positiivisesti.
Ihmisten mukaan ottaminen Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys5: ≤1,25 2,1 1,9 Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys (Lost Time Injury Frequency, LTIF) oli 2,1 (1,9). Parannustoimet ovat käynnissä.
  Työntekijän sitoutumisindeksi:6≥70 % 69 % 64 % Työntekijän sitoutumisindeksi parani huomattavasti ja oli nyt 69 % (64).

Strategisiin tavoitteisiin liittyviä huomautuksia

 1. NPS on työkalu asiakasuskollisuuden mittaamiseen ja asiakkaiden käsitysten ymmärtämiseen Vattenfallin tuotteista ja palveluista.
  Tavoitteena on positiivinen NPS absoluuttisena +2:na verrattuna Vattenfallin vertaistuottajiin.
 2. Koskee ainoastaan tuuli- ja aurinkovoimapuistoja, jotka on saatu valmiiksi ja otettu käyttöön aikavälillä 1.1.2016–31.12.2019
 3. Mukaan lukien Hampurin lämpötoiminta, joka on myyty ja josta aiheutui jakson aikana 1,1 Mt päästöjä. Tammi–syyskuu.
 4. Tunnusluku perustuu keskimääräiseen sijoitettuun pääomaan.
 5. Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys (Lost Time Injury Frequency, LTIF) esitetään poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määränä (yhtä miljoonaa työtuntia kohden), ts. sellaisten työhön liittyvien onnettomuuksien määränä, jotka johtivat yli päivän mittaiseen poissaoloon tai kuolemaan. Luku koskee ainoastaan Vattenfallin työntekijöitä.
 6. Tavoitteiden saavuttamisen mittaus ja dokumentointi perustuu vuosittain toteutettavan My Opinion -työntekijäkyselyn tuloksiin.

Ylös

Taloudelliset tavoitteet

Vattenfall-konsernin omistaja Ruotsin valtio on asettanut Vattenfallille kolme taloudellista tavoitetta. Taloudelliset tavoitteet liittyvät kannattavuuteen, pääomarakenteeseen ja osingonjakokäytäntöön ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että Vattenfall luo arvoa ja markkinakelpoista tuottoa, ja että sen pääomarakenne on tehokas ja taloudellinen riski pidetään kohtuullisella tasolla.

Taloudelliset tavoitteet Tavoitteet liiketoimintasyklin aikana7 Tulos 2019 Tulos 2018 Kommentti
Kannattavuus                Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE): ≥8 % 8,5 %8 7,0 %8 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 8,5 % (7,0 %). Suurempi myyntikate Power Generation (Voimantuotanto) -liiketoiminta-alueella ja Hampurin kaukolämpötoiminnan myynnistä saatu pääomatuotto vaikuttivat positiivisesti.
Pääomarakenne Toimintojen kate / mukautettu nettovelka: 22–27 % 26,5 % 20,7 % FFO / oikaistu nettovelka kasvoi 26,5 prosenttiin vuoteen 2018 verrattuna (20,7 %). Lisäys on pääosin yhteydessä korkeampaan käyttökatteeseen (EBITDA) korkeampien saavutettujen hintojen vuoksi Power Generation (Voimantuotanto) -liiketoiminta-alueella sekä maksettujen verojen pienenemiseen.
Osingonjakokäytäntö Osinko, osuus vuoden verojen jälkeisestä tuloksesta: 40–70 %  7,2 miljardia Ruotsin kruunua9 2 miljardia Ruotsin kruunua Hallitus ehdottaa jaettavien osinkojen määräksi 7,2 miljardia Ruotsin kruunua, joka on 55 % tilivuoden voitosta emoyhtiön omistajalle.

Taloudellisiin tavoitteisiin liittyviä huomautuksia

7. 5–7 vuotta.
8. Tunnusluku perustuu keskimääräiseen sijoitettuun pääomaan.
9. Osinkoehdotuksesta äänestetään yhtiökokouksessa 28.4.2020.

Ylös

Helikopteri – merituulipuisto Horns Rev 3 Tanskassa

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö.

Lapset leikkivät ulkona

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana.

Vesivoimalaitos

Tietoa Vattenfallin taloudesta.