Tavoitteemme

Pyrimme Vattenfallilla edistämään kestävää energiajärjestelmää kaikissa arvoketjun osissa.

Tavoitteemme on olla aidosti asiakaskeskeinen yritys siirtyessämme kohti pitkän aikavälin kestävää tuotantoportfoliota.

Katso jäljempää myös taloudelliset tavoitteemme

Strategiset tavoitteet

Vattenfallin tavoitteet perustuvat viiteen strategiseen painopistealueeseen, jotka ohjaavat strategista suuntaamme.

 • Pyrkimys hiilipäästöjen vähentämiseen yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa samalla, kun keskitymme asiakaskeskeisyyden lisäämiseen ja sähköistämisen ja ilmaston kannalta älykkäiden energiaratkaisujen edistämiseen alueilla, joilla meillä on kilpailuetu.
 • Energiajärjestelmän liittäminen ja optimointi keskittyen joustavuuden maksimointiin ja vakaan ja kustannustehokkaan verkkoinfrastruktuurin edistämiseen
 • Fossiilittoman energiansaannin turvaaminen keskittyen uusiutuvien energialähteiden kasvuun, maksimoimalla nykyisten fossiilittomien luonnonvarojemme arvo ja toteuttamalla CO2 -tiekarttamme.
 • Tehokas toiminta, jossa keskitytään sekä kilpailukykyyn että kustannustehokkuuteen, hyödyntäen digitalisoinnin mahdollisuuksia ja ottaen sosiaalista ja ympäristövastuuta kaikkialla arvoketjussa.
 • Ihmisten voimaannuttaminen varmistamalla tarvittava osaaminen ja turvallinen työympäristö.

Ylös

Vuonna 2020 Vattenfall asetti konsernille kuusi strategista tavoitetta vuodelle 2025

Strategiset painopistealueet Tulos 2021 (2020) Kommentit
Pyrkimys hiilipäästöjen vähentämiseen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa    
  +18
Asiakkaan sitouttaminen,
Net Promoter Score (NPS) -pisteet1
+ 10 (+7) Korkeampi NPS-lukema johtuu pääasiassa Customers & Solutions -liiketoimintaryhmän parantuneesta tuloksesta Saksassa ja Alankomaissa saavutetun vahvan tuloksen seurauksena.
Fossiilittoman energiantuotannon varmistaminen    
  ≤ 86
gCO2e/kWh
CO2 -päästöjen intensiteetti2,3
82 (97)
gCO2e/kWh
Parannus johtuu Moorburgin kivihiilivoimalan sulkemisesta vuoden 2020 lopussa, vähentyneestä fossiilipohjaisesta tuotannosta korkeiden polttoaine- ja CO2 -hintojen seurauksena sekä lisääntyneestä fossiilivapaasta tuotannosta (lisätietoa sivuilla 76-77).
Toimintojen korkean suorituskyvyn toteuttaminen    
  22 %–27 %
Toimintojen kate (FFO)/
oikaistu nettovelka
171,2% (28,8%) Suuri nousu johtui pääasiassa oikaistun nettovelan väliaikaisesta laskusta, joka johtui saatujen vakuuksien muutospyyntöjen positiivisesta nettomuutoksesta hintasuojaustoimintaamme liittyen.
  8 %
Sijoitetun pääoman4
22,2% (5,8%) Tulos ylitti selvästi tavoitteen, ja siihen vaikuttivat Saksan ydinvoimaloiden sulkemisesta saadut korvaukset, energiajohdannaisten ja vaihto-omaisuuden markkina-arvojen muutokset sekä Saksan Stromnetz Berlinin sähkönjakelutoimintojen myynnistä saadut pääomatuotot.
Ihmisten motivointi ja voimaannuttaminen    
  ≤1,0
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien
esiintyvyys5
1,7 (1,8)4 Meneillään olevat aloitteet turvallisuuden parantamiseksi, mukaan lukien yhteinen terveys- ja turvallisuusstrategiamme (H&S) sekä seurantatoiminta koko organisaatiossa (lue lisää sivuilta 81-83).
  75
Työntekijän sitoutumisindeksi6
75 (747) Parantunut tulos sijoitti Vattenfallin tutkimuksessa parhaiten sijoittuneiden organisaatioiden joukkoon, ja se ylitti selvästi alan keskiarvon (lue lisää sivulta 61).

2025 strategisiin tavoitteisiin liittyviä huomautuksia

 1. NPS on työkalu asiakasuskollisuuden mittaamiseen ja asiakkaiden käsitysten ymmärtämiseen Vattenfallin tuotteista ja palveluista.
 2. Mukaan lukien muut kasvihuonekaasut, kuten N2O ja SF6.
 3. Hankitun sähkön ja lämmön suorat päästöt (Scope 1) ja epäsuorat päästöt (Scope 2) kasvihuonekaasuprotokollassa määritellyn standardin mukaisesti.
 4. Tunnusluku perustuu liikevoittoon (EBIT) ja keskimääräiseen sijoitettuun pääomaan (katso sivu 111).
 5. Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys (Lost Time Injury Frequency, LTIF) esitetään poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määränä (yhtä miljoonaa työtuntia kohden), ts. sellaisten työhön liittyvien onnettomuuksien määränä, jotka johtavat yli päivän mittaiseen poissaoloon tai kuolemaan. Luku koskee ainoastaan Vattenfallin työntekijöitä.
 6. Tavoitteiden saavuttamisen mittaus ja dokumentointi perustuu vuosittain toteutettavan My Opinion -työntekijäkyselyn tuloksiin.
 7. Lukemaa on korjattu aiemmin julkaistuista tiedoista metodologian muutoksen vuoksi.

Ylös

Taloudelliset tavoitteet

Vattenfall-konsernin omistaja Ruotsin valtio on asettanut Vattenfallille kolme taloudellista tavoitetta. 

Tavoitteet liiketoimintasyklin aikana1 Tulos 2021 (2020) Kommentti
Kannattavuus ≥8 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)2
22,2% (5,8%) Tulos oli selvästi yli tavoitteen, mihin vaikuttivat Saksan ydinvoimaloiden sulkemisesta saadut korvaukset, energiajohdannaisten ja vaihto-omaisuuden markkina-arvojen muutokset sekä Saksan Stromnetz Berlinin sähkönjakelutoimintojen myynnistä saadut pääomatuotot.
Pääomarakenne 22–27%
Toimintojen kate (FFO)/oikaistu nettovelka
171,2% (28,8%) Suuri nousu johtui pääasiassa oikaistun nettovelan väliaikaisesta laskusta, joka johtui saatujen vakuuksien muutospyyntöjen positiivisesta nettomuutoksesta hintasuojaustoimintaamme liittyen.
Osingonjakokäytäntö 40–70%
Osinko: osuus vuoden verojen jälkeisestä tuloksesta
23,4 miljardia Ruotsin kruunua3 (4.0) Hallitus on ehdottanut jaettavien osinkojen määräksi 23,4 miljardia Ruotsin kruunua. Osingonmaksusuhde on osoittanut positiivista kehitystä viimeisen viiden vuoden aikana ja oli tavoitealueella sekä vuonna 2020 että 2021.


Taloudellisiin tavoitteisiin liittyviä huomautuksia

 1. 5–7 vuotta.
 2. Tunnusluku perustuu liikevoittoon (EBIT) ja keskimääräiseen sijoitettuun pääomaan (katso sivu 111).
 3. Hallituksen ehdottama osinko.

Ylös

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö.

Lapset leikkivät ulkona

Me haluamme mahdollistaa fossiilivapaan elämän.

Vesivoimalaitos

Tietoa Vattenfallin taloudesta.