Tavoitteemme

Pyrimme Vattenfallilla edistämään kestävää energiajärjestelmää kaikissa arvoketjun osissa.

Tavoitteemme on olla aidosti asiakaskeskeinen yritys siirtyessämme kohti pitkän aikavälin kestävää tuotantoportfoliota.

Katso jäljempää myös taloudelliset tavoitteemme

Strategiset tavoitteet

Vattenfallin tavoitteet perustuvat viiteen strategiseen painopistealueeseen, jotka ohjaavat strategista suuntaamme.

 • Pyrkimys hiilipäästöjen vähentämiseen yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa samalla, kun keskitymme asiakaskeskeisyyden lisäämiseen ja sähköistämisen ja ilmaston kannalta älykkäiden energiaratkaisujen edistämiseen alueilla, joilla meillä on kilpailuetu.
 • Energiajärjestelmän liittäminen ja optimointi keskittyen joustavuuden maksimointiin ja vakaan ja kustannustehokkaan verkkoinfrastruktuurin edistämiseen
 • Fossiilittoman energiansaannin turvaaminen keskittyen uusiutuvien energialähteiden kasvuun, maksimoimalla nykyisten fossiilittomien luonnonvarojemme arvo ja toteuttamalla CO2 -tiekarttamme.
 • Tehokas toiminta, jossa keskitytään sekä kilpailukykyyn että kustannustehokkuuteen, hyödyntäen digitalisoinnin mahdollisuuksia ja ottaen sosiaalista ja ympäristövastuuta kaikkialla arvoketjussa.
 • Ihmisten voimaannuttaminen varmistamalla tarvittava osaaminen ja turvallinen työympäristö.

Vuonna 2016 Vattenfallin hallitus asetti konsernille kuusi strategista tavoitetta, joista nyt raportoimme, ja uudet tavoitteet vuodelle 2025 asetettiin vuoden 2020 lopussa.

Vuoden 2020 strategiset tavoitteet - tulokset

Strateginen tavoite   Tulos 2020 Kommentti
Kohti kestävää kulutusta1    
  +2
Asiakkaan sitouttaminen, Net Promoter Score (NPS) -pisteytys2, suhteellinen (asiakastyytyväisyys suhteessa kilpailijoihin)
+2 Customers & Solutions -toimintasegmentissä NPS-pisteytys nousi +1:stä +2:een vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019, mikä johtuu pääasiassa vahvasta tuloksesta Saksassa ja Pohjoismaissa.
Kohti kestävää tuotantoa1    
  ≥ 2 300 MW
Uuden, uusiutuviin energialajeihin perustuvan kapasiteetin käyttöönotto vuosina 2016–20203
1 560 MW Vuonna 2020 asennettiin 334 MW uusiutuviin energialajeihin perustuvaa uutta kapasiteettia. Suurin osa uudesta kapasiteetista liittyy Prinsessa Arianen tuulivoimapuistoon. Tavoitetta ei saavutettu viivästyneiden hankkeiden takia, pääasiassa Tanskassa sijaitsevan Kriegers Flak -tuulipuiston (605 MW) osalta, joka otetaan käyttöön vuonna 2021.
  ≤21 Mt
Suhteutetut absoluuttiset CO2 -päästöt
12,1 Mt Vuonna 2019 absoluuttiset CO2-päästöt laskivat 12,1 miljoonaan tonniin (19,3). Tavoite saavutettiin vähähiilisen tuotannon sekä viime vuosina divestoitujen, muunnettujen ja suljettujen laitosten avulla. Alhaiset Clean dark- ja Clean spark spreads -lukemat aiheuttivat osaltaan suhteellisen pienet päästöt vuonna 2020.
Tehokas toiminta1    
  ≥ 8 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)4
5,8 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti laski 5,8 %:iin, mikä alittaa 8 %:n tavoitteen lähinnä Hampurin Moorburgin-hiilivoimalaan liittyvien arvonalennustappioiden vuoksi.
Ihmisten voimaannuttaminen1    
  ≤1,25
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys5
1,86 LTIF-arvo oli 1,8 (2,1), mikä tarkoittaa, että tavoitetta ei saavutettu. Vuoteen 2019 verrattuna kaikki osa-alueet paranivat. Valitettavasti sattui kaksi traagista kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joissa molemmissa oli mukana alihankkijoiden työntekijöitä.
  ≥ 70
Työntekijän sitoutumisindeksi7
72 Työntekijän sitoutumisindeksi parani huomattavasti ja oli nyt 72 % (69 %).

2020 strategisiin tavoitteisiin liittyviä huomautuksia - tulokset

 1. Aikaisemmat strategiset tavoitteet. Vuonna 2019 ne uudistettiin ja niihin tehtiin lisäys kuvastamaan liitetyn ja optimoidun energiajärjestelmän tärkeyttä. Strateginen suunta pysyy kuitenkin muuttumattomana.
 2. NPS on työkalu asiakasuskollisuuden mittaamiseen ja asiakkaiden käsitysten ymmärtämiseen Vattenfallin tuotteista ja palveluista. Tavoitteena on positiivinen NPS absoluuttisena +2:na verrattuna Vattenfallin vertaistuottajiin.
 3. Koskee ainoastaan tuuli- ja aurinkovoimapuistoja, jotka on valmistettu ja otettu käyttöön aikavälillä 1.1.2016 – 31.12.2019.
 4. Tunnusluku perustuu keskimääräiseen sijoitettuun pääomaan.
 5. Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys (Lost Time Injury Frequency, LTIF) esitetään poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määränä (yhtä miljoonaa työtuntia kohden), ts. sellaisten työhön liittyvien onnettomuuksien määränä, jotka johtivat yli päivän mittaiseen poissaoloon tai kuolemaan. Luku koskee ainoastaan Vattenfallin työntekijöitä.
 6. Lukema on korjattu Vattenfallin 2020 vuosikatsauksessa aiemmin julkaistuista tiedoista.
 7. Tavoitteiden saavuttamisen mittaus ja dokumentointi perustuu vuosittain toteutettavan My Opinion -työntekijäkyselyn tuloksiin.

Ylös

Uudet strategiset tavoitteet vuodelle 2025

Vuoden 2020 lopussa asetettiin uudet strategiset tavoitteet vuodelle 2025.

Strategiset painopistealueet Tulos 2020 Kommentti  
Pyrkimys hiilipäästöjen vähentämiseen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa      
  +18
Asiakkaan sitouttaminen,
Net Promoter Score (NPS) -pisteet
+7 Perustelu: NPS on vakiintunut työkalu asiakasuskollisuuden mittaamiseen ja asiakkaiden käsitysten ymmärtämiseen Vattenfallin tuotteista ja palveluista. Määritelmä: Absoluuttisen NPS-arvon painotus on 80 % Customers & Solutions -sektorilla ja 20 % lämmityssektorilla, mikä vastaa asiakasjakaumaamme.
Fossiilittoman energiantuotannon varmistaminen      
  ≤ 86
gCO2e/kWh
CO2 -päästöjen intensiteetti
97
gCO2e/kWh
Perustelu: Käytetty Science Based Targets initiative (SBTi) -ohjelmaa, jonka menetelmästä on tullut alan standardi. SBT:n mukaan vuoden 2025 tavoitteena on saavuttaa 1,5° C:n tavoite vuoteen 2030 mennessä. Määritelmä: CO2 -ekvivalenttien kokonaispäästöt1 mukaan lukien Scope 1 ja 22, suhteessa sähkön ja lämmön kokonaistuotantoon.
Toimintojen korkean suorituskyvyn toteuttaminen      
  22 %–27 %
Toimintojen kate (FFO)/
oikaistu nettovelka
28,8 % Perustelu: Käytetään yrityksen taloudellisen tilanteen arviointiin, on tärkeä luottokelpoisuuden kannalta ja toimii keskeisenä rahoitusmittarina. Määritelmä: Toimintojen kate, katso konsolidoitu kassavirtalaskelma (sivu 101). 
Oikaistu nettovelka – Katso kommentit konsolidoidussa taseessa (sivut 95-96).
  8 %
Sijoitetun pääoman
tuottoprosentti (ROCE)3
5,8 % Perustelu: Vattenfall varmistaa kaupallisen markkinatuoton. ROCE on yleinen mittari, jolla vertaillaan yritysten kannattavuutta. Määritelmä: Liikevoitto/sijoitettu pääoma
Jossa sijoitettu pääoma määritellään seuraavasti: Kokonaisvarat miinus rahoitusvarat, korottomat velat ja tietyt muut koronmaksuehdot, jotka eivät sisälly oikaistuun nettovelkaan (katso kommentit konsolidoidusta taseesta, sivut 95-96).

Ihmisten voimaannuttaminen      
  ≤1,0
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien
esiintyvyys
≤ 1,84 Perustelu: Turvallisuus ennen kaikkea – työntekijöidemme turvallisuus on Vattenfallille ensiarvoisen tärkeää. Määritelmä: Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys (Lost Time Injury Frequency, LTIF) esitetään poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määränä (yhtä miljoonaa työtuntia kohden), ts. sellaisten työhön liittyvien onnettomuuksien määränä, jotka johtivat yli päivän mittaiseen poissaoloon tai kuolemaan. Tämä mittari koskee vain Vattenfallin työntekijöitä. Työhön liittyviä kuolemantapauksia ei lasketa lukuun, mutta se tarkoittaa automaattisesti, että tavoitetta ei saavuteta (sekä Vattenfallin että alihankkijoiden osalta).
  75
Työntekijän sitoutumisindeksi
72 Perustelu: Sitoutuneet työntekijät ovat edellytys sille, että pystymme saavuttamaan tavoitteemme ja päämäärämme yrityksenä.  Määritelmä: Tavoitteiden saavuttamisen mittaus ja dokumentointi perustuu vuosittain toteutettavan My Opinion -työntekijäkyselyn tuloksiin. Lukema 75 vastaa suorituskykyisten yritysten keskiarvoa.


Uusiin 2025 strategisiin tavoitteisiin liittyviä huomautuksia

 • Mukaan lukien muut kasvihuonekaasut, kuten N2O ja SF6.
 • Hankitun sähkön ja lämmön suorat päästöt (Scope 1) ja epäsuorat päästöt (Scope 2) kasvihuonekaasuprotokollassa määritellyn standardin mukaisesti.
 • Tunnusluku perustuu keskimääräiseen sijoitettuun pääomaan.
 • Lukemaa korjattu 2020 vuosikatsauksen jälkeen.

 

Ylös

Taloudelliset tavoitteet

Vattenfall-konsernin omistaja Ruotsin valtio on asettanut Vattenfallille kolme taloudellista tavoitetta. 

Tavoitteet liiketoimintasyklin aikana1 Tulos 2020 Kommentti
Kannattavuus ≥8 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)2
5,8 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti laski 5,8 %:iin, mikä alittaa 8 %:n tavoitteen lähinnä Hampurin Moorburgin-hiilivoimalaan liittyvien arvonalennustappioiden vuoksi.
Pääomarakenne 22–27%
Toimintojen kate (FFO)/oikaistu nettovelka
28,8 % FFO/oikaistu nettovelka kasvoi 28,8 prosenttiin vuonna 2020, mikä johtui pääasiassa operatiivisesta kassavirrasta johtuvasta alhaisemmasta oikaistusta nettovelasta.
Osingonjakokäytäntö 40–70%
Osinko: osuus vuoden verojen jälkeisestä tuloksesta
4,0 miljardia Ruotsin kruunua3 Hallitus ehdottaa jaettavien osinkojen määräksi 4 miljardia Ruotsin kruunua, joka on 62 % tilivuoden voitosta emoyhtiön omistajalle.


Taloudellisiin tavoitteisiin liittyviä huomautuksia

 • 5–7 vuotta.
 • Tunnusluku perustuu keskimääräiseen sijoitettuun pääomaan. 
 • Osinkoehdotuksesta äänestetään yhtiökokouksessa 28.4.2021.

Ylös

Helikopteri – merituulipuisto Horns Rev 3 Tanskassa

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö.

Lapset leikkivät ulkona

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana.

Vesivoimalaitos

Tietoa Vattenfallin taloudesta.