Vattenfall Suomessa

Ajankohtainen vesitilanne huhtikuu 2019

Talvi on ollut vaihteleva. Tammikuu oli koko maassa jonkin verran tavanomaista kylmempi. Lumisateita tuli etenkin Etelä- ja Kaakkois-Suomessa tavanomaista enemmän, kun taas Pohjois-Suomessa lumisateet jäivät normaalia vähäisemmiksi.

Helmikuu oli pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta tavanomaista lämpimämpi ja sademäärät olivat tavanomaista suuremmat koko maassa. Etelä-Suomessa osa sateista saatiin helmikuussa vetenä lämpötilan ollessa plussan puolella. Maaliskuu oli suuressa osassa maata 1–2 astetta tavanomaista leudompi ja suuressa osassa maata tavanomaista sateisempi. Idässä ja pohjoisessa maaliskuun sademäärä oli paikoin poikkeuksellisen suuri.

Lumen sulamiskausi käynnistyi maaliskuun lopussa. Huhtikuun alkuun mennessä Etelä- ja Lounais-Suomessa virtaamahuiput on jo pääosin saavutettu, ja Pohjanmaalla sekä Kaakkois-Suomen rannikkovesistöissä jokien virtaamat ovat kääntymässä nousuun. Maan keskiosissa sulamiskausi on käynnistymässä. Lumimäärät ovat Kaakkois-Suomessa selvästi keskimääräistä suuremmat, kun taas muualla maassa lumimäärät ovat keskimääräisissä lukemissa.

Etelä- ja Länsi-Suomessa järvien jää voi olla petollisen heikkoa. Monelta joelta jäät ovat jo lähteneet erityisesti etelä- ja lounaisrannikolla. Maan etelä- ja keskiosissa jokien jäillä ei tule enää liikkua ja järvienkin jäillä on syytä erityiseen varovaisuuteen, koska jäät heikkenevät auringonpaisteessa ja virtapaikoissa nopeasti.

Pohjavesille saadaan täydennystä lumen sulamisvesistä , ja maan etelä- ja lounaisosissa pohjavesivarannot ovat jo parantuneet. Keski-Suomessa lumen sulamisvesien vaikutus ei vielä näy, ja pohjavedet ovat alle keskiarvojen.

Vattenfallin säännöstelemien järvien tilanne

Koitere

Koitereen pintaa lasketaan tämän hetken arvion mukaan huhtikuun aikana tavanomaiselle kevätkorkeudelle sulamisvesien varastoimista varten. Koitereen valuma-alueella lumen vesiarvot ovat jonkin verran keskimääräistä suuremmat, mutta kevättulvasta ennustetaan kuitenkin tavanomaista. Tulvan suuruuteen vaikuttaa sulamisen nopeus ja sulamishetken sää. SYKEn ennusteiden mukaan tulvahuippu Koitereella olisi toukokuun puoliväliin mennessä, ja Koitere olisi tavanomaisessa kesäkorkeudessa kesäkuun alussa.

Pohjanmaa

Lapuanjoella Hirvijärven pintaa pyrittiin pitämään talvella mahdollisimman tasaisena ja välttämään ylimääräistä laskua. Lumimäärät ovat Lapuanjoella olleet keskimääräiset, mutta kevättulvien ennustetaan jäävän hieman normaalia pienemmiksi. Tämä johtuu lähinnä kahdesta syystä. Ensinnäkin maankosteus on alueella edelleen huomattavasti normaalia pienempi, eli sulamisvedet valuvat myös maaperään. Toisekseen sulamisen ennustetaan tapahtuvan hitaasti, jolloin suurta tulvahuippua ei pääsisi syntymään. Tähän vaikuttaa kuitenkin oleellisesti sulamishetken sää, joten tilanne voi vielä muuttua. Lapuanjoella tulovirtaamat ovat huipussaan ennusteen mukaan huhtikuun loppupuolella. Hirvikosken voimalaitoksen juoksutuksia pienennettiin maaliskuun lopussa, ja Hirvijärven vedenkorkeus on jo nousussa.

Kalajoella Hautaperän tekoaltaan pinta laskettiin keväällä keskimääräiselle korkeudelle. Lumen vesiarvot ovat olleet Kalajoen latvoilla tavanomaiset, mutta kevättulvien ennustetaan tällä hetkellä jäävän tavanomaisiksi tai hieman normaalia pienemmiksi. Sulamisen ennustetaan Kalajoella alkavan huhtikuussa, mutta sulaminen hidastuu sään kylmenemisen myötä. Tulvahuipun ennustetaan ajoittuvan huhti–toukokuun vaihteeseen. 

Pyhäjoen Pyhäjärvellä vedenpinnan korkeutta ei ole juurikaan laskettu talven aikana, ja Pyhäjärven vedenpinta jätetään keväällä tavanomaista korkeammalle. Ennusteen mukaan sulaminen ajoittuu Pyhäjoella huhtikuun loppuun.

Siikajoella Uljuan tekojärvi lasketaan hieman tavanomaista alemmalle korkeudelle. Siikajoella lumen vesiarvot ovat tavanomaiset. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan kevättulvat olisivat keskimääräiset. Tulvan suuruuteen vaikuttaa kuitenkin oleellisesti sulamishetken sää, joten tilanne voi vielä muuttua. Uljuan juoksutusta lisättiin maaliskuun lopussa, suuremman juoksutuksen tarkoituksena oli heikentää Siikajoen jääkantta. Ennusteen mukaan sulaminen on Siikajoella suurimmillaan huhtikuun lopussa.

Keski-Suomi

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenpinnat ovat olleet loppukesästä lähtien varsin alhaalla, mutta lumien sulaminen nostaa vedenkorkeuksia ja virtaamia. Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele on runsaat 30 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Näillä näkymin kevään ja alkukesän vedenkorkeudet jäävät suurissa säännöstelemättömissä järvissä keskimääräistä alhaisemmiksi.

Kivijärvellä vedenpinnan korkeus oli maaliskuun lopussa hieman normaalia alemmalla tasolla. Lumitilanne on Kivijärven valuma-alueella keskimääräinen. Hidas sulaminen alkaa alueella jo huhtikuun alussa, ja suurimmillaan sen ennustetaan olevan huhti–toukokuun vaiheessa.

Hilmon voimalaitoksella tehdään vuoden 2019 peruskunnostuksia, jonka aikana laitos ei ole käytössä. Kunnostuksiin varaudutaan jo aiemmin, ja Kivijärven vedenkorkeudet pidetään tavallista alhaisemmalla tasolla vuoden 2019 aikana. 

Saarijärvellä vedenpinta on laskettu kevään alimpaan korkeuteensa maaliskuun loppuun mennessä. Lunta valuma-alueella on ollut keskimääräisesti tai hieman normaalia vähemmän. Kevättulvien ennustetaan Saarijärven alueella jäävän tavanomaista pienemmiksi. Tämän hetkisen ennusteen mukaan sulaminen alkaa Saarijärven alueella huhtikuun puolivälissä, ja tulvahuippua odotetaan alueelle toukokuun alussa. Saarijärven vedenpinnat ovat korkeimmillaan toukokuun lopussa.

Katso myös

Vattenfallin pääkonttori

Etsi toimistojemme sijainnit ja yhteystiedot.

Vesivoima on tärkeä uusiutuvan energian lähde.

Vesivoima on tärkein uusiutuva energialähde Vattenfallin energiantuotannossa.

Hietamankosken voimalaitos

Vattenfall Oy rakentaa kalatiet Hietamankosken ja Leuhunkosken vesivoimalaitoksille.