Biomassa

Biomassaa voidaan käyttää sekä lämmön- että sähköntuotannossa.

Biomassa on uusiutuvan energian lähde, joka voi sisältää mitä tahansa aina peltoenergiasta maa- tai metsätalouden jäämiin ja jätteeseen. Biomassaa voidaan käyttää sekä lämmön- että sähköntuotannossa. Sillä on tärkeä rooli CO2-päästöjen pienentämisessä olemassa olevissa hiilivoimaloissa ja vihreän lämmön tuotannossa. 

Yli 15 Vattenfallin voimalaa käyttää energialähteenään kokonaan tai osittain biomassaa. Ne sijaitsevat Ruotsissa, Saksassa ja Alankomaissa. Käytämme usein paikallisesti tuotettuja polttoaineita, kuten haketta, risuja ja sahojen sivutuotteita, maisemansuojeluainetta ja kompostijätettä. 

Vattenfallin tytäryhtiöllä Energy Crops GmbH:lla on yhteistyössä Brandenburgin ja Puolan länsiosan viljelijöiden kanssa yli 2 000 hehtaaria energiapuuistutuksia (joita kutsutaan myös lyhytkiertovesakoiksi (SRC)) nopeasti kasvavista puulajeista, lähinnä poppeleista ja pajuista. Puita istutetaan enintään 20 vuoden ajan, ja niitä voidaan korjata kahden tai neljän vuoden välein. Alueellinen ja pitkälle aikavälille varmistettu puutavaran tarjonta omilta viljelmiltä on tärkeä rakennuspalikka Berliinissä sijaitsevien lämmityslaitosten polttoaineen hankinnassa. 

Vattenfall on myös mukana biomassaenergian tarjonnassa ja kaupankäynnissä. Keskitymme kansainvälisesti standardoituihin kauppatuotteisiin kuten pelletteihin (sekä teollisuus- ja asuinrakennuksiin) ja puulastuihin, jotka ovat peräisin Euroopasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. 

Biomassan hankinta

Jotta CO2-päästöt vähenisivät merkittävästi, biomassaviljelyksistä ja -tuotannosta on pystyttävä huolehtimaan valvotusti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Lämpövoimalaitos Idbäcksverket Ruotsissa

Biomassa ja ympäristö

Käyttämällä biomassaa fossiilisten polttoaineiden sijaan hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi, mutta suurempien volyymien toimitusvarmuuden takaaminen on vaikeaa. Kuljetuksesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi käytämme mahdollisimman paljon paikallisesti tuotettuja polttoaineita, kuten haketta, risuja ja sahojen sivutuotteita.

Turve

Pohjoismaissa turvetta on luonnehdittu hitaasti uusiutuvaksi biopolttoaineeksi sen kehittymiseen kuluvan ajan vuoksi. YK:n ilmastopaneelin mukaan turvetta ei luokitella fossiiliseksi eikä biopolttoaineeksi, minkä johdosta se on sijoitettu omaan kategoriaansa. Vattenfallin turpeella toimiva voimalaitos siirtyy käyttämään biopolttoainetta vuoteen 2020 mennessä.

Asiaan liittyvä sisältö

Lämpövoimalaitos Idbäcksverket Ruotsissa

Valvomme biomassan hankintaa varmistaaksemme, että se on ympäristön kannalta kestävää.

Tuulivoimapuisto Stor-Rotliden Ruotsissa

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä.

Aurinkopaneelit

Aurinkoenergia on olennainen osa kestävää ja fossiilitonta energiajärjestelmää.

Katso myös

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Olemme sitoutuneet resurssien kestävään käyttöön.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Työntekijä vesivoimalaitoksessa

Käytämme GRI:n raportointiohjeita yhteiskuntavastuuraportointimme periaatteina.