Biomassa

Biomassan hankinta

Biomassa on uusiutuva energialähde, joka voi sisältää mitä tahansa aina peltoenergiasta maa- tai metsätalouden jäämiin ja jätteeseen. Jotta biomassan käyttö energiantuotannossa vähentäisi CO2-päästöjä merkittävästi, viljelyksistä ja tuotannosta on pystyttävä huolehtimaan valvotusti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Biomassan viljely voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, hiilivarantoihin sekä maan ja ilman laatuun. Viljelyllä voi olla myös yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka liittyvät maaoikeuskysymyksiin, työolosuhteisiin ja mahdolliseen kilpailuun paikallisten yhteisöjen kanssa kehitysmaissa. Vattenfall valvoo jatkuvasti biomassan hankintaa varmistaakseen, että sen käyttämä biomassa on sekä ympäristön että yhteiskunnan kannalta kestävää. 
 
Vattenfall on vuonna 2013 perustetun Sustainable Biomass Program (SBP) -ohjelman perustajajäsen. SBP on sertifiointijärjestelmä, joka on suunniteltu suurissa lämpövoimaloissa enimmäkseen puupellettien ja hakkeen muodossa käytettävälle puubiomassalle. SBP:n tavoitteena oli alan standardin kehittäminen ja ylläpitäminen sen varmistamiseksi, että energiantuotantoon käytettävä kiinteä biomassa täyttää EU-maiden kestävyyttä ja biomassan laillisuutta koskevat vaatimukset. 
 
Alan johtavana biomassaa käyttävien energialaitosten hankkeena SBP;ssä on mukana useita sidosryhmiä. Uudet hallintojärjestelyt yhdistävät sidosryhmiä, jotka edustavat kansalaisyhteiskunnan, biomassan tuottajien ja biomassan loppukäyttäjien etuja. 
 
Tämän hankkeen visiona on taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta kestävä kiinteän biomassan tuotantoketju, joka edistää matalahiilistä taloutta. 

Sustainable Biomass Program

SBP on sertifiointijärjestelmä, joka on suunniteltu suurissa lämpövoimaloissa enimmäkseen puupellettien ja hakkeen muodossa käytettävälle puubiomassalle.

Biomassa

Asiaan liittyvä sisältö

Tuulivoimapuisto Stor-Rotliden Ruotsissa

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä.

Työntekijä Vattenfallilla

Asetamme ydinpolttoaineen toimittajille korkeat vaatimukset.

Hiili

Pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuutamme kivihiilen toimitusketjussa.