Vesivoima

Joustavan vesivoiman kapasiteetin lisäys on tapahtumassa.

Vesivoima on taloudellisesti edullista ja toimitusvarmaa ja aiheuttaa vähän hiilidioksidipäästöjä. Vesivoimalla on joustavuutensa vuoksi suuri merkitys energiajärjestelmässä, johon kuuluu yhä enemmän tuuli- ja aurinkoenergiaa. Vattenfallilla on vuosisataiset juuret vesivoimassa, ja sillä on edelleen johtava asema Ruotsin vesivoiman kehittäjänä. Olemme sitoutuneet vesivoimaan ja olemme avoimia kasvumahdollisuuksille Euroopassa.

Vesivoimatoiminnot 

Tulevien 20 vuoden aikana kaikille Ruotsin vesivoimaloille toteutetaan ympäristövaikutusten arviointi ja ne varustetaan nykyaikaisilla ympäristöehdoilla. Tätä silmällä pitäen monilla niistä aloitteista, joiden parissa olemme työskennelleet vähentääksemme vesivoiman kielteisiä vaikutuksia ekosysteemeihin ja biologiseen monimuotoisuuteen, tulee olemaan tärkeä merkitys, minkä lisäksi voimme minimoida vaikutukset sähköntuotantoon. Vesivoiman osuus Vattenfallin kokonaissähköntuotannosta on suuri, ja se on merkittävin uusiutuvan energian lähde sekä Vattenfallin tuotannossa että eurooppalaisessa energiajärjestelmässä.

Vattenfall on kehittänyt ilmastoälykkään rakennebetonin, jonka hiilidioksidipäästöt ovat noin neljänneksen alhaisemmat pienemmän sementtipitoisuuden ansiosta. Uutta betonia käytetään nyt aivan uuden padon rakentamiseen Götajoen varrella sijaitsevassa Lilla Edetin voimalassa.

Sähköverkkojen väliset yhteydet erittäin tärkeitä energiasiirtymässä

Pohjoismaisen vesivoiman yhdistäminen tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan tarjoaa joustavaa maan rajat ylittävää kapasiteettia ja toimitusvarmuutta, parantaa markkinoiden vakautta ja mahdollistaa uusiutuvia energiamuotoja koskevan strategian. Mikä tärkeintä, se on loistava ratkaisu, jonka avulla voidaan käsitellä suurempia määriä sään vuoksi vaihtelevaa sähköntuotantoa sekä Saksassa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Silloin kun uusiutuvan energian tuotanto on vähäistä mantereella ja UK:ssa, Pohjoismaiden vesivoimatuotantoa voidaan viedä muihin maihin ja vähentää siten näiden markkinoiden riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Silloin kun mantereen ja Yhdistyneen kuningaskunnan uusiutuva energiantuotanto on liian suurta, virtaus voidaan kääntää ja käyttää niiden tuotantoa Pohjoismaiden markkinoilla.

Vesivoima on säätövoimaa

Vesivoimalaitoksia voidaan käyttää sekä perusenergian tuottamiseen (jatkuvasti tarvittavan sähkön tuottamiseen) että säätövoimaksi (sähköntuotantoon, jolla voidaan nopeasti vastata kysynnän muutoksiin).

Sähkön ongelma on, ettei sitä voida suuressa määrin varastoida. Vettä sen sijaan voidaan. Patoaltaat vesivoimaloiden vieressä ovat kuin suuria akkuja.Energiaa voidaan varastoida niinä vuodenaikoina, jolloin veden virtaus on suurta ja sähkönkulutus matalalla, ja käyttää sitten, kun sen kulutus on korkeimmillaan.

Joustava vesivoima voi tarjota varastoaltaitaan valtavana "vihreänä" akkuna sekä Pohjoismaihin että kansainvälisesti. Pohjoismaiden vesivoimaloiden varastoaltaissa on 50 % Euroopan vesivoiman varastoinnin kokonaismäärästä, mikä tuo ainutlaatuista joustavuutta kaikille tarvittaville aikaväleille - sekunneista kuukausiin - ja tarjoaa lisäksi kantaverkon vakauspalveluja Pohjoismaissa.

Vesivoimalamme

Lue lisää Vattenfallin voimalaitoksista ja siitä, kuinka paljon sähköä me tuotamme.

Vesivoima ja ympäristö 

Vesivoima on EU:n johtava uusiutuva energialähde, eikä siitä aiheudu juuri lainkaan ilmastoon tai ympäristöön vaikuttavia päästöjä koko tuotantovaiheen aikana. Päästöjä syntyy kuitenkin voimalaitosten rakentamisen ja kunnossapidon yhteydessä. Niiden seuraamiseksi Vattenfall on tehnyt elinkaarianalyyseja (LCA) jo yli 20 vuoden ajan. Näitä elinkaarianalyyseja on hiottu vuosien kuluessa, ja pystymme nyt tarjoamaan asiakkaillemme tarkemman analyysin ympäristökuormituksestamme ympäristöselosteen (EPD) muodossa. 
 
Olemme mukana monissa hankkeissa, joilla pyritään vähentämään vesivoiman negatiivisia vaikutuksia ekosysteemeihin ja luonnon monimuotoisuuteen pyrkimyksenä ekologisen edun maksimointi samalla, kun minimoidaan vaikutus sähköntuotantoon. Näiden toimien joukossa on tutkimuksia kalojen vaelluksesta alavirtaan Ruotsin Älvkarlebyn tutkimuslaitoksestamme, toimia lohen ja meritaimenen vaelluksen parantamiseksi Stornorrforsin vesivoimalan alueella sekä uusien keinojen kehittäminen kalojen houkuttelemiseksi kalareiteille varmistamalla tehokkaat kulkureitit. 

Ympäristöseloste

Laadimme ympäristöselosteen (EPD), jonka avulla arvioidaan hankkeiden vaikutuksia (englanniksi).

Vesivoimaloiden tulevaisuus 

Ruotsiin tuskin rakennetaan uusia vesivoimaloita, mutta nykyisten kapasiteettia voidaan lisätä. Lisäämällä joustavuutta, investointeja uuteen teknologiaan ja räätälöityjä ympäristötoimia Vattenfallin vesivoimalat säilyttävät merkityksensä Pohjoismaiden ja Euroopan energiajärjestelmässä, johon sisältyy uusiutuvan energian lisääminen. Yhtenä Euroopan suurimmista toimijoista Vattenfallilla on selkeä kilpailuetu. 

Ilmasto ja ympäristö

Vesivoima on uusiutuva energialähde, josta ei aiheudu juuri lainkaan ilmastoon ja ympäristöön vaikuttavia päästöjä. Voimalat ovat kuitenkin merkittävä maisemahaitta ja vaikuttavat jokien ekosysteemeihin. Voimala voi vaikuttaa myös lähiympäristön eläin- ja kasvikuntaan.  

Toimitusvarmuus 

Vesivoimalat tuottavat suuria määriä sähköä, ja niiden sähköntuotanto on vakaata. Pysyvästi korkeat tuotantotasot ovat kuitenkin riippuvaisia sademääristä. Vesivoimaa voidaan käyttää myös säätövoimana, sillä kapasiteettia voidaan muuttaa nopeasti tasaamaan sähköntuotannon ja sähkön kulutuksen välisiä vaihteluita.

Kilpailukyky 

Vesivoima ei aiheuta polttoainekustannuksia, ja sen tuotantokustannukset ovat kilpailukykyiset. Uuden voimalan rakentaminen vaatii merkittäviä investointeja, mutta sen kaupallinen käyttöikä on pitkä. 

Asiaan liittyvä sisältö

Vesivoima on tärkeä uusiutuvan energian lähde.

Vesivoima on tärkein uusiutuva energialähde Vattenfallin energiantuotannossa.

Aurinkopaneelit

Aurinkoenergia on olennainen osa kestävää ja fossiilitonta energiajärjestelmää.

Biomassa

Biomassalla on tärkeä rooli CO2-päästöjen pienentämisessä.

Katso myös

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.