CO2 -tiekartta

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Käynnissä on suuri ponnistus maapallon lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 °C:een, mikä edellyttää, että maailma saavuttaa vuosien 2030 ja 2050 välillä hiilidioksidin nettopäästöjen nollatason. Voidakseen luopua fossiilisista polttoaineista yhden sukupolven kuluessa Vattenfallin on pienennettävä hiilidioksidipäästöjään kaikkialla arvoketjussa ja tehtävä yhteistyötä asiakkaiden, kumppaneiden, viranomaisten ja kaupunkien kanssa tämän saavuttamiseksi. Tavoitteena on ilmastoneutraalius oman toimintamme sekä toimittajiemme ja asiakkaidemme toiminnan osalta. Toimintasuunnitelmamme on nimeltään CO2-tiekartta.

Oman liiketoimintamme päästöjen vähentäminen

Fossiiliset polttoaineet eivät ole pitkäaikainen vaihtoehto yhteiskunnalle, joka haluaa saavuttaa ilmastoneutraaliuden, eikä Vattenfallille tulevaisuudessa. Ruskohiili ja kivihiili eivät enää sovi strategiaamme. Luopumalla ruskohiilitoiminnasta vuonna 2016 onnistuimme laskemaan vuosittaiset CO2-kokonaispäästöt 84 miljoonasta tonnista 23 miljoonaan tonniin vuonna 2017. Yli puolet jäljellä olevista hiilidioksidipäästöistä on peräisin Saksassa ja Alankomaissa sijaitsevista kivihiilen kondensoinnin sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksistamme (16 miljoonaa tonnia), ja suurin osa lopuista päästöistä kahdesta maakaasua käyttävästä yksiköstä (6 miljoonaa tonnia). Nämä lukemat laskevat lisää Hampurin lämpöliiketoiminnan myynnin sekä Hollannin Hemweg 8:n ja Berliinin Reuter C:n käytöstä poistamisen myötä vuonna 2019. Vattenfall on päättänyt luopua kokonaan hiilestä lämmöntuotannossaan Saksassa vuoteen 2030 ja Alankomaissa vuoteen 2020 mennessä.

Pohjoismaissa Vattenfallin liiketoiminnan päästöt ovat jo nyt pienet, sillä lähes 100 prosenttia sen sähköntuotannosta perustuu uusiutuvaan vesivoimaan ja vähäpäästöiseen ydinvoimaan. Yhtiö pyrkii täyteen ilmastoneutraaliuteen Pohjoismaissa vuoteen 2025 mennessä, myös lämpöliiketoiminnan osalta.

Toimittajiemme päästöjen vähentäminen

Vattenfall osallistuu myös pyrkimyksiin toimittajiensa kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Nämä liittyvät lähinnä hiilen louhintaan, kaasuntuotantoon ja ydinpolttoaineeseen sekä komponenttien hankintaan ja huoltoon. Elinkaariarviointien ja toimittajilta saatujen päästötietojen perusteella pyrimme yhdessä vähentämään näitä päästöjä (toimittajiemme päästöt olivat 5 Mt/vuosi vuonna 2017). Otamme tähtäimeen strategiset toimittajat, ja vaadimme heiltä tietoja ilmastotekijöiden hallinnasta, samalla kun etsimme mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen uusia sopimuksia solmiessamme. Tuemme yhteishankkeita päästöjen vähentämiseksi ja asetamme toimittajille ja urakoitsijoille selkeät vaatimukset ympäristökuormituksen pienentämisestä sekä tavoitteet heidän hiilijalanjälkiensä pienentämiselle.

Asiakkaiden päästöjen vähentäminen

Vattenfallin kaasuasiakkaat aiheuttavat myös merkittävän määrän kasvihuonekaasupäästöjä (asiakkaidemme päästöt olivat 15 Mt/vuosi vuonna 2017). Teemme töitä, jotta asiakkaamme voisivat helposti ja edullisesti ottaa käyttöön ilmastoälykkäämpiä elintapoja. Tämä tarkoittaa, että kehitämme jatkuvasti hajautettujen energiaratkaisujen portfoliotamme, kuten aurinkopaneeleja, lämpöpumppuja ja akkuja, ja tarjoamme asiakkaillemme helpompia tapoja tehdä tietoisia, taloudellisesti edullisia ja ilmastoälykkäitä päätöksiä lämmitystarpeisiinsa.

Lapset leikkivät

Haluamme tarjota asiakkaille helpomman tavan tehdä ilmastoälykkäitä päätöksiä, niin että he voivat vapautua fossiilisten polttoaineiden käytöstä yhden sukupolven kuluessa.


Asiakkaiden auttaminen heidän ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa

Olemme sitoutuneet vähentämään ilmastovaikutuksia koko arvoketjussa keskittyen erityisesti auttamaan asiakkaitamme ja kumppaneitamme vähentämään päästöjään ja saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Olemme laajentaneet tuotetarjontaamme kotitalous- ja yritysasiakkaille, jotta he voisivat pienentää jalanjälkeään ja/tai tuottaa energiaa itse. Esimerkkejä ovat alhainen CO2-lämpö ja sähkön käyttö, sähköajoneuvojen latausratkaisut, aurinkokatokset, lämpöpumput, älytermostaatit, älykodit ja paljon muuta. Pyrimme tarjoamaan tuotteidemme ilmastoketjun läpinäkyvyyttä elinkaariarvioinneilla ja ympäristöselosteella (EPD). Teemme myös yhteistyötä paljon energiaa käyttävien alojen kanssa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi teollisten prosessien sähköistämisen kautta.

Uskomme, että Ruotsi voi olla edelläkävijä tällä alalla, sillä sen sähkö on verrattain edullista, eikä sen tuottamiseen ole käytetty käytännössä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Sähköistämisellä voidaan saavuttaa mahdollisia CO2-säästöjä jopa 9 miljoonaa tonnia vuodessa Ruotsin teräs-, sementti- ja jalostusteollisuudessa. Myös jalostamoissa on mahdollista tuottaa uusiutuvia polttoaineita ja säästää 6 miljoonaa tonnia vuodessa kuljetusalalla. Tuemme myös liikennesektorin sähköistämistä ottamalla johtavan roolin latausinfrastruktuurin kehittämisessä. Tämä on avainasemassa fossiilisten polttoaineiden käytön asteittaisessa lopettamisessa ja kaikkien hiilidioksidipäästöjen kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa kaikilla markkinoilla.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon, uusiutuvan lämmön ja lämmön varastoinnin yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuden joustavaan lämmön- ja sähköntuotantoon, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alhaisia. Yhteistyössä Uppsalan, Berliinin ja Amsterdamin kaupunkien kanssa suunnittelemme sellaisia keinoja saavuttaa ilmastoneutraalius, jotka samalla tekevät mahdolliseksi toteuttaa asiakkaidemme odotukset edullisesta sähkön ja lämmön toimituksesta.

Asiaan liittyvä sisältö

Tuuliturbiini ja aurinkopaneelit

Muutamme omaa energiantuotantoamme kestävään suuntaan.

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Sähköauton latauspiste

Vattenfallilla on yli 10 000 sähköautojen latauspistettä Pohjois-Euroopassa.