Beleid en management

Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in Vattenfalls groepsstrategie, doelstelling, besluitvorming en risicobeheer.

Het duurzaamheidsbeleid en de governancemaatregelen maken deel uit van ons managementsysteem. We passen ze toe binnen de gehele organisatie en in alle regio’s.

Leidend beleid 

Bij Vattenfall is duurzaamheid geïntegreerd in al haar activiteiten en beslissingen. De basis van ons duurzaamheidbeleid vormen onder andere de principes van het Global Compact van de VN, de prioriteitsgebieden van Vattenfalls eigenaar de Zweedse staat, de OESO-Guidelines for Multinational Enterprises en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de VN. 

Duurzaamheid, zowel in sociaal als in milieuopzicht, is ook volledig geïntegreerd in Vattenfalls concernstrategie, doelstellingen, besluitvormingsprocessen en risicomanagement. Beleids- en governancemaatregelen voor duurzaamheid maken deel uit van Vattenfalls managementsysteem en worden toegepast binnen de gehele organisatie en in alle regio's. 

Duurzaamheidsbeleid

Voor Vattenfall betekent duurzaamheid verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties door bij te dragen aan duurzame ontwikkeling: economisch, ecologisch en sociaal. We tonen duidelijk onze bijdrage aan de wereldwijde doelstellingen van de VN. Toegang tot betaalbare energie is een voorwaarde voor de samenleving om op een duurzame manier te functioneren en zich te ontwikkelen. We zijn daarom gemotiveerd om bij te dragen aan de behoeften van de samenleving door op een betrouwbare en duurzame manier energie te leveren. We ontwikkelen continu onze werkwijze en integreren duurzaamheidsaspecten in alles wat we doen.

Milieubeleid

We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen. We geloven dat continue verbetering van de milieuprestaties in alle delen van onze activiteiten een voorwaarde is voor een goede bedrijfsontwikkeling. Daarom maken milieuoverwegingen deel uit van onze dagelijkse activiteiten. Onze prestaties zijn gebaseerd op de bijdrage van al onze medewerkers. Vattenfalls milieubeleid vormt de basis voor het milieubeheersysteem, dat is afgestemd op erkende normen, zoals ISO14001 en EMAS.

Mensenrechtenbeleid

We zien toe op het respecteren van de mensenrechten in onze toeleveringsketen, in onze activiteiten en in de gemeenschappen waarin we actief zijn. We identificeren, beoordelen en beheersen mensenrechtenrisico's en -effecten continu via due diligence- processen en verbeteren deze steeds. Dit is doorlopende reis, waarbij we medewerkers en andere stakeholders bewust maken van mensenrechtenkwesties.

Verklaring over slavernij en mensenhandel

Vattenfall heeft een verklaring opgesteld over slavernij en mensenhandel in overeenstemming met de Britse Modern Slavery Act. Deze verklaring bevat meer details over onze activiteiten, gericht op de toeleveringsketen.

Beleid en andere informatie

De Gedragscode vormt de basis voor ons handelen

Vattenfalls Gedrags- en integriteitscode beschrijft het gedrag dat Vattenfall van haar medewerkers verwacht en wat stakeholders van Vattenfall mogen verwachten. De Gedrags- en integriteitscode is van toepassing op alle medewerkers binnen Vattenfall en op alle bedrijven binnen de Vattenfall Group. Vattenfalls Gedrags- en Integriteitscode is de basis waarop alle medewerkers hun besluiten nemen. Vattenfalls Gedragscode beschrijft de principes die horen bij verstandig en verantwoordelijk ondernemen.

Gedragscode voor leveranciers en partners

Onze verantwoordelijkheid en verplichting om duurzaam te handelen geldt niet alleen voor onze activiteiten, maar ook voor onze toeleveringsketen, onze zakelijke partners en onze leveranciers en partners. Vattenfall werkt alleen met partners die handelen volgens internationale duurzaamheidsnormen, zoals omschreven in onze Gedragscode voor Leveranciers en partners. We verwachten dat leveranciers en partners de minimumnormen toepassen op hun onderaannemers en hun onderleveranciers, en altijd streven naar internationale en sectorspecifieke best practices.

Gezondheids- en veiligheidsbeleid 

Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit bij Vattenfall. We streven naar een gezonde en veilige werkplek voor onze medewerkers en aannemers, door gezondheid en veiligheid op een systematische en proactieve wijze te benaderen, volgens de principes van ISO 45001. Vattenfalls langetermijndoelstelling is nul ongevallen, geen arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en langdurig gezonde, betrokken en gemotiveerde mensen.  

Managementbenadering 

Vattenfalls CEO is eindverantwoordelijk voor Vattenfalls duurzaamheidsinspanningen en de impact ervan. Alle bovengenoemde beleidsmaatregelen worden goedgekeurd door de Board of Directors. Iedere Business Area binnen Vattenfall is verantwoordelijk voor het integreren van duurzaamheid in de eigen activiteiten.  

Gezondheids- en veiligheidsbeleid

Vattenfall benadert gezondheid en veiligheid op een proactieve en systematische wijze.

Medewerker en Hydro

Ook interessant

Hoekenrode

Vattenfall N.V. is een Nederlandse dochteronderneming van Vattenfall AB.

Vogelvlucht lens

Zo leidt Vattenfall de energiesector naar een duurzame toekomst.

Twee medewerkers controleren

We zijn onderdeel van de samenleving en partner voor de maatschappij.