Voor de maatschappij

Initiatieven

Onze inspanningen om leveranciers binnen de gehele toeleveringsketen duurzaam te laten handelen, zijn effectiever als we samenwerken. We geloven dat partnerships en samenwerking de grootste kansen bieden voor een positief effect. Daarom neemt Vattenfall deel aan verschillende initiatieven.

Uranium Stewardship

Samen met de World Nuclear Association heeft Vattenfall binnen het Uranium Stewardship-programma 11 principes gedefinieerd voor het beheer van straling, gezondheid & veiligheid en milieu. Het gezamenlijke beleidsdocument, 'Sustaining Global Best Practices in Uranium Mining and Processing' heeft als doel best practices te bevorderen onder nieuwe deelnemers in de toeleveringsketen voor uranium. Een audit-checklist voor gezamenlijke audits van mijnen ondersteunt het beleidsdocument.

Vattenfall is momenteel actief lid van het World Nuclear Association-initiatief ‘Corporate Social Responsibility at Mining and Other Fuel Cycle Facilities'.

Uranium Stewardship

Lees meer over het Uranium Stewardship-initiatief.

Forsmark

Het Bettercoal-initiatief

Vattenfall is medeoprichter van Bettercoal, een internationaal non-profitinitiatief van de grootste Europese energiemaatschappijen. Bettercoal wil de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen voor steenkool verbeteren, specifiek in de mijnen zelf.

Bettercoal wil een toeleveringsketen voor steenkool die het milieu beschermt, de mensenrechten respecteert en positief bijdraagt aan het levensonderhoud van werknemers en gemeenschappen. De missie van Bettercoal is te zorgen voor een continue verbetering van de ethische, sociale en milieuprestaties van kolenmijnen door betere bedrijfsprocessen, te realiseren door interactie met stakeholders, op basis van gedeelde internationaal erkende principes. Op deze manier wil Vattenfall bijdragen aan een continue verbetering van de duurzaamheidsprestaties van kolenmijnen.

In 2018 zijn twee nationale werkgroepen voor Columbia en Rusland opgericht om inkopers te helpen bij de controle op continue verbeteringen door leveranciers en om een platform in te stellen voor capaciteitsopbouw. De werkgroepen zijn ook bedoeld om onze leveranciers te ondersteunen bij het verbeteren van hun milieuprestaties. Vattenfall is actief lid van beide werkgroepen.

Better Coal

Lees meer over het Bettercoal initiatief.

Janschwalde

Het Sustainable Biomass Program

Vattenfall is een van de oprichters van het Sustainable Biomass Program (SBP), opgericht in 2013. SBP is een certificeringssysteem voor houtachtige biomassa, voornamelijk in de vorm houtpellets en houtsnippers, gebruikt in grote warmtekrachtcentrales.

Het doel van SBP was een sectorstandaard te ontwikkelen en te handhaven om vaste biomassa voor de energieproductie te laten voldoen aan de voorschriften voor duurzaamheid en rechtmatige biomassa in EU-landen.

SBP werd gevormd als een sectorinitiatief van energiebedrijven die biomassa gebruiken, maar beweegt zich nu in de richting van een multi-stakeholderstructuur. De nieuwe governanceregelingen brengen groepen stakeholders samen die de belangen van de maatschappij, de biomassaproducenten en de eindgebruikers van biomassa vertegenwoordigen.

Het initiatief wil een toeleveringsketen voor vaste biomassa realiseren die in economisch, milieu- en sociaal opzicht duurzaam is en bijdraagt aan een koolstofarme economie.

Sustainable Biomass Program

Lees meer over het Sustainable Biomass Program.

Biomass Lelystad

Het Wind Europe-initiatief

In 2016 hebben leden van de Wind Europe Sustainability Taskforce het onderwerp duurzaamheid van de toeleveringsketen aangemerkt als van groot belang voor de sector, met het oog op kostenverlaging, anticiperen op wetswijzigingen, het beheersen van risico's en het vergroten van de samenwerking. Tegelijkertijd dragen ze bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals van de VN.

Het doel van het project is om een ​​windindustrie-aanpak te ontwikkelen en toe te passen voor het beoordelen, beheersen en bewaken van de supply chain. Verschillende taken moeten leiden tot het ontwikkelen van:

  • Leidende principes voor de windindustrie over duurzaamheid van de toeleveringsketen en een referentiekader.
  • Een potentieel een gezamenlijk complianceproces dat ontwikkelingen kan omvatten zoals een gemeenschappelijke zelfevaluatievragenlijst (SAQ).
  • Gezamenlijke activiteiten en evenementen voor capaciteitsopbouw.

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak helpt de bedrijven die zich aan dit initiatief houden een krachtig instrument toe te passen voor de supply chain voor het beheersen en beïnvloeden van duurzaamheidsonderwerpen.

Wind Europe

Lees meer over het Wind Europe-initiatief.

Storrotliden

Gerelateerd

Twee kijkende medewerkers

Betrokkenheid bij onze stakeholders in een continue dialoog helpt ons te leren.

Close-up van een jongen

Vattenfall respecteert alle internationaal erkende mensenrechten.

Boot op zee

Vattenfall richt zich op milieu-en sociale aspecten in de gehele toeleveringsketen.

Ook interessant

Vogelvlucht lens

Zo leidt Vattenfall de energiesector naar een duurzame toekomst.

Kinderen op een heuvel

De organisatiestructuur volgt onze overkoepelende strategie ‘Climate Smarter Living’.

Hoekenrode

Integriteit houdt in dat onze medewerkers handelen volgens onze ethische standaarden.