Voor de maatschappij

Mensenrechten

Vattenfall respecteert alle internationaal erkende mensenrechten en we nemen onze verantwoordelijkheid om een positieve invloed uit te oefenen op mensenrechtenkwesties. We werken continu aan het identificeren, voorkomen, beperken en corrigeren van potentiële en feitelijke negatieve gevolgen voor de mensenrechten binnen onze gehele waardeketen.

Onze verantwoordelijkheid

Wij baseren onze activiteiten op de Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC), de belangrijkste verdragen van de International Labour Organization (ILO), de Guidelines for Multinational Enterprises van de OESO, de Guiding Principles for Business and Human Rights van de VN en de International Bill of Human Rights.

Onze verantwoordelijkheid voor het respecteren van mensenrechten is expliciet uiteengezet in Vattenfalls Gedrags- en Integriteitscode, onze Gedragscode voor leveranciers, de Verklaring over slavernij en mensenrechten (in overeenstemming met de Britse wet op moderne slavernij) en ons Mensenrechtenbeleid.

Vattenfalls Board of Directors en het Executive Group Management spreken op jaarlijkse basis over mensenrechtenkwesties.

Belangrijke risico's

We identificeren, beoordelen en beheersen systematisch risico's en effecten ten aanzien van mensenrechten. Dit doen we via due diligence-processen voor onze activiteiten en inkoop.

De laatste screening va risico's liet zien dat er binnen onze toeleveringsketen indirecte risico’s bestaan in hoog-risicolanden voor mensenrechtenkwesties ten aanzien van arbeidsomstandigheden en het levensonderhoud van lokale gemeenschappen.

Directe risico's voor mensenrechtenkwesties hebben vooral betrekking op de werkomstandigheden van en bij aannemers, het levensonderhoud van lokale gemeenschappen, oorspronkelijke bevolkingsgroepen en privacy, zoals persoonsgegevens. Lees hier meer over in Vattenfalls Privacy Policy. 

Vattenfalls Gedrags- en integriteitscode beschrijft integer handelen binnen onze organisatie. Voor het melden van onregelmatigheden met betrekking tot Vattenfall  is een Klokkenluidersregeling beschikbaar voor medewerkers, consultants, aannemers en leveranciers.

Wat we verwachten van onze leveranciers

We willen samenwerken met leveranciers die zich inzetten voor een ethisch verantwoorde bedrijfsvoering. Onze Gedragscode voor Leveranciers bepaalt de vereisten en verwachtingen die Vattenfall voor leveranciers heeft vastgesteld op het gebied van duurzaamheid.

Daarbij eisen we dat onze leveranciers zich houden aan de United Nations Global Compact (UNGC). De Gedragscode voor Leveranciers gaat expliciet in op moderne slavernij en mensenhandel. Het bevat specifieke clausules over de betrokkenheid en ontwikkeling van gemeenschappen, kinderarbeid en jonge arbeiders, moderne slavernij en dwangarbeid, werktijden, lonen en uitkeringen, gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsovereenkomsten, non-discriminatie, bescherming van de rechten van derden en informatiebeveiliging.

We eisen van onze leveranciers dat ze de rechten van inheemse en in stamverband levende volkeren respecteren, net als hun sociale, culturele, ecologische en economische belangen, waaronder hun relatie met het landschap en andere natuurlijke hulpbronnen.

Verbeteren mensenrechten is een continu proces

Ons doel is om het identificeren, beoordelen en beheersen van risico's op het gebied van mensenrechten steeds verder te verbeteren. Dit is een continu proces dat we vooral aansturen door het bewustzijn over mensenrechten te verhogen bij onze medewerkers en andere stakeholders.

We blijven in gesprek met betrokken stakeholders om mogelijke effecten en risico's te identificeren en te beoordelen. We reageren op effecten en doen aan follow-up en controle van onze activiteiten die negatieve effecten beperken.

Focus op mensenrechten, ook in de toekomst

Ons mensenrechtenbeleid is gebaseerd op de UNGP-richtlijnen, een evaluatie van best practices en meerdere gesprekken met interne en externe experts. Dit beleid vormt de basis van onze inspanningen op het gebied van mensenrechten. Het beleid ondersteunt ons bij het vergroten van het bewustzijn over mensenrechten. Het dient als referentie tijdens interne training over mensenrechtenkwesties en dient als benchmark voor als onze Business Area’s bij het identificeren van belangrijke aandachtsgebieden en acties voor mensenrechtenkwesties.

Vattenfall start nieuwe projecten om risico's en gevolgen voor mensenrechten te beoordelen. Deze omvatten samenwerking met externe stakeholders in prioriteitsgebieden, vooral op het gebied van sourcing vanuit landen met een hoog risico, landen waaruit we grote hoeveelheden brandstof of belangrijke goederen betrekken, of landen waarin lokale stakeholders onderwerpen naar voren hebben gebracht voor nader onderzoek. Vergelijkbare projecten zijn gestart in onder andere Rusland, Zuid-Afrika en Colombia.

We richten ons op het verder integreren van alle aspecten van mensenrechten in onze processen en in onze evaluaties van leveranciers en aannemers, via diverse lopende initiatieven.

Ook interessant

Hoekenrode

Vattenfall N.V. is een Nederlandse dochteronderneming van Vattenfall AB.

Hoekenrode

Integriteit houdt in dat onze medewerkers handelen volgens onze ethische standaarden.

Spelende kinderen

Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.