Voor de maatschappij

Mensenrechten

Vattenfall respecteert alle internationaal erkende mensenrechten en we nemen onze verantwoordelijkheid om een positieve invloed uit te oefenen op mensenrechtenkwesties. We werken continu aan het identificeren, voorkomen, beperken en corrigeren van potentiële en feitelijke negatieve gevolgen voor de mensenrechten binnen onze gehele waardeketen.

Onze verantwoordelijkheid

Wij baseren onze activiteiten op de Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC), de belangrijkste verdragen van de International Labour Organization (ILO), de Guidelines for Multinational Enterprises van de OESO, de Guiding Principles for Business and Human Rights van de VN en de International Bill of Human Rights.

Onze verantwoordelijkheid voor het respecteren van mensenrechten is expliciet uiteengezet in Vattenfalls Gedrags- en Integriteitscode, onze Gedragscode voor leveranciers, de Verklaring over slavernij en mensenrechten (in overeenstemming met de Britse wet op moderne slavernij) en ons Mensenrechtenbeleid.

Vattenfalls Board of Directors en het Executive Group Management spreken op jaarlijkse basis over mensenrechtenkwesties.

Hoe wij omgaan met mensenrechten

Zoals vastgelegd in ons Beleid voor Mensenrechten, is onze verplichting om de mensenrechten te respecteren ook van kracht voor alle stakeholders en medewerkers. Dit impliceert dat we van onze medewerkers verwachten dat ze handelen conform het beleid om de mensenrechten te respecteren en ernaar streven om waar mogelijk een positieve invloed uit te oefenen. Ons mensenrechtenbeleid is ontwikkeld overeenkomstig de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN, een evaluatie van beste praktijken en meerdere raadplegingsrondes met interne en externe deskundigen. Dit beleid vormt de basis van onze inspanningen op het gebied van mensenrechten. Het beleid wordt jaarlijks geactualiseerd, goedgekeurd door de Raad van Bestuur en ondersteunt ons werk om te zorgen voor meer bewustzijn omtrent mensenrechten.

In de praktijk ligt de verantwoordelijkheid voor het aansturen van initiatieven ter verbetering van de prestaties op het gebied van mensenrechten en duurzaamheid, voor het naleven van het beleid en de wetgeving op dat gebied, bij elke Business Area en Staff Function. Het Corporate Sustainability-team fungeert als steunpunt en expertisecentrum voor de hele groep en kan inzichten verschaffen, leiding geven bij het stellen van prioriteiten en het aangeven van de koers, en andere vormen van capaciteitsopbouw inzake duurzaamheidskwesties, ook op het gebied van de mensenrechten.  Mensenrechtenkwesties worden jaarlijks besproken door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, en Vattenfall's CEO heeft samen met het Executive Group Management de algemene verantwoordelijkheid voor de mensenrechten binnen Vattenfall.

Belangrijke risico's

We identificeren, beoordelen en beheren systematisch risico's en effecten op het gebied van mensenrechten via due diligence-processen, die betrekking hebben op zowel onze activiteiten als onze sourcing en inkoop.

Als onderdeel van deze verbintenis namen we in 2021 een externe partij in de arm om in onze hele waardeketen een grootschalige mensenrechtenevaluatie uit te voeren. De beoordeling gaf een actueel overzicht van de gebieden waar Vattenfall mogelijk negatieve effecten op de mensenrechten heeft. Uit de beoordeling kwam naar voren dat onze grootste risico's betrekking hebben op:

Betrokkenheid van de gemeenschap, middelen van bestaan en cultureel erfgoed

Door de aard van Vattenfall's activiteiten kunnen onze activiteiten invloed hebben op de gemeenschappen waarin we actief zijn. Elke business area is zich terdege bewust van dit risico en pleegt lokaal overleg met de betreffende gemeenschappen om, voordat een project van start gaat, inzicht te krijgen in hun prioriteiten en bedenkingen. Dit betekent dat landeigenaren, vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschap en de onmiddellijke omgeving, en de omwonenden uitdrukkelijk worden geraadpleegd. Dat gebeurt via diverse procesbesprekingen en voorlichting door het opzetten van transparante en duidelijke communicatiekanalen, afgestemd op de behoeften van de plaatselijke stakeholders. Wij erkennen ook dat elke plaats en elk project uniek is. Daarom is onze benadering van plaatselijke betrokkenheid vooral flexibel, zodat ze bij elke situatie en in elke context past. Wij voorzien ook in projectspecifieke feedbackkanalen waar de plaatselijke stakeholders hun bedenkingen kwijt kunnen.

Een paar voorbeelden van ons werk rond betrokkenheid van de gemeenschap, middelen van bestaan en cultureel erfgoed zijn te vinden in een whitepaper over betrokkenheid van stakeholders in Nederland (alleen in het Nederlands), informatie over gemeenschapsinvesteringen in het VK, en algemene info over onze stakeholders en hoe we hen erbij betrekken.

Milieueffecten

Een veilig, schoon, gezond en duurzaam milieu is essentieel, niet alleen om onze planeet in stand te houden, maar ook om mensen hun mensenrechten te laten beleven, zoals recht op leven, gezondheid, voedsel, water en sanitaire voorzieningen. We beseffen terdege dat Vattenfall, bij onzorgvuldig beheer, negatieve gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarom hanteren wij een sterke en verantwoordelijke milieucultuur, met veel aandacht voor milieubeheer op alle niveaus van de onderneming en met gecertificeerde beheersystemen.

In overeenstemming met ons milieubeleid verbinden we ons ertoe klimaatneutraal te worden, de natuur en biodiversiteit te beschermen en hulpbronnen duurzaam te gebruiken. Dit betekent onder meer dat we moeten zorgen voor een verantwoord waterbeheer in gebieden met waterschaarste, dat we de effecten van een veranderend klimaat moeten beheren via zowel klimaatmitigatie als klimaatadaptatie, en dat we kwetsbare ecosystemen en zeldzame soorten moeten beschermen.

Meer informatie over de wijze waarop we milieu-impact tegengaan is te vinden onder: Onze klimaatverantwoordelijkheid

Mechanismen voor klachtbehandeling en toegang tot beroepsmogelijkheden

Teneinde beroepsmogelijkheden te bieden in gevallen waarin we negatieve effecten kunnen hebben veroorzaakt of daartoe kunnen hebben bijgedragen, is er een webgebaseerd Klokkenluiderskanaal dat in 11 talen beschikbaar is - 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar. Wij moedigen alle stakeholders - met inbegrip van, maar niet beperkt tot medewerkers, leveranciers en aannemers - die door onze activiteiten beïnvloed kunnen worden, aan om hun bezorgdheid of onregelmatigheden, veroorzaakt door of verband houdend met onze activiteiten, te melden, met de mogelijkheid om anoniem te blijven.

Raadpleeg onze Klokkenluiderspagina voor meer informatie over ons Klokkenluiderskanaal en de wijze waarop gemelde kwesties worden aangepakt.

Mensenrechtenactivisten

Vattenfall is momenteel niet actief in landen die voor mensenrechtenactivisten als risicovol worden beschouwd. We beseffen echter dat bepaalde producten die we inkopen afkomstig kunnen zijn uit of verwerkt worden via gebieden met een hoog risico. Vattenfall erkent dat mensenrechtenactivisten belangrijke partners zijn bij het vaststellen van risico's in onze waardeketen. Daarom hebben wij onze Gedragscode voor leveranciers en partners geactualiseerd en daarin een verklaring opgenomen, dat wij van onze leveranciers en partners verwachten dat ze niet betrokken zijn bij activiteiten, die erop gericht zijn de burgermaatschappij en burgerlijke vrijheden aan te tasten.

Inheemse volkeren

Zweden huisvest de Sámi, een inheems volk in de noordelijke streken van Zweden, Noorwegen, Finland en delen van Rusland. Inheemse volkeren genieten volgens de internationale mensenrechtenbeginselen bepaalde aanvullende rechten, waaronder het expliciete recht om gehoord te worden. Vattenfall erkent dat onze werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor inheemse volkeren in de gebieden waar we actief zijn. Om het risico van negatieve gevolgen voor de inheemse bevolking, ook voor de rendierhouderij, zo klein mogelijk te houden, hanteren we duidelijk omschreven processen van betrokkenheid van stakeholders, en richtlijnen voor beste praktijken om de rechten van inheemse volkeren te respecteren. Alle medewerkers worden geacht die richtlijnen te volgen. We moedigen inheemse volkeren aan om rechtstreeks contact met ons op te nemen bij vermeende misstanden. Uiteraard hebben ze ook toegang tot ons Klokkenluiderskanaal.

Rechtvaardige transitie en verantwoorde ontmanteling

Een rechtvaardige transitie is in wezen het concept, waarbij niemand in de kou komt te staan bij de overgang naar een koolstofarme samenleving. Vattenfall's ambitie om binnen één generatie een fossielvrij leven mogelijk te maken, en de stappen die we gaan zetten om dat voor elkaar te krijgen, maken zo'n rechtvaardige transitie voor Vattenfall uiterst relevant. In de praktijk houdt dit in, dat we ons sterk richten op bij- of omscholing wanneer we fossiele bedrijfsmiddelen herstructureren. In gevallen waarin we zulke middelen sluiten, streven we altijd naar een persoonlijk plan voor elke betrokken medewerker, ongeacht of het bijvoorbeeld gaat om een functieverandering binnen Vattenfall, nieuwe kansen buiten Vattenfall of pensionering. Een rechtvaardige transitie betreft ook onze waardeketen. Dit betekent dat we moeten blijven samenwerken met lokale gemeenschappen, leveranciers en partners, om ervoor te zorgen dat de voordelen van de transitie voor iedereen tastbaar zijn.

Veiligheid en gezondheid op het werk

Gezondheid en veiligheid van de hoogste kwaliteit vormen voor ons een strategische prioriteit. Onze ambitie is om nooit compromissen te sluiten en een sterke zorgcultuur in stand te houden voor iedereen die bij - en voor - Vattenfall werkt. Gezondheid en veiligheid worden systematisch en proactief beheerd conform de principes van ISO 45001. Ons doel is nul ongevallen, letsels of werkgerelateerde ziektes, en we tolereren geen enkele vorm van pesten.

Veel van onze werkzaamheden brengen van nature gevaren met zich mee. Ongevallen, incidenten, verwondingen en werkgerelateerde ziekten zijn niettemin beslist te voorkomen. De nadruk ligt daarom op het delen van beste praktijken en actieve gevarenrapportage om ernstige gevaren en risico's te identificeren en in te perken, voordat ze tot incidenten leiden. Als zich incidenten voordoen, worden die onderzocht aan de hand van een Analyse van de Onderliggende Oorzaak, voortdurende evaluatie, risico-identificatie en scholing. Veilige werkprocedures worden ontwikkeld en dienovereenkomstig toegepast, evenals preventieve en corrigerende maatregelen.

Raadpleeg ons jaar- en duurzaamheidsrapport voor meer informatie over ons werk rond gezondheid en veiligheid.

Sourcing uit conflict- of hoogrisicogebieden

Er vinden geen werkzaamheden van Vattenfall plaats in conflict- of hoogrisicolanden. Er bestaat echter een potentieel risico dat mineralen en brandstoffen uit conflictgebieden en gebieden met een hoog risico in de toeleveringsketen worden betrokken. Om dit risico te ondervangen, voorziet onze Gedragscode voor leveranciers en partners in bijkomende verplichtingen voor leveranciers en partners om na te gaan of de eigen bevoorradingsketen put uit conflictgebieden of andere gebieden met een hoog risico, en om verscherpte zorgvuldigheidseisen te stellen, die aan de specifieke context zijn aangepast. We hanteren een risico-evaluatiemethode om de sociale en milieu-impact van de winning van mineralen voor kritieke toeleveringsketens (bijvoorbeeld windturbines, e-mobiliteit, batterijen, zonnepanelen) vast te stellen en de noodzaak van daaropvolgende actieplannen te beoordelen. Verder zijn we actief betrokken bij industriële groepen als Wind Europe en Solar Power Europe: wij willen samenwerken en manieren vinden om gezamenlijk de uitdagingen van de toeleveringsketen het hoofd te bieden. We zijn ook medeoprichter en actief lid van Bettercoal, waarmee we al lange tijd de betrokkenheid van leveranciers stimuleren, vooral in Colombia.

Raadpleeg onze Verantwoordelijkheid voor de Toeleveringsketen voor meer informatie.

Arbeidsvoorwaarden leverancier en aannemer

Vattenfall is er stellig van overtuigd dat onze inzet voor mensenrechten zich tot ver buiten de eigen bedrijfsgrenzen uitstrekt. Omdat onze activiteiten gevolgen hebben voor arbeidskrachten in onze hele toeleveringsketen, is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat hun arbeidsrechten worden gerespecteerd. Ons doel is te komen tot eerlijke en rechtvaardige arbeidsomstandigheden op alle locaties van onze leveranciers en aannemers. Dit omvat bijvoorbeeld het waarborgen van passende werktijden, eerlijke lonen, en veilige werkomstandigheden. We beseffen dat de arbeidsomstandigheden en -uitdagingen van land tot land verschillen, en dat het risico bestaat dat onze activiteiten, door de aard van onze sector, gepaard gaan met uitdagende arbeidsomstandigheden. Daarom werken wij met omvangrijke beheersystemen en operationele instrumenten om goede praktijken in onze toeleveringsketen te beoordelen, te controleren en toe te passen. Worden er dubieuze arbeidsomstandigheden vermoed of vastgesteld, dan beschikken wij over een proces van audits en corrigerende actieplannen om het negatieve effect dat dit op de arbeidskrachten kan hebben, tot een minimum te beperken. Wij moedigen onze leveranciers en aannemers aan om de arbeidsomstandigheden bij hun eigen activiteiten continu te verbeteren.

Raadpleeg onze Verantwoordelijkheid voor de Toeleveringsketen voor meer informatie.

Wat we verwachten van onze leveranciers en partners

Wij streven ernaar zaken te doen met anderen die zich ertoe verbinden om op een ethisch juiste manier zaken te doen. Onze Gedragscode voor leveranciers en partners (Code) definieert Vattenfall's voorwaarden en verwachtingen voor leveranciers en partners met betrekking tot duurzaamheid. We hebben besloten het toepassingsgebied van de Code uit te breiden tot partners, omdat we ernaar streven in de waardeketen meer verantwoordelijkheid te nemen en positieve verandering te stimuleren. De code is onder meer gebaseerd op het UN Global Compact, de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen. Leidraad daarbij vormen de Sustainable Development Goals van de VN.

De Code heeft uitdrukkelijk betrekking op moderne slavernij en mensenhandel. De Code voorziet onder meer in specifieke clausules over maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling, kinderarbeid en jonge medewerkers, moderne slavernij en dwangarbeid, werktijden, lonen, verlof en uitkeringen, gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, gelijkheid en verbod van discriminatie, bescherming van de rechten van derden, en informatiebeveiliging.

We stellen als eis dat onze leveranciers de rechten van inheemse en in stamverband levende volken respecteren alsmede hun sociale, culturele, milieu- en economische belangen, waaronder hun relatie met land en andere natuurlijke hulpbronnen.

Verbeteren mensenrechten is een continu proces

Ons doel is om het identificeren, beoordelen en beheersen van risico's op het gebied van mensenrechten steeds verder te verbeteren. Dit is een continu proces dat we vooral aansturen door het bewustzijn over mensenrechten te verhogen bij onze medewerkers en andere stakeholders.

We blijven alert, zodat we snel in kunnen spelen op nieuwe gevolgen/risico's die voortvloeien uit veranderingen in onze geografische aanwezigheid, onze zakelijke activiteiten of producten, of onze zakelijke relaties. Ons doel is de juiste follow-up te geven en te controleren hoe onze acties negatieve effecten hebben beperkt.

Focus op mensenrechten, ook in de toekomst

Vattenfall zal extra aandacht besteden aan de aanpak van de voornaamste risico's, vooral daar waar de beste mogelijkheden liggen om ons risicobeheer te versterken. Verder blijven we projecten opzetten om risico's en gevolgen voor de mensenrechten nader te beoordelen. Dat omvat werken met een aantal externe belanghebbenden in prioritaire gebieden, met name bij sourcing in hoogrisicolanden, landen waarvan we aanzienlijke volumes brandstof of essentiële goederen betrekken of landen waar plaatselijke belanghebbenden kwesties aan de orde hebben gesteld voor verder onderzoek. Wij leggen de nadruk op een steeds betere integratie van alle aspecten van mensenrechten in onze processen en in onze beoordeling van leveranciers en aannemers.

Ook interessant

Hoekenrode

Vattenfall N.V. is een Nederlandse dochteronderneming van Vattenfall AB.

Hoekenrode

Integriteit houdt in dat onze medewerkers handelen volgens onze ethische standaarden.

Spelende kinderen

Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.