Voor het klimaat

Biodiversiteit

Iedere vorm van energieproductie heeft impact op de biodiversiteit. Het gebruik van land en water heeft impact op natuurlijke landschappen en hun bewoners. Elektriciteitscentrales en energie-infrastructuur kunnen barrières creëren die de natuurlijke migratie van dieren belemmeren of wijzigen.

Vattenfalls gevarieerde productieportfolio heeft een groot aantal potentiële effecten op de biodiversiteit in zich. Daarom hebben we verschillende werkwijzen nodig, afhankelijk van zaken zoals het soort impact, de lokale omstandigheden en de vergunningseisen. Voor Vattenfall zijn natuurbescherming en biodiversiteit fundamentele aandachtsgebieden, die verankerd zijn in ons milieubeleid.

Bescherming van habitat en soorten

Ons biodiversiteitsbeheer omvat het vroegtijdig opnemen van biodiversiteitsaspecten in projecten en in de locatieplanning, en meer aandacht voor biodiversiteit in vergunningenprocedures. Verder communiceren we uitgebreid en transparant over onze activiteiten, om te voldoen aan de verwachtingen van publieke stakeholders.

De noodzaak om de biodiversiteit en de natuur te beschermen, is een fundamentele prioriteit voor Vattenfall. We steven er altijd naar eventuele negatieve effecten te voorkomen of te minimaliseren. Voor effecten die niet volledig te voorkomen of te beperken zijn, worden compensatiemaatregelen overwogen in overleg met (lokale) overheden en andere stakeholders, als onderdeel van het vergunningsproces. Ook op vrijwillige basis nemen we maatregelen voor natuurbehoud.

De Biotoopmethode – ontwikkeld door Vattenfall

In aanvulling op het vroegtijdig opnemen van biodiversiteitsaspecten in milieueffectbeoordelingen en vergunningsprocessen, berekenen we ook de effecten op biodiversiteit bij het uitvoeren van levenscyclusanalyses. Omdat biodiversiteit meestal niet is opgenomen in een standaard levenscyclusanalyse, hebben we onze eigen methode ontwikkeld, samen met externe milieuexperts.

Vattenfalls Biotoopmethode berekent de grootte van verschillende natuurlijke habitats die worden beïnvloed door onze activiteiten. De methode maakt een vergelijking van de milieueffecten en de beoogde voordelen. We gebruiken deze informatie om diverse activiteiten van onze operations te beoordelen en te vergelijken, als onderdeel van onze continue analyse van de levenscyclus. De methode is gebaseerd op identificatie en classificatie van natuurlijke habitats in Zweden, deels op basis van de lijst (ArtDatabanken) van bedreigde en zeldzame planten en diersoorten van het Swedish Species Information Centre.

Biodiversiteitsonderzoek verbetert onze prestaties

Vattenfall doet actief aan biodiversiteitsonderzoek, voornamelijk in wind- en waterkrachtgebieden. Doel hiervan is onze kennis te vergroten om onze activiteiten met zo min mogelijk impact beter te kunnen uitvoeren. We zijn betrokken bij een aantal kennisopbouwende projecten die over meerdere jaren lopen. We hebben ook een eigen Research & Development-programma binnen waterkracht. Onze groeiende windenergieactiviteiten betekenen ook een bredere activiteit en betrokkenheid bij nieuwe onderzoeken naar biodiversiteit.

Enkele voorbeelden van onze onderzoeksprojecten:

  • Deelname aan het DEPONS-project, gericht op het ontwikkelen van een evidence-based tool voor het beoordelen van de gevolgen van geluidsoverlast op de bruinvispopulatie in de Noordzee bij heiwerkzaamheden van windmolenparken.
  • Beheren van het EOWDC-project (European Offshore Wind Deployment Centre): een wetenschappelijk programma dat de milieueffecten onderzoekt van offshore wind in de baai van Aberdeen. Dit baanbrekende onderzoeksprogramma biedt een goed inzicht in het leven van zalm, zeeforel, zeevogels en de gemeenschappen rondom het windpark.
  • Vattenfall financiert milieuonderzoek om de kennis te verhogen van de potentiële impact van windparken op dieren in het wild. Een voorbeeld is de studie naar steenarenden in Noord-Zweden. In deze studie werden adelaars gedurende meerdere jaren via GPS gevolgd voor meer inzicht in hun activiteiten, en om de effectbeoordeling en locatie van windparken in broedplaatsen voor arenden te verbeteren.

Biodiversiteitsonderzoek

Lees meer over de biodiversiteitsprojecten waarin Vattenfall actief is.

Offshore turbines bij EOWDC in Aberdeen

Biodiversiteitsprojecten

Bij onze activiteiten komen continu diverse biodiversiteitsvraagstukken naar voren. We zijn steeds op zoek naar oplossingen voor biodiversiteitsvraagstukken in al onze projecten.

Enkele van onze succesvolle natuurbeschermings- en biodiversiteitsprojecten:

Vattenfall helpt een ‘groen Berlijn’ te behouden door stadstuinen in de stad en rondom warmtekrachtcentrales aan te leggen. Deze tuinen staan open voor iedereen om in te tuinieren en te ontspannen. Stadstuinen vormen een oase in het midden van de stad en dragen bij aan een duurzamere samenleving.

In Berlijn hebben we ruimte gemaakt voor bijenkolonies in onze omheinde centrales. Dit draagt bij aan de aanpak van het wijdverspreide probleem van afnemende bijenpopulaties.

Bij enkele waterkrachtcentrales, zoals Stornorrforsen (rivier de Umeälven), Hietamankoski en Leuhunkoski (rivier de Kymmene), bouwen we ‘vistrappen’ en vergroten we de doorgang voor migrerende vissoorten zoals zalm en forel.

In Finland herstellen we de stromen voor de Saimaa-zalm, een belangrijk onderdeel van het natuurlijke erfgoed van Finland. Het doel van het project is om de natuurlijke levenscyclus van de Saimaa-zalm te herstellen in de rivier de Koita, in de regio Noord-Karelië.

We hebben vier beschermde gebieden in Noord-Zweden langs de rivier de Luleälven en één gebied langs de rivier de Västra Dalälven.

Bij Vattenfall willen we ervoor zorgen dat onze kantoorgebouwen zo veel mogelijk een uitbreiding zijn van en een aansluiting tussen leefgebieden. We hebben ons daarom als doel gesteld maatregelen te implementeren die de biodiversiteit rondom onze kantoren bevorderen, en we hebben een ideeëncatalogus ontwikkeld voor initiatieven die de natuur en biodiversiteit op onze vele verschillende terreinen kan ondersteunen.

Ideeën en tips voor het verbeteren van biodiversiteit

Bekijk Vattenfalls catalogus voor maatregelen en tips waarmee je natuur en biodiversiteit kunt ondersteunen.

Een jongen op de hooglanden

Waterbescherming

Waterbescherming is al jaren een prioriteit voor het publiek, voor overheden en voor Vattenfall. Een aantal van onze elektriciteitscentrales en transformatoren voor elektriciteitsnetwerken bevindt zich in de buurt van belangrijke waterbronnen. Dit betekent dat we extra alert zijn en preventieve maatregelen nemen, zoals het herstellen van rivieren, het bouwen van visladders en de inzet van gesloten koelsystemen in onze energiecentrales.

Bodembescherming

Bodems zijn een habitat en bron van bestaan voor mensen, dieren, planten en organismen. Tegelijkertijd vinden hier de meeste materiële veranderingen en afbraakprocessen in het ecosysteem plaats. Bodems fungeren als filter en opslagplaats voor het evenwicht tussen water en stof, ze herbergen mineralen en energiebronnen, vormen de basis voor landbouw en bosbouw en tonen natuur- en cultuurgeschiedenis.

Grondgebruik voor industriële locaties is een van de oorzaken van de aantasting van biodiversiteit. Als we nieuwe installaties bouwen, gebruiken we extra grond. Ons doel is het gebruikte grondoppervlak te beperken, bestaande industriële locaties te gebruiken en de nadelige effecten van bodemaantasting te beperken. Bodemaantasting treedt op als de bodem bedekt is met harde materialen door nieuwe gebouwen en wegen.

De bodem kan ook door verontreiniging worden aangetast. Om bodemverontreiniging door onze activiteiten te voorkomen, ontwerpen en beheren we installaties die chemicaliën en olie gebruiken op een passende wijze. Als we activiteiten op een locatie beëindigen, verwijderen we alle chemicaliën en oliën en voeren we deze af om lekkage uit te sluiten. We controleren de gehele locatie op verontreiniging en indien nodig vinden herstelwerkzaamheden plaats in overleg met de autoriteiten.

Gerelateerd

Stalen buizen

Vattenfalls inspanningen om de uitstoot tot een minimum te beperken zijn zeer uitgebreid e...

Kentish

Vattenfall zet zich in voor een duurzaam gebruik van grondstoffen.

Strand

Bij alle activiteiten van Vattenfall staat de klant voorop.

Ook interessant

Spelende kinderen

Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Thanet

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken van onze tijd.

Strand

Bij alle activiteiten van Vattenfall staat de klant voorop.