Statuten en jaarrekeningen

Vattenfall Foundation Nederland heeft de ANBI-status en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Op 22 juni 2009 is de Stichting Nuon Energy Foundation opgericht en op 7 oktober 2019 is de naam gewijzigd in Stichting Vattenfall Foundation Nederland.

Stichting Vattenfall Foundation Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34344772. Sinds de oprichting heeft de stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor zijn giften aan onze stichting aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De Belastingdienst heeft voor deze ANBI-status fiscaal nummer 820919457 uitgegeven.

Doelstelling volgens statuten

De stichting Vattenfall Foundation Nederland heeft ten doel het tegemoet komen aan de vraag naar gekwalificeerde vrijwilligers voor maatschappelijk relevante projecten, alsmede het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers van Vattenfall.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door:

  1. Het stimuleren van de bereidheid van medewerkers van Vattenfall voor maatschappelijk relevante projecten, het ondersteunen en begeleiden van de betreffende medewerkers van Vattenfall en het creëren van een platform waar vraag en aanbod voor dergelijke projecten samenkomen;
  2. de inzet van persoonlijke competenties van medewerkers van Vattenfall;
  3. het ondersteunen van projecten die via het platform van de stichting tot stand zijn gekomen;
  4. het actief verzamelen, uitwisselen en overbrengen van kennis en informatie op het gebied van inzet voor de samenleving in brede zin, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt het algemeen belang en beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn door de Nederlandse belastingdienst.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting beoogt met haar algemeen nuttige activiteiten niet het behalen van winst.

Contactgegevens

Bezoekadres: Hoekenrode 8, Amsterdam
+31 (0)6 120 43 044
foundation@vattenfall.com

Gerelateerd

Zonnebloemauto onthuld

Vattenfall staat midden in de samenleving.

Vattenfall Foundation met ouderen naar  Volendam
Hans Peter van Velthoven

Partners en maatschappelijke projecten van Vattenfall Foundation. 

Vrouw op de fiets

Vattenfalls ambitie is een fossielvrij leven binnen één generatie.