Nyhet

Minskad miljöpåverkan från Forsmarks elproduktion

Forsmarks miljövarudeklaration för el, EPD, har förnyats. Den visar att miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv, från uranbrytning till slutförvar, har minskat med cirka 30 procent per producerad kilowattimme vid Forsmarks kärnkraftverk.

Minskningen innefattar bland annat utsläpp av växthusgaser och beror på tre faktorer: bättre prestanda hos kärnbränsleleverantörer, utökad livslängd av Forsmarks kärnkraftverk samt ökad elproduktion vid våra tre reaktorer.

Till största delen beror den minskade miljöpåverkan på bättre miljöprestanda hos kärnbränsleleverantörerna.Den mix av kärnbränsleleverantörer som anlitas uppvisar bättre miljöprestanda än den tidigare. Detta resulterar i att utsläppen av växthusgaser från detta steg i livscykelprocessen minskat med cirka 70 procent.

Produktionen per år i Forsmark har ökat tack vare högre tillgänglighet jämfört med den tidigare EPD:n, vilket ger mindre miljöpåverkan per kilowattimme. Flera större moderniseringar har gjorts på Forsmark under senare år. Ombyggnationerna innebär en ökad livslängd av kärnkraftverket, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan från den el som hinner produceras genom åren.

Ombyggnationerna har också ökat verkningsgraden i till exempel turbinerna. Detta innebär att mer el kan produceras ur samma mängd bränsle, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan.  Den effekthöjning som genomfördes vid Forsmark 2 under förra året kommer att ytterligare öka produktionen i framtiden och därmed göra miljöprestandan för Forsmarks el ännu bättre.­

Vad är EPD-certifierad elproduktion?

EPD (Environmental Product Declaration) är ett internationellt system för miljövarudeklarationer som gör det enkelt att jämföra varors och tjänsters miljöprestanda.

EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el, vilket gör det möjligt att jämföra elen från till exempel Forsmark och kärnkraft med andra energislag, förutsatt att de miljödeklarerats på samma sätt.

EPD:n hjälper också till att se olika miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv. Ett certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljövarudeklarationen.

För varje produktkategori finns tydliga regler som beskriver vad som måste ingå i en miljövarudeklaration. I deklarationerna för el ingår såväl en livscykelanalys som krav på att redovisa påverkan på biologisk mångfald, stråldoser samt eventuella miljörisker.

Forsmarks miljövarudeklaration, EPD

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.