Kommentar till medierapportering om visselblåsare och påstådda oegentligheter

Flera medier, inklusive Dagens Nyheter I Sverige, der Spiegel i Tyskland och NRC i Nederländerna har publicerat artiklar med påståenden från visselblåsare inom Vattenfall om påstådda oegentligheter. Vattenfall tillbakavisar bestämt de anklagelser som framförs. Detta är de svar som Vattenfall givit på de skriftliga frågor som ställts från de tre tidningarna.

För Vattenfall är det av största vikt att företagets medarbetare känner sig uppskattade, skyddade och fria att rapportera misstänkta oegentligheter. Vi tar alla sådana anmälningar på största allvar och har tydliga processer för att anmäla överträdelser av vår uppförandekod och/eller lagar och föreskrifter. Utöver denna typ av anmälningar går det också att göra en anmälan till en extern, oberoende ombudsman i respektive land. Vattenfall vidtar kraftfulla åtgärder om överträdelser upptäcks.

Vattenfall uppmuntrar alla medarbetare att rapportera misstänkta lagöverträdelser eller överträdelser av uppförandekoden. Alla anmälningar hanteras i enlighet med gällande processer, så har även skett i de ärenden det hänvisas till i media. All form av negativ behandling riktad mot en medarbetare på grund av att medarbetaren har anmält en potentiell överträdelser är strikt förbjuden inom vår organisation.

Två av Vattenfalls medarbetare har begärt att House for Whistleblowers i Nederländerna ska utreda om de har behandlats negativt på grund av att de har anmält misstänkta incidenter. Denna utredning har pågått sedan i april 2017 och Vattenfall samarbetar till fullo. För Vattenfall är det av största vikt att företagets medarbetare känner sig uppskattade, skyddade och fria att rapportera misstänkta oegentligheter.

House for Whistleblowers undersöker däremot inte de misstänkta incidenter som medarbetarna anmälde. Dessa påstådda incidenter har dock utretts flera gånger tidigare och utredningarna visar att inga lagöverträdelser har förekommit. Slutsatserna av dessa utredningar har också bekräftats av en välrenommerad revisionsbyrå.

Vare sig dessa anmälningar eller de övriga frågor som nu ställs är nya för Vattenfall. Om vi får kännedom om ny information som kan vara av betydelse för anmälningarna och utredningarna kommer vi agera snabbt och beslutsamt för att utreda dessa i enlighet med våra rutiner och vår uppförandekod.

Eftersom utredningen hos House for Whistleblowers fortfarande pågår respekterar Vattenfall denna process och den konfidentialitet som House of Whistleblowers kräver av oss. Vattenfall begränsar sig därför till att ge nedanstående svar. Av integritetsskäl kommer vi inte heller att kommentera något som berör enskilda individer.

Whistleblowing

Under 2013 och 2014 anmäldes misstänkta lagöverträdelser och ageranden i strid med Vattenfalls uppförandekod. Dessa anmälningar hanterades i enlighet med tillämpliga interna processer. Baserat på resultaten av flera utredningar, inklusive sådana som har utförts av vår Internrevision, har Vattenfall dragit slutsatsen att inga lagöverträdelser har inträffat, och att vi inte agerat i strid med uppförandekoden. En oberoende väl ansedd revisionsbyrå har verifierat utredningarnas slutsatser och kvalitet.

House for Whistleblowers utreder just nu om de två medarbetare som var inblandade i anmälningarna av dessa misstänkta överträdelser har behandlats negativt på grund av anmälningarna. Vattenfall har erbjudit kontinuerligt stöd till berörda medarbetare inom organisationen. Vi vill även tillägga att vare sig överklagandekommittén eller Amsterdams distriktsdomstol, där talan väcktes mot Nuon/Vattenfall 2016, fann några bevis för att sådan negativ behandlingar förekommit. 2018 begärde Vattenfall att ytterligare externa oberoende utredare skulle undersöka om någon negativ behandling har förekommit. Dessa oberoende utredare fann inte att så hade skett.

PM:et

Det PM som hänvisas till i medial är ett tidigt preliminärt utkast och har inte att göra med de incidenter som anmäldes 2013 och 2014. Som del av den normala revisionsprocessen, diskuterades utkastet till rapport med relevanta chefer och det visade sig att all relevant fakta inte hade varit tillgänglig för Internrevisionen i tid. Baserat på den nya information som Internrevisionen fick tillgång till uppdaterade och färdigställde Internrevisionen sin rapport. I sin slutrapport fann Internrevisionen att Vattenfall i den ifrågavarande upphandlingen borde ha motiverat och beskrivit ett tillämpligt undantag enligt EU:s upphandlingsregler. Baserat på undersökningen kom Internrevisionen och ledningen överens om förändringar av interna processer som sedan dess har implementeras fullt ut och följts upp.

Siemens

I artiklarna hävdas att Vattenfall ger Siemens positiv särbehandling jämfört med andra anbudsgivare vid upphandling. Vattenfall avvisar detta. Ingen sådan positiv särbehandling har påvisats av de utredningar som har utförts till följd av att misstänkta oegentligheter har rapporterats av de medarbetare som omnämns i media. Vi vill även framföra följande fakta som motbevisar ett sådant påstående:

  • De senaste tio åren har Vattenfall genomfört upphandlingar för åtta gaseldade kraftverk. Tilldelningen av projekten baserades på internationella upphandlingar och utifrån fördefinierade utvärderingskriterier. Tre av projekten tilldelades Siemens.
  • Två av dessa tre projekt gällde Amsterdam- och Diemen-kraftverken som ingick i en EU-upphandling. Bland de fyra konkurrerande anbuden rankades Siemens högst baserat på de fördefinierade urvalskriterierna. Konkurrenterna lämnade inte in några formella klagomål för att överklaga upphandlingsresultatet.
  • Marzahn tilldelades Siemens vid en tidpunkt när EU:s upphandlingsregler inte längre gällde i Tyskland.
  • Varken Lichterfelde- eller Hamburg/Wedel-projektet tilldelades Siemens.

Vad gäller mötet med Siemens i maj 2013 kan konstateras att Vattenfall löpande har möten med sina leverantörer. Vattenfall avvisar bestämt att det möte som hänvisas till, eller för den delen andra möten med leverantörer, innebär någon form av lagöverträdelse.

Wedel-kraftverket och relationen till Hamburgs kommunfullmäktige

I november 2011 ingick Vattenfall och Hamburg Stad ett avtal där staden förvärvade 25,1 procent av fjärrvärmeverksamheten och elnätet. Sedan dess har Hamburg Stad varit involverad i verksamheten och har tre ledamöter i företagets styrelse/Supervisory Board. Enligt avtalet kräver alla investeringsbeslut godkännande från bägge parter.

Samarbetet mellan Hamburg Stad och Vattenfall inkluderade en ”energipolitisk överenskommelse” avseende framtida projekt. Kärnan i denna överenskommelse var ett innovativt kraftvärmeverk i Hamburgs storstadsregion. 2012 beslutades det att kraftvärmeverket skulle byggas i Wedel. Omfattande rapporter om projektets status gavs regelbundet till företagets styrelse/Supervisory Board. Vattenfall tillbakavisar med kraft att information har undanhållits Hamburg Stad eller att oriktig information har givits.

2016 beslöt parterna i samråd att utöka det befintliga kraftvärmeverkets livslängd och att inget nytt kraftverk skulle byggas i Wedel. Samma år godkände Vattenfall och Hamburg Stad att man skulle planera för att finansiera ett nytt modulärt koncept för att ersätta det gamla kraftvärmeverket i Wedel.

2014 skrev Vattenfall och Hamburg Stad under ett avtal som gav staden möjlighet att förvärva 100 procent av fjärrvärmeverksamheten. 2018 beslöt Hamburg att utnyttja denna möjlighet. Köpeskillingen för verksamheten baseras på värderingar från externa revisorer och överenskoms parterna emellan.

Lichterfelde

Upphandlingen för Lichterfelde-projektet var en EU-upphandling (och genomfördes därför på engelska). Siemens tilldelades vare sig projektet för kraftvärmeverket eller det som endast avsåg värmepannor (HOB). Huvudentreprenör för kraftvärmeverket i Lichterfelde är Iberdrola, vilket Vattenfall kommunicerade den 20 mars 2013. De tre värmepannorna (HOB) vid Lichterfelde-anläggningen byggdes av Bilfinger Berger (samt deras dotterbolag Bilfinger MCE).

Se även

Vattenfalls huvudkontor i Solna

Vattenfall ber om ursäkt för brev till leverantörer

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. För att sänka sina kostnader har Vattenfall skrivit till ett stort antal l...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Torbjörn Wahlborg, produktionschef för Vattenfall.

Brev till leverantörer väcker reaktioner

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. Därtill kommer konsekvenserna av den globala pandemin. Som en av flera åtg...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Högspänningsledningar

M och KD lämnar energiöverenskommelsen

Under tisdagen meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de lämnar energiöverenskommelsen, som ingicks 2016 mellan fem av riksdagens partier. Beskedet kom efter en längre tids politisk...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']