När och hur fattas ett beslut?

Q:

När och hur fattas ett beslut?

A:

Skiljenämnden kommer med sitt skriftliga beslut 120–180 dagar efter att parterna framlagt sin sida av saken och förhandlingarna avslutats. Skiljenämndens avgörande är ett majoritetsbeslut, och enskilda skiljemän har rätt att bifoga egna uttalanden som ger uttryck för skiljaktig mening avseende hela eller delar av beslutet (även instämmande uttalanden får göras). Beslutet måste avgöra samtliga frågor i ärendet och innehålla domskäl som förklarar det fattade beslutet. ICSID publicerar utdrag från nämndens juridiska resonemang, och kan om parterna så medger komma att publicera hela beslutet.

Se även: Vattenfall – ICSID