Vad händer när skiljedomstolen fattat sitt beslut?

Q:

Vad händer när skiljedomstolen fattat sitt beslut?

A:

Skiljedomstolens beslut är bindande och har samma effekt som ett lagakraftvunnet beslut från en tysk domstol i enlighet med gällande internationell och relevant tysk lagstiftning. Under vissa omständigheter kan parterna begära att ICSID reviderar eller upphäver beslutet, eller förklarar delar av beslutet som kan vara oklara eller omtvistade.

Se även: Vattenfall – ICSID