Vad har EU-domstolens beslut

Q:

Vad har EU-domstolens beslut i Achmea-målet för betydelse?

A:

I sin dom i Achmea-målet från 6 mars 2018 (mål C-284/16) avgjorde EU-domstolen att den skiljedomsbestämmelse om investerare i en avtalsslutande stat i det bilaterala investeringsavtal som ingicks år 1991 mellan Nederländerna och Slovakien stred mot EU-lagstiftningen. Till skillnad från Achmea-målet bygger Vattenfalls mål på det multilaterala Energistadgefördraget där EU självt är en part. EU bidrog till och med i hög grad till införandet av Energistadgefördraget och de förhandlingar som genomfördes uppströms. De rättsliga frågor som är relaterade till detta fördrag och annan relevant lagstiftning, förutom EU-lagstiftning, avser enbart investeringstvister som omfattas av Energistadgefördraget. Detta var inte fallet med Achmea. Därför har heller inte Achmea-domen någon inverkan på Vattenfall AB:s mål mot Förbundsrepubliken Tyskland (ICSID-målnummer ARB/12/12).

Se även: Vattenfall – ICSID