Vilken lagstiftning är tillämplig

Q:

Vilken lagstiftning är tillämplig i det här fallet?

A:

Såvida parterna inte kommer överens om annat är det enligt ICSID-konventionen ICSID:s förfaranderegler och Energistadgefördraget som gäller (och dessa har genom ratificering av ICSID-konventionen och Energistadgefördraget inkluderats i tysk lagstiftning). Tysk lagstiftning är relevant eftersom den utgör den sakrättsliga bakgrunden till fallet. Det som ska avgöras här är om tysk lagstiftning, närmare bestämt 13:e tillägget till atomenergilagen, innebär att Tyskland inte har uppfyllt sina lagenliga förpliktelser.

Se även: Vattenfall – ICSID