Miljö

Miljöpolicy och ledning

Ringhals arbetar systematiskt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Insatserna utgår från vår verksamhetspolicy och miljömål. Arbetet drivs med hjälp av ett certifierat miljöledningssystem. Vi värderar vilka miljöaspekter som är av betydelse, samtidigt som vi ser till att de tas om hand på bästa sätt.

En man fiskar i Ringhals kylvattenintag

Vi jobbar systematiskt för att uppfylla de krav som myndigheter och andra viktiga intressenter ställer.

Miljö i verksamhetspolicyn

Ringhals verksamhetspolicy innehåller riktlinjer för miljö. Miljöarbetet har hög prioritet och ingår i all verksamhet. Här är ett utdrag:

Genom ett kontinuerligt, hållbart och miljöriktigt agerande förebygger vi att individ, anläggning och omgivning kommer till skada.

 • Vi har väl fungerande rutiner och metoder som stödjer miljöområdet.
 • Vi satsar på personalens hälsa och välbefinnande samt vidtar de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa, arbetsskador och dosbelastning.
 • Vi har en beredskap för att omhänderta och minimera följdskador av allvarliga störningar i verksamheten.

Vi skapar förtroende för vår verksamhet hos medarbetare, ägare, kunder, allmänhet och myndigheter.

 • Vi arbetar för att alla ska känna engagemang för Ringhals miljömål.
 • Våra leverantörer och entreprenörer lever upp till Ringhals miljöriktlinjer.
 • Vi redovisar öppet våra miljömål och vårt miljöarbete.
 • Vi har en nära dialog med medarbetare, arbetstagarrepresentanter, myndigheter, närboende och andra intressenter kring frågor av betydelse för verksamheten.

Systematiskt förbättringsarbete

Ringhals jobbar systematiskt för att uppfylla de krav som myndigheter och andra viktiga intressenter ställer. Vi agerar ansvarsfullt med hänsyn till miljön. Det gäller såväl det dagliga arbetet som långsiktiga beslut och planer. Ringhals miljöledningssystem gör att vi kan överblicka vår inverkan på miljön. Vi för in förbättringsbehov i den ordinarie planeringsprocessen och sätter mål för det som ska uppnås.

Ringhals miljöledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 14001 sedan 1998. För att behålla certifieringen krävs att vi gör ständiga förbättringar. Det kontrolleras i samband med interna revisioner och av externa miljörevisorer.

Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar även inom arbetsmiljön. Vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt den internationella standarden ISO 45001.

Miljöförbättringsarbetet är en ständig process precis som arbetet med säkerhetshöjande åtgärder.

Organisation för miljö

Miljöorganisationen inom Ringhals består av enheten för miljö samt en miljösamordnare per avdelning. Dessutom finns en stab för säkerhet, kvalitet och miljö. Flera arbetsgrupper och nätverk, bland annat inom strålskydd och kemikalier, stödjer det dagliga miljöarbetet i verksamheten.

Miljömål 2022

 • Förebygga olyckor - Ringhals har stort fokus på att få ned antalet arbetsolyckor som leder till sjukskrivning, detta gäller både egen personal och inhyrd personal.
 • Minska antalet PRIO-produkter - Farliga kemiska ämnen som Kemikalieinspektionen bedömt som skadliga för människa och miljö och på sikt ska tas bort från marknaden ska minska.
 • Mätning av organisatorisk och social arbetsmiljö – 90 procent av avdelningarna genomför undersökning – så kallad ”OSA-koll” - av organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flyg – utsläppen ska minska med 30 % till 2025, jämfört med 2019.

Relaterad information

Kor på äng framför Ringhals

Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar miljön på olika sätt.

Flera personer med hjälmar och reflexvästar i industrimiljö

Ringhals miljöarbete följs upp och granskas, både internt och av andra.