Produktion

Avveckling av Ringhals 1 och 2

Förberedelser för nedmontering av Ringhals 1 och 2 pågår. Under våren 2022 forslades kärnbränslet bort från anläggningarna. Upphandling av nedmonteringsarbeten genomförs och organisationen gör sig redo för det fysiska arbetet som förväntas starta efter sommaren 2023, och som sedan kommer att pågå i närmare ett decennium.

Anläggningarna rivs utifrån principen inifrån och ut. De mest radioaktiva delarna plockas ut först och läggs tillsammans med bränslet i behållare för slutförvar i berggrunden. När alla radioaktiva komponenter är avlägsnade och byggnaderna är rivna, är radioaktiviteten borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan friklassas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Friklassningen innebär att marken kan användas i annat industriellt syfte.

Avvecklingen sker med samma höga säkerhet som anläggningarna en gång har drivits. Tillsammans med Vattenfall tar Ringhals ansvar för anläggningarnas hela livscykel med det gemensamma målet att arbetet ska vara säkert, kostnadseffektivt och hållbart.

Nedmontering och rivning sker enligt de villkor som har beslutats av Mark- och miljödomstolen: Miljödom 7 april 2020 (PDF 666 kB).

Reaktor 2 i Ringhals

Ringhals 2 stängdes den 30 december 2019.

Avfall

Rivningen av Ringhals 1 och 2 ger upphov till ungefär 340 000 ton avfall. 5-10 procent av detta är radioaktivt och omhändertas och förvaras enligt gällande regelverk och beprövade metoder. Miljöskadligt material såsom asbest och olja omhändertas enligt gällande regelverk och skickas i de flesta fall till deponi.

Den stora majoriteten avfall är varken radioaktivt eller miljöskadligt. En del av materialet kan återanvändas som reservdelar på Ringhals 3 och 4, en stor mängd är betong som kan krossas och användas som fyllnadsmaterial på anläggningen. Övrigt material källsorteras och återvinns i konventionella återvinningscentraler.

Avvecklingsbeslut och finansiering

2015 beslutade Vattenfall att stänga Ringhals 1 och 2 fem år i förtid av affärsmässiga skäl. Därefter begränsades investeringarna i anläggningarna samtidigt som drift och bemanning anpassades efter de nya förutsättningarna. Ringhals 2 togs ur drift den 30 december 2019 och Ringhals 1 den 31 december 2020. Reaktorerna är nu permanent avställda, vilket innebär att de enligt lag aldrig får tas i drift igen.

Ringhals 3 och 4 fortsätter med säker och stabil elproduktion i flera årtionden framåt, liksom Vattenfalls tre andra reaktorer i Forsmark.

Avvecklingen har en trygg finansiering, då Riksdagen i början av 1980-talet beslutade om ett finansieringssystem för framtida omhändertagande av kärnbränsle och avveckling av kärnkraftsreaktorer. Sedan dess har kärnkraftsbolagen avsatt pengar för nedmontering av kärnkraftreaktorer och slutförvar av kärnbränsle. Pengarna finns i Kärnavfallsfonden som förvaltas av Riksgälden. Dessa pengar används nu för att bekosta avvecklingen av Ringhals 1 och 2.

Läs mer om avvecklingen

Ringhals 1, 1976-2020. Foto: Annika Örnborg

Elproduktionen vid Ringhals 1 avslutad

Efter 44 år och 364 dagar i drift stängdes kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 av för gott klockan 23:52 på nyårsaftons kväll. – Det är med ett st&...

Läs hela artikeln

Ringhals 1 – en kokande arbetsplats

På nyårsafton 2020 upphör elproduktionen vid Ringhals 1. Ringhals enda kokvattenreaktor stängs och kan sammanfatta nästan 45 år i samhällets tjänst...

Läs hela artikeln

Frågor och svar om avvecklingen av Ringhals 1 och 2

Många är nyfikna på vad det innebär att avveckla ett kärnkraftverk och hur det påverkar Sveriges elförsörjning. Här nedan följer nå...

Läs hela artikeln

Relaterad information

Bränslebyte

Under revision stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll och tester.

Ringhals får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare.

Två man som arbetar med säkerhet på Ringhals

Vårt mål är att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhet.