Produktion

Avveckling av Ringhals 1 och 2

Ringhals 1 och Ringhals 2 tas ur drift vid årsskiften 2020 respektive 2019.

I slutet av april 2015 fattade Ringhals huvudägare Vattenfall ett inriktningsbeslut om en förtida stängning av Ringhals 1 och 2 i tidsintervallet 2018–2020. Ett formellt beslut om stängning har senare tagits av Ringhals styrelse.

Under sommaren 2015 togs, på grund av marknadssituationen, beslut om att begränsa investeringarna för de båda anläggningarna från 2017 och framåt. Till följd av investeringsbegränsningarna fattade Ringhals beslut om att drift är möjlig som längst till 2020. Ett omfattande analysarbete påbörjades för att planlägga och ta fram en optimal sekvens för att ta de två anläggningarna ur drift. Vid en bolagsstämma i oktober 2015 godkändes den planering som gjorts vilket innebär drift för Ringhals 2 till den årliga revisionen 2019 och för Ringhals 1 till motsvarande 2020.

Reaktor 2 i Ringhals

Ringhals 2 stängdes den 30 december 2019.

Drifttiden förlängdes

I november 2017 beslutade Ringhals styrelse att förlänga drifttiden för Ringhals 1 och 2 till och med årsskiften 2020 respektive 2019. Detta för att Ringhals på bästa möjliga sätt ska utnyttja det bränsle som Ringhals 1 och 2 har till förfogande. Slutlig avställning blev därmed senast 31 december 2019 för Ringhals 2 och 31 december 2020 för Ringhals 1.

Frågor hanteras i projekt

Efter inriktningsbeslutet startades ett projekt på Ringhals för att hantera alla de frågor som en stängning av ett kärnkraftverk innebär. Det handlar om frågor som rör personal och bemanning, tillståndsprocessen, finansiell optimering och anläggningstekniska frågor.

För Ringhals 3 och 4 kvarstår befintliga planeringsförutsättningar om drift i 60 år för de båda anläggningarna.

Samråd

Samråd tillståndsöverföring

Vattenfall AB förbereder en ansökan till regeringen om att få ta över det kärntekniska tillståndet för Ringhals 1 och 2 från Ringhals AB. Avsikten är att ta över tillståndet omkring 2022 när allt kärnbränsle är borta från Ringhals 1 och 2 och rivningsarbetet kan påbörjas. Under fyra veckor hösten 2018 genomfördes ett skriftligt samråd om tillståndsöverföringen. Samrådsunderlaget skickades till de närmast berörda myndigheterna och fanns också tillgängligt på Ringhals närboendesida.

Om länsstyrelsen beslutar att det är fråga om icke betydande miljöpåverkan ska Vattenfall arbeta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan om övertagande av tillståndshavare. Mark- och miljödomstolen lämnade i juni 2018 tillstånd enligt miljöbalken till Ringhals AB att påbörja avställnings- och servicedrift för Ringhals 1 och 2. En ansökan om miljötillstånd för nästa steg i avvecklingen, rivningsdriften, kommer att lämnas in. Övertagande av det kärntekniska tillståndet behöver inte prövas enligt miljöbalken.

Samråd rivningstillstånd

I december 2017 hölls samrådsmöte med anledning av att Ringhals har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva reaktorerna Ringhals 1 och 2. Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett markförvar för uppläggning av rivningsavfall som är mycket lågaktivt.

Ansökan om servicedrift till Mark- och miljödomstolen

I juni 2016 skickade Ringhals en ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken för avställnings- och servicedrift av reaktor 1 och 2, samt utökad mellanlagring av radioaktivt avfall. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning. Mark- och miljödomstolen har därför skickat en förfrågan till ett antal myndigheter där domstolen vill ha in synpunkter på om ansökan behöver kompletteras.

Samråd servicedrift

I november 2015 genomfördes samråd om ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk. Ringhals har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för ändrad drift till avställnings- och servicedrift för Ringhals 1 och 2. Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett tillfälligt mellanlager för låg- och medelaktivt avfall som behövs till den dag då slutförvar har färdigställts på annan ort.