Produktion

Avveckling av Ringhals 1 och 2

Ringhals 2 togs ur drift på morgonen den 30 december 2019 och Ringhals 1 kvällen den 31 december 2020. Ringhals 3 och Ringhals 4 fortsätter med säker och stabil elproduktion i flera årtionden framåt.

Beslut om avveckling

I slutet av april 2015 fattade Ringhals huvudägare Vattenfall av affärsmässiga skäl ett inriktningsbeslut om en förtida stängning av Ringhals 1 och 2. Ett formellt beslut om stängning togs senare av Ringhals styrelse. Därefter har investeringarna i anläggningarna begränsats samtidigt som den återstående drifttiden har anpassats så att det bränsle som Ringhals 1 och 2 har till förfogande utnyttjas på bästa sätt.

Avvecklingen leder till friklassning, det vill säga att radioaktiviteten tas bort till så låga nivåer att anläggningen kan bedömas friklassas från radioaktivitet av Strålsäkerhetsmyndigheten och användas till annat. Kärnkraftens livscykel blir på så sätt sluten. Finansieringen av avvecklingen täcks av kärnavfallsfonden som förvaltas av Riksgälden. Kostnaderna förväntas uppgå till cirka 4 miljarder kronor.

Reaktor 2 i Ringhals

Ringhals 2 stängdes den 30 december 2019.

Pågående arbeten

Fram till dess att storskalig nedmontering och rivning påbörjas, under senare delen av 2022, bedrivs arbeten i ett flertal projekt på Ringhals och inom Vattenfall. Det handlar till exempel om förberedande arbeten, transport av kärnbränslet, planering av olika moment i rivningen, upphandling av leverantörer och överväganden kring vilken verksamhet som ska bedrivas på anläggningen efter rivningen.

Så bedrivs arbetet

Avvecklingen bedrivs med fokus på säkerhet, effektivitet och hållbarhet.  Med gedigen kunskap om kärnteknisk verksamhet, lärdomar från Vattenfalls övriga avvecklingsprojekt respektive internationella avvecklingsprojekt. Tillräckliga medel och god planering lägger grunden för att ingen medarbetare ska skadas och att inga radioaktiva utsläpp till omgivning sker. Hållbarhet beaktas i strukturella val och genom teknik och arbetsmetoder som ger så liten miljöpåverkan som är rimligt möjligt.

De 5-10 procent av rivningsmaterialet som är radioaktivt skickas till säkra förvar enligt omfattande regelverk och beprövade metoder. Den större delen av rivningsavfallet är inte radioaktivt och detta, efter mätningar som bevisar att det inte är kontaminerat, källsorteras och återvinns både på anläggningen som fyllnadsmaterial och i konventionella återvinningscentraler, alternativt sänds till deponier för miljöskadligt avfall såsom asbest.

Samråd inför miljödomsförhandling

I syfte att inhämta synpunkter och ge möjlighet att påverka, har samråd hållits med närboende och relevanta myndigheter i olika frågor. 2017 hölls samråd inför ansökan om nedmonterings- och rivningstillstånd, vilken även omfattar ett markförvar för uppläggning av lågaktivt rivningsavfall. 2015 hölls samråd inför ansökan om avställnings- och servicedrift, som även omfattar ett tillfälligt mellanlager för låg- och medelaktivt avfall som behövs till den dag då slutförvar har färdigställts på annan ort. Ansökan sändes till Mark- och miljödomstolen 2016 och domen vann laga kraft under våren 2020.

Läs mer om avvecklingen

Ringhals 1, 1976-2020. Foto: Annika Örnborg

Elproduktionen vid Ringhals 1 avslutad

Efter 44 år och 364 dagar i drift stängdes kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 av för gott klockan 23:52 på nyårsaftons kväll. – Det är med ett st&...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Ringhals 1 – en kokande arbetsplats

På nyårsafton 2020 upphör elproduktionen vid Ringhals 1. Ringhals enda kokvattenreaktor stängs och kan sammanfatta nästan 45 år i samhällets tjänst...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Frågor och svar om avvecklingen av Ringhals 1 och 2

Många är nyfikna på vad det innebär att avveckla ett kärnkraftverk och hur det påverkar Sveriges elförsörjning. Här nedan följer nå...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Relaterad information

Bränslebyte

Under revision stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll och tester.

Ringhals får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare.

Två man som arbetar med säkerhet på Ringhals

Vårt mål är att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhet.