Elektricitet för en fossilfri tillvaro

En ny elektrifieringsvåg

Under historiens gång har olika elektrifieringstekniker kommit och gått. Under bilindustrins tidiga skede fanns en konkurrens mellan eldrivna och bensindrivna bilar och fram till år 1900 hölls hastighetsrekordet för fordon på land av ett eldrivet fordon. Inom jordbruksindustrin använde man elektricitet för konstgödselproduktion innan man under 1960-talet övergick till att använda naturgas. Eftersom man saknade kunskap om koldioxidutsläppens inverkan var användning av fossila bränslen oftast den mest konkurrenskraftiga lösningen.

I takt med att fossilfri elektricitet blir mer konkurrenskraftig på global nivå, blir elektriska lösningar alltmer populära. Idag görs dubbelt så många investeringar i förnybar energi som i traditionella fossilbaserade energislag. Enligt den Internationella energibyråns (IEA) beräkningar för 2016 var den genomsnittliga kostnaden för energiproduktion i amerikanska dollar (USD) 60 USD/MWh för vindkraft, 100 USD/MWh för solenergi och 50-170 USD/MWh för fossilbaserade energislag.

Förnybar energi har blivit mer prisvärd och elektrifiering är en av de lösningar som kan bidra till att den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 °C över förindustriell nivå.