Elektricitet för en fossilfri tillvaro

Utnyttja potentialen hos elektrifiering

I takt med att fossilfri elektricitet blir mer och mer prisvänlig sker en övergång från fossilbaserade lösningar till elbaserade. Utöver en fortsatt snabb expansion av fossilfri elproduktion och en utveckling av elnätet för att hantera en mycket större belastning än i nuläget, måste även priset på kol öka. EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) och liknande system för koldioxidutsläppshandel måste förbättras och stramas åt och politiska åtgärder krävs på branschnivå för att styra marknaden mot fossilfria lösningar. Ett sådant exempel är initiativet Fossilfritt Sverige som startades av regeringen 2015 och som är en branschvis färdplan för en fossilfri tillvaro.

Fossilfritt Sverige – branschvisa färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

2015 lanserade den svenska regeringen initiativet Fossilfritt Sverige som har som mål att visa på vilket sätt företag, städer, kommuner och organisationer kan bidra till uppsatta klimatmål. För att uppnå målet för ett klimatneutralt Sverige år 2045 har Fossilfritt Sverige tagit initiativ till att olika branscher tar fram sina egna färdplaner för hur de ska bli fossilfria.

Under första halvåret 2019 presenterade 13 branscher sina färdplaner mot ett fossilfritt samhälle 2045 och ytterligare tre färdplaner är i produktion. I färdplanerna identifieras tydligt vad varje bransch ämnar göra för att bli fossilfri och vilka ändringar som måste ske i lagstiftningen för att detta ska bli möjligt.

I huvuddelen av de 13 färdplaner som presenterats hittills är elektrifiering en del av lösningen.

Fossilfritt Sverige

Läs mer om färdplanerna för hur olika branscher ska bli fossilfria.

Relaterad information