Kärnkraft

Avveckling av Ågestaverket

Ågestaverket utanför Stockholm var Sveriges första moderna kärnkraftverk och var i drift 1964–1974. Nu sluter Vattenfall verkets livscykel genom en säker och effektiv avveckling.

Vattenfall inleder demonteringen av verket i slutet av maj 2020. De aktiviteter som genomförs inledningsvis involverar relativt få entreprenörer och egen personal på plats med hänsyn till Coronapandemin. Arbeten som kräver fler personer på plats är planerade till sensommar och höst 2020. Avvecklingstiden beräknas till 3-4 år och under den tiden kommer större och mindre arbeten att avlösa varandra. Allt arbete bedrivs med säkerhet som högsta prioritet och detta omfattar även miljön omkring verket liksom transporter till och från verket.

När rivningen är klar, avfallet har forslats bort och byggnaden är sanerad, kommer radioaktiviteten vara borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan bli radiologiskt friklassad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Därefter försluter Vattenfall bergrummet där reaktorn varit förlagd, och återlämnar det till ägaren Stockholms stad. Vattenfall planerar att bevara verkets historia genom högkvalitativa fotoproduktioner.

Efter avställningen på 1970-talet forslades högaktiva material så som kärnbränsle och tungvatten bort från anläggningen. I verket finns nu konventionellt byggnadsmaterial, låg- och medelaktivt radioaktivt material och miljöskadligt material såsom asbest; allt avfall tas om hand enligt säkra och väl beprövade metoder och det konventionella avfallet källsorteras och sänds till konventionella avfallsanläggningar.

På gång just nu

  • Under hösten 2020 påbörjas demontaget av anläggningen. Allt arbete med radioaktiva komponenter sker inne i bergrummet, där materialet också packas i godkända emballage, lastas och transporteras ut.
  • På industriområdet utanför verket hanteras lågaktivt och icke radioaktivt material på en asfalterad och bevakad yta, inför borttransport.
  • Persontransporter och ett fåtal lastbilstransporter kommer att röra sig på Vidjavägen mellan Ågestabron och Ågestaverket.

Har du frågor? Kontakta platschefen Thomas Rådeby, 070-967 70 77.

För leverantörer

Ska du arbeta som inhyrd eller entreprenör på Ågestaverket? Se vilka dokument och utbildningar som krävs för att jobba i verket.

Kontrollrum i Ågestaverket

Tillstånd och möten

Den 15 juli 2019 fick Vattenfall tillstånd av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att montera ner och riva Ågestaverket. Villkoren för detta framgår i dokumentet ”Dom/tillstånd för nedmontering och rivning”. Inför ansökan höll Vattenfall samråd i syfte att inhämta synpunkter, bland annat i form av ett öppet möte den 20 februari 2018 i Aulan på Ågestaverket. Den 17 september 2019 hölls ett informationsmöte i Aulan på Ågestaverket i syfte att informera om aktuella tid- och andra planer samt ge möjlighet att ställa frågor. Under juni-oktober 2019 hölls ett samråd om friklassning, se samrådsunderlaget nedan.

Kulturminne

Några aktörer har önskat att Ågestaverket ska bevaras som ett kulturminne. Detta är inte möjligt eftersom Vattenfall enligt kärntekniklagen är ovillkorligt skyldigt att avlägsna och omhänderta allt radioaktivt material i kärntekniska anläggningar. Ågestaverket består av flera våningar med begränsad yta inne i ett bergrum. När det radioaktiva materialet rivs och byggnaden saneras förstörs byggnadsstrukturen på ett sådant sätt att det inte går att bevara verket.

Ågestaverket i genomskärning

Ågestaverket i genomskärning. Några av de delar som måste tas bort är inringade.

Avveckling av kärnkraft

Vattenfallkoncernen avvecklar flera kärnkraftsreaktorer i Sverige. Utöver Ågestaverket ska Ringhals 1 och 2 utanför Varberg avvecklas. I Studsvik utanför Nyköping är avvecklingen av forskningsanläggningen R2 i sitt slutskede. Fokus är att avvecklingsarbetena genomförs på ett säkert, effektivt och hållbart sätt.

Kontakt

Nyheter om Ågestaverket

Reaktorhallen
Fredrik Ekenborg

Nu monteras Ågestaverket ner

Inom några veckor inleds nedmonteringen av Ågestaverket söder om Stockholm.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Se även

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals producerar säker och stabil el med låga fossila avtryck.

En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från de tre reaktorerna i Forsmark.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.