Kärnkraft

Avveckling av Ågestaverket

Ågestaverket utanför Stockholm var Sveriges första moderna kärnkraftverk och var i drift 1964–1974. Nu sluter Vattenfall verkets livscykel genom en säker och effektiv avveckling.

Vattenfall inledde demonteringen av verket sommaren 2020 och arbetet beräknas vara klart under andra halvan av 2025. Allt arbete bedrivs med säkerhet som högsta prioritet vilket även omfattar miljön omkring verket liksom transporter till och från verket. Allt arbete med radioaktiva komponenter sker inne i bergrummet, där materialet också packas i godkända emballage, lastas och transporteras ut. På industriområdet utanför verket hanteras lågaktivt och icke radioaktivt material på en asfalterad och bevakad yta, inför borttransport.

När rivningen är klar, avfallet har forslats bort och byggnaden är sanerad, kommer radioaktiviteten vara borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan bli radiologiskt friklassad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Därefter försluter Vattenfall bergrummet där reaktorn varit förlagd, och återlämnar det till ägaren Stockholms stad. Vattenfall planerar att bevara verkets historia genom högkvalitativa fotoproduktioner.

Efter avställningen på 1970-talet forslades högaktiva material så som kärnbränsle och tungvatten bort från anläggningen. I verket finns nu konventionellt byggnadsmaterial, låg- och medelaktivt radioaktivt material och miljöskadligt material såsom PCB; allt avfall tas om hand enligt säkra och väl beprövade metoder och det konventionella avfallet källsorteras och sänds till konventionella avfallsanläggningar.

På gång 2023

 • Öppet och positivt på informationsmöte
  Den 31 augusti höll Vattenfall ett öppet informationsmöte där vi berättade om verksamheten hittills – nedmonteringen har kommit drygt halvvägs - och om planerna framåt. Mötet samlade ett antal intresserade personer, främst närboende till Ågestaverket, och dialogen var öppen och positiv. Här kan du ladda ner presentationen som visades vid mötet:
  Presentation från informationsmöte (PDF 3 MB)
 • Utställning om Ågesta på Tekniska museet
  Tekniska museet i Stockholm har sedan den 16 mars en utställning om Ågestaverket och Vattenfall har skänkt bilder och föremål till dem i syfte att allmänhet och forskare ska kunna ta del av historien om Sveriges första kärnkraftverk – från byggnation till nedmontering. Bland annat kan du se det ikoniska manöverbordet från kontrollrummet och färdskrivaren från laddmaskinen. Mer information om utställningen
 • Arbetet med att montera ner reaktortanken pågår inne i verket och syns inte på utsidan. Reaktortanken är det största föremålet i verket och nedmonteringen av den kommer enligt plan att pågå under hela 2023.
 • Nedmontering av mindre system samt avfallshantering pågår.
 • På den asfalterade ytan utanför verket omhändertas material som är lågaktivt eller fritt från radioaktivitet, inför bortforsling. Material som är fritt från radioaktivitet återvinns.
 • Se bilder, artiklar och filmer från nedmonteringen nedan! De handlar till exempel om hur vi lyfte ut en 48 ton tung generator, rev kyltornet och lyfte av locket på reaktortanken vilket blev första gången som någon kunde se in i tanken sedan 1960-talet.
 • Persontransporter och ett fåtal lastbilstransporter rör sig på vägen mellan Ågestabron och Ågestaverket.

Har du frågor? Kontakta platschefen Thomas Rådeby, 070-967 70 77.

Nyheter om Ågestaverket

Arbete kring bryggan. Foto: John Guthed
John Guthed

Segmenteringen av reaktortank och interndelar i Ågesta har nått halvtid

Reaktortanken (RPV) är det största föremålet i Ågestaverket och innehåller några av verkets mest radioaktiva komponenter; de medelaktiva interndelarna. Arbetet med att montera ner och segmen...

Läs hela artikeln
Gänget framför generatorn

Ett tungt lyft i Ågesta: en generator, en utbrytarkung och ett par skridskor

En solig oktobermorgon kör en lastbil med ett 18 meter långt släp in på Ågesta, tråcklar sig som en utbrytarkung runt på det trånga utrymmet och backar med hjälp av en joystick in det extrab...

Läs hela artikeln
I nedmonteringen av Ågestaverket utanför Stockholm har det 100 ton tunga tanklocket lyfts.

Lyckat locklyft i Ågesta

I nedmonteringen av Ågestaverket utanför Stockholm har det 100 ton tunga tanklocket lossats, lyfts och flyttats till en bassäng där det ska segmenteras.

Läs hela artikeln
Rivning av Ågestaverkets kyltorn
John Guthed

Ågestaverkets kyltorn revs på tre dagar

Sedan sommaren 2020 pågår nedmontering av Ågestaverket söder om Stockholm.

Läs hela artikeln
Isolerlocket med 37 hål för laddrör. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Två av locken till Ågestas reaktortank lyfta

I Ågestaverket pågår förberedelser för nedmontering av reaktortanken som är det största föremålet i verket.

Läs hela artikeln
En stav har sänkts ner från strålskyddsröret till hydraulsaxen som klipper stavens absorbentdel i lagom korta bitar. Foto: John Guthed

Styrstavarna var Ågestaverkets gas och broms – nu är de i säkert förvar

Med specialtillverkad och fjärrstyrd hydraulsax och annan utrustning har Ågestaverkets 27 styrstavar lyfts, segmenterats och packats.

Läs hela artikeln

För leverantörer

Ska du arbeta som inhyrd eller entreprenör på Ågestaverket? Se vilka dokument och utbildningar som krävs för att jobba i verket.

Kontrollrum i Ågestaverket

Tillstånd och möten

Den 15 juli 2019 fick Vattenfall tillstånd av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att montera ner och riva Ågestaverket, se ”Dom/tillstånd för nedmontering och rivning”. Inför ansökan och inför att nedmonteringen startade höll Vattenfall flera samråds- och öppna informationsmöten i syfte att informera om aktuella tid- och andra planer, inhämta synpunkter och ge möjlighet att ställa frågor.

Kulturminne

Några aktörer har önskat att Ågestaverket ska bevaras som ett kulturminne. Detta är inte möjligt eftersom Vattenfall enligt kärntekniklagen är ovillkorligt skyldigt att avlägsna och omhänderta allt radioaktivt material i kärntekniska anläggningar. Ågestaverket består av flera våningar med begränsad yta inne i ett bergrum. När det radioaktiva materialet rivs och byggnaden saneras förstörs byggnadsstrukturen på ett sådant sätt att det inte går att bevara verket.

Ågestaverket i genomskärning

Ågestaverket i genomskärning. Några av de delar som måste tas bort är inringade.

Avveckling av kärnkraft

Vattenfallkoncernen avvecklar flera kärnkraftsreaktorer i Sverige. Utöver Ågestaverket ska Ringhals 1 och 2 utanför Varberg monteras ner. I Studsvik utanför Nyköping är avvecklingen av forskningsanläggningen R2 i sitt slutskede. Fokus är att avvecklingsarbetena genomförs på ett säkert, effektivt och hållbart sätt. De kvarvarande reaktorerna Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1, 2 och 3 fortsätter att producera fossilfri el i många år framåt.

Kontakt

Thomas Rådeby
Platschef

Se även

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals producerar säker och stabil el med låga fossila avtryck.

Kärnkraftverket i Forsmark

En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från de tre reaktorerna i Forsmark.

Historiskt fotografi av ett vattenkraftverk

Vattenfall har en över 100 år lång historia.