Kärnkraft

Avveckling av Ågestaverket

Driften vid Ågestaverket upphörde 1974. Direkt efter avställningen forslades högaktiva material så som kärnbränsle och tungvatten bort från anläggningen. Kvar finns låg- och medelaktivt material samt material som inte är radioaktivt.

Vattenfall är skyldiga att montera ner och omhänderta Ågestaverket enligt kärntekniklagen och planerar nu för avvecklingen. När kvarvarande radioaktivt material är avlägsnat och byggnaden sanerad, kommer radioaktiviteten vara borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan bli radiologiskt friklassad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Samrådsunderlag

Som ett underlag för Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning bjuder Vattenfall in myndigheter, lokala intressenter och andra berörda till samråd om friklassning.

Kontrollrum i Ågestaverket

Miljöprövning

Den 15 juli 2019 fick Vattenfall tillstånd av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att montera ner och riva Ågestaverket. Villkoren för detta överensstämmer med Vattenfalls ansökan och framgår i dokumentet ”Dom/tillstånd för nedmontering och rivning”. Inför ansökan höll Vattenfall samråd i syfte att inhämta synpunkter, bland annat i form av ett öppet möte den 20 februari 2018 i Aulan på Ågestaverket.

Om Ågestaverket

Ågestaverket var Sveriges första moderna kärnkraftverk och reaktorn var i drift 1964–1974. Nu bedrivs så kallad servicedrift på anläggningen, vilket innebär att kravställda system och anläggningen i sig underhålls kontinuerligt samt att avveckling påbörjats. När avvecklingen är avslutad och anläggningen radiologiskt friklassad återlämnas bergrummet där reaktorn varit förlagd till ägaren Stockholms stad.

Ågestaverket i genomskärning

Ågestaverket i genomskärning. Några av de delar som måste tas bort är inringade.

Det mest radioaktiva materialet såsom kärnbränsle och tungt vatten är bortforslade från Ågestaverket. Kvar finns låg- och medelaktivt material som Vattenfall enligt kärntekniklagen är ovillkorligt skyldigt att avlägsna och omhänderta. Byggnadsstrukturer kommer att bli förstörda när Vattenfall avlägsnar dessa material och det är därmed inte möjligt att bevara anläggningen som byggnadsminne. Vattenfall genomför en ansvarsfull avveckling som leder till radiologisk friklassning, och därmed sluts verkets livscykel. Vattenfall bevarar verket genom högkvalitativa virtual reality-produktioner.

Avveckling av kärnkraft

Vattenfall ska från år 2015 och framåt avveckla flera kärnkraftsreaktorer i Sverige. De reaktorer och anläggningar som ska avvecklas är de ännu producerande reaktorerna Ringhals 1 och 2 utanför Varberg och det mindre och sedan länge avstängda Ågestaverket i södra Stockholm. I Studsvik utanför Nyköping pågår avveckling av forskningsreaktorerna R2 och R2-0. Fokus är att avvecklingen genomförs på ett säkert, effektivt och ansvarsfullt sätt.

Se även

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals är Nordens största kraftverk och producerar en femtedel av Sveriges el.

En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från de tre reaktorerna i Forsmark.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.