Kärnkraft

Avveckling av Ågestaverket

Ågestaverket utanför Stockholm var Sveriges första moderna kärnkraftverk och var i drift 1964–1974. Direkt efter avställningen forslades högaktiva material så som kärnbränsle och tungvatten bort från anläggningen. Kvar finns låg- och medelaktivt material samt material som inte är radioaktivt. Sedan kärnbränslet forslats bort har verket befunnit sig i så kallad servicedrift, då olika system och verket i sig underhålls.

Nu sluter Vattenfall verkets livscykel genom en säker och effektiv avveckling. Rivningsförberedande arbeten pågår i verket och planen är att inleda den storskaliga rivningen under 2020. I verket finns konventionellt byggnadsmaterial, radioaktivt material och miljöskadligt material såsom asbest; allt avfall tas om hand enligt säkra och väl beprövade metoder och det konventionella avfallet källsorteras och sänds till konventionella avfallsanläggningar.

När rivningen är klar, avfallet har forslats bort och byggnaden är sanerad, kommer radioaktiviteten vara borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan bli radiologiskt friklassad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Därefter försluter Vattenfall bergrummet där reaktorn varit förlagd, och återlämnar det till ägaren Stockholms stad. Vattenfall planerar att bevara verkets historia genom högkvalitativa fotoproduktioner.

På gång just nu

I slutet av februari till slutet av maj pågår arbeten på industriområdet. Vattenfall ska asfaltera en yta inne på industriområdet, för att använda som logistik- och uppställningsplats. Det innebär schaktnings- markjämnings- och asfalteringsarbete samt att en p-plats kommer att byggas utanför staketet. Transporter för dessa arbeten kommer att röra sig på Vidjavägen mellan Ågestabron och Ågestaverket.

För leverantörer

Ska du arbeta som inhyrd eller entreprenör på Ågestaverket? Se vilka dokument och utbildningar som krävs för att jobba i verket.

Kontrollrum i Ågestaverket

Tillstånd och möten

Den 15 juli 2019 fick Vattenfall tillstånd av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att montera ner och riva Ågestaverket. Villkoren för detta framgår i dokumentet ”Dom/tillstånd för nedmontering och rivning”. Inför ansökan höll Vattenfall samråd i syfte att inhämta synpunkter, bland annat i form av ett öppet möte den 20 februari 2018 i Aulan på Ågestaverket. Den 17 september 2019 hölls ett informationsmöte i Aulan på Ågestaverket i syfte att informera om aktuella tid- och andra planer samt ge möjlighet att ställa frågor. Under juni-oktober 2019 hölls ett samråd om friklassning, se samrådsunderlaget nedan.

Kulturminne

Några aktörer har önskat att Ågestaverket ska bevaras som ett kulturminne. Detta är inte möjligt eftersom Vattenfall enligt kärntekniklagen är ovillkorligt skyldigt att avlägsna och omhänderta allt radioaktivt material i kärntekniska anläggningar. Ågestaverket består av flera våningar med begränsad yta inne i ett bergrum. När det radioaktiva materialet rivs och byggnaden saneras förstörs byggnadsstrukturen på ett sådant sätt att det inte går att bevara verket.

Ågestaverket i genomskärning

Ågestaverket i genomskärning. Några av de delar som måste tas bort är inringade.

Avveckling av kärnkraft

Vattenfall avvecklar flera kärnkraftsreaktorer i Sverige. De reaktorer och anläggningar som ska avvecklas är de ännu producerande reaktorerna Ringhals 1 och 2 utanför Varberg och det mindre och sedan länge avstängda Ågestaverket i södra Stockholm. I Studsvik utanför Nyköping är avvecklingen av forskningsanläggningen R2 i sitt slutskede. Fokus är att avvecklingsarbetena genomförs på ett säkert, effektivt och ansvarsfullt sätt.

Se även

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals är Nordens största kraftverk och producerar en femtedel av Sveriges el.

En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från de tre reaktorerna i Forsmark.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.