Kärnkraft

Avveckling av Ågestaverket

Ågestaverket utanför Stockholm var Sveriges första moderna kärnkraftverk och var i drift 1964–1974. Nu sluter Vattenfall verkets livscykel genom en säker och effektiv avveckling.

Vattenfall inledde demonteringen av verket sommaren 2020 och arbetet beräknas vara klart under första halvan av 2025. Allt arbete bedrivs med säkerhet som högsta prioritet vilket även omfattar miljön omkring verket liksom transporter till och från verket. Allt arbete med radioaktiva komponenter sker inne i bergrummet, där materialet också packas i godkända emballage, lastas och transporteras ut. På industriområdet utanför verket hanteras lågaktivt och icke radioaktivt material på en asfalterad och bevakad yta, inför borttransport.

När rivningen är klar, avfallet har forslats bort och byggnaden är sanerad, kommer radioaktiviteten vara borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan bli radiologiskt friklassad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Därefter försluter Vattenfall bergrummet där reaktorn varit förlagd, och återlämnar det till ägaren Stockholms stad. Vattenfall planerar att bevara verkets historia genom högkvalitativa fotoproduktioner.

Efter avställningen på 1970-talet forslades högaktiva material så som kärnbränsle och tungvatten bort från anläggningen. I verket finns nu konventionellt byggnadsmaterial, låg- och medelaktivt radioaktivt material och miljöskadligt material såsom asbest; allt avfall tas om hand enligt säkra och väl beprövade metoder och det konventionella avfallet källsorteras och sänds till konventionella avfallsanläggningar.

På gång just nu, höst och vinter 2021

  • Se nyheter nedan!
  • Förberedande arbeten för att montera ner reaktortanken pågår. Tanken är det största föremålet i verket och nedmonteringen av den kommer enligt plan att pågå till 2023. Arbetet pågår inne i verket och syns inte på utsidan.
  • Nedmontering av mindre system pågår.
  • På den asfalterade ytan utanför verket omhändertas material som är lågaktivt eller fritt från radioaktivitet, inför bortforsling. Material som är fritt från radioaktivitet återvinns.
  • Persontransporter och ett fåtal lastbilstransporter kommer att röra sig på Vidjavägen mellan Ågestabron och Ågestaverket.

Har du frågor? Kontakta platschefen Thomas Rådeby, 070-967 70 77.

Nyheter om Ågestaverket

En stav har sänkts ner från strålskyddsröret till hydraulsaxen som klipper stavens absorbentdel i lagom korta bitar. Foto: John Guthed

Styrstavarna var Ågestaverkets gas och broms – nu är de i säkert förvar

Med specialtillverkad och fjärrstyrd hydraulsax och annan utrustning har Ågestaverkets 27 styrstavar lyfts, segmenterats och packats.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Reaktorhallen i Ågestaverket

Drygt en femtedel av material och radioaktivitet avlägsnat från Ågestaverket

Vattenfall har under det första året med operativ nedmontering och rivning av Ågestaverket utanför Stockholm tagit ut 500 av totalt 2000 ton material.

Läs hela artikeln
Tungvattentank från Ågestaverket

Två centimeter till godo när tungvattentankarna togs upp från Ågestaverket

Ågestaverket i södra Stockholm är det enda drifttagna kärnkraftverket i Sverige som använt tungvatten som moderator. Kort efter att verket togs ur bruk på 1970-talet såldes tungvattnet till ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

För leverantörer

Ska du arbeta som inhyrd eller entreprenör på Ågestaverket? Se vilka dokument och utbildningar som krävs för att jobba i verket.

Kontrollrum i Ågestaverket

Tillstånd och möten

Den 15 juli 2019 fick Vattenfall tillstånd av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att montera ner och riva Ågestaverket. Villkoren för detta framgår i dokumentet ”Dom/tillstånd för nedmontering och rivning”. Inför ansökan höll Vattenfall samråd i syfte att inhämta synpunkter, bland annat i form av ett öppet möte den 20 februari 2018 i Aulan på Ågestaverket. Den 17 september 2019 hölls ett informationsmöte i Aulan på Ågestaverket i syfte att informera om aktuella tid- och andra planer samt ge möjlighet att ställa frågor. Under juni-oktober 2019 hölls ett samråd om friklassning, se samrådsunderlaget nedan.

Kulturminne

Några aktörer har önskat att Ågestaverket ska bevaras som ett kulturminne. Detta är inte möjligt eftersom Vattenfall enligt kärntekniklagen är ovillkorligt skyldigt att avlägsna och omhänderta allt radioaktivt material i kärntekniska anläggningar. Ågestaverket består av flera våningar med begränsad yta inne i ett bergrum. När det radioaktiva materialet rivs och byggnaden saneras förstörs byggnadsstrukturen på ett sådant sätt att det inte går att bevara verket.

Ågestaverket i genomskärning

Ågestaverket i genomskärning. Några av de delar som måste tas bort är inringade.

Avveckling av kärnkraft

Vattenfallkoncernen avvecklar flera kärnkraftsreaktorer i Sverige. Utöver Ågestaverket ska Ringhals 1 och 2 utanför Varberg avvecklas. I Studsvik utanför Nyköping är avvecklingen av forskningsanläggningen R2 i sitt slutskede. Fokus är att avvecklingsarbetena genomförs på ett säkert, effektivt och hållbart sätt.

Kontakt

Thomas Rådeby
Platschef

Se även

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals producerar säker och stabil el med låga fossila avtryck.

En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från de tre reaktorerna i Forsmark.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.