Kärnkraft

Avveckling av Ågestaverket

Vattenfall ansöker om tillstånd för att montera ner och riva Ågestaverket. Under rivningen tas alla radioaktiva komponenter bort och de kvarvarande ytor som kan bära spår av radioaktivitet rengörs och behandlas så att anläggningen kan friklassas.

Ansökan om nedmontering och rivning skickades till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 31 augusti 2018. Ansökan har remitterats till flera myndigheter och den har kungjorts.

Frågor och svar

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om rivningen av Ågestaverket.

Interiörbild från Ågestaverket

Samråd

Inför rivningen bjöd Vattenfall in till samråd i syfte att informera om den planerade verksamheten, inhämta synpunkter och ge möjlighet att påverka innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Ett öppet samrådsmöte hölls tisdagen den 20 februari 2018 i Aulan på Ågestaverket. I samrådsunderlaget finns en beskrivning av planerade åtgärder och förväntade miljökonsekvenser. Synpunkter som kommit in under samrådet, och hur dessa har hanterats, framgår av samrådsredogörelsen.

Om Ågestaverket

Ågestaverket var Sveriges första moderna kärnkraftverk och reaktorn var i drift 1964–1974. Nu bedrivs så kallad servicedrift på anläggningen, vilket innebär att kravställda system och anläggningen i sig underhålls kontinuerligt samt att avveckling påbörjats. När avvecklingen är avslutad och anläggningen radiologiskt friklassad återlämnas bergrummet där reaktorn varit förlagd till ägaren Stockholms stad.

Avveckling av kärnkraft

Vattenfall ska från år 2015 och framåt avveckla flera kärnkraftsreaktorer i Sverige. De reaktorer och anläggningar som ska avvecklas är de ännu producerande reaktorerna Ringhals 1 och 2 utanför Varberg och det mindre och sedan länge avstängda Ågestaverket i södra Stockholm. I Studsvik utanför Nyköping pågår avveckling av forskningsreaktorerna R2 och R2-0. Fokus är att avvecklingen genomförs på ett säkert, effektivt och ansvarsfullt sätt.

Se även

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals är Nordens största kraftverk och producerar en femtedel av Sveriges el.

En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från de tre reaktorerna i Forsmark.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.