Det ser ut som om en kabelkorridor går i närheten av min tomt.

Q:

Det ser ut som om en kabelkorridor går i närheten av min tomt. Kommer ni att lägga ledningar på privat tomtmark?

A:

I möjligaste mån kommer vi att undvika kabelschakt på tomtmark.

Projektet är fortfarande i ett tidigt utredningsskede och de olika markkabelkorridorer som vi samrått om är till ytan väl tilltagna jämfört med den slutliga kabelkorridoren. Detta för att skapa utrymme för anpassning och hänsyn till befintliga anläggningar inom de nu utredda korridorerna under detaljprojekteringsfasen – och för att minimera negativa konsekvenser på enskildas intressen.

Se även: Frågor och svar