Kommer Vattenfall ta hänsyn till boende och övriga människor som vistas vid kusten, när exportkabeln ska läggas, och i så fall hur?

Q:

Kommer Vattenfall att ta hänsyn till boende och övriga människor som vistas vid kusten, när exportkabeln ska läggas, och i så fall hur?

A:

Under det fortsatta utredningsarbetet analyserar vi konsekvenser för både natur och människor mer i detalj. Kommande utredningar och de synpunkter som framkom under samrådet spelar en viktig roll för vilka anpassningar och skyddsåtgärder vi behöver göra för att minska påverkan på människor och miljö.

Vi kommer bland annat att arbeta vidare med att minska olägenheter för boende och övriga människor genom bullerreducerande åtgärder, optimering av antalet transporter kopplade till projektet och säsongsanpassning av arbeten till tid då de stör minst.

Se även: Frågor och svar