När planeras beslut om markkabelns sträckning och när i så fall skulle själva bygget påbörjas?

Q:

När planeras beslut om markkabelns sträckning och när i så fall skulle själva bygget påbörjas?

A:

Projektet går nu in i en analys- och utvärderingsfas och i det arbetet ingår bland annat att utreda de olika alternativa kabelkorridorer på Väröhalvön som presenterades i samrådet. I samrådsunderlaget presenterade vi fyra olika förslag – men i slutändan kommer endast ett alternativ bli aktuellt.

Beslut om vilken kabelkorridor som blir aktuell kan tas först efter att en noggrann analys och utvärdering är gjord.

Under förutsättning att projektet får tillstånd och att investeringsbeslut kan fattas, beräknas bygget av parken Kattegatt Syd kunna börja 2028. Anläggningen av vindkraftsparken görs etappvis och preliminärt står den färdig 2030. 

Se även: Frågor och svar