Vilka tillstånd återstår?

Q:

Vilka tillstånd återstår?

A:

Projektet har med flertalet berörda markägare längs sträckningen kommit överens om arrendeavtal som medger installationen av kabeln och fastställer markägarnas ersättning. Vidare krävs ledningsrätt för landkabeln. För sjökabeln inom svenskt vatten krävs tillstånd för vattenverksamhet, enligt miljöbalken.

För eventuella ombyggnader vid de två transformatorstationerna kan krävas ändring av detaljplan och bygglov. Eftersom arkeologiska lämningar kan komma att beröras, krävs även tillstånd enligt kulturmiljölagen.

Projektet har till regeringen lämnat en ansökan om ändring av det befintliga tillståndet enligt Sveriges ekonomiska zon, för att förlänga tiden för genomförande och for att kunna öka verkens totalhöjden. Projektet har även ansökt om Natura 2000-tillstånd för vindkraftsparken eftersom den delvis hamnar i ett nyligen utpekat Natura 2000-område.

Projektet planerar även att uppdatera tillståndet enligt kontinentalsockellagen i ekonomisk zon och att söka tillstånd enligt kontinentalsockellagen i territorialvattnet.

Se även: Frågor och svar