Vilka tillstånd återstår?

Q:

Vilka tillstånd återstår?

A:

Projektet har att med berörda markägare längs sträckningen komma överens om arrendeavtal som medger installationen av kabeln och fastställer markägarnas ersättning. Vidare krävs ledningsrätt för landkabeln.

För de kompletterande geotekniska undersökningarna krävs nytt tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Eftersom arkeologiska lämningar kan komma att beröras, krävs även tillstånd enligt kulturmiljölagen.

Projektet kommer till regeringen lämna en ansökan om ändring av det befintliga tillståndet enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, för att förlänga tiden för genomförande och for att kunna öka verkens totalhöjd. Projektet kommer även att ansöka om Natura 2000-tillstånd för vindkraftsparken eftersom den hamnar i ett nyligen utpekat Natura 2000-område.