Vilka tillstånd återstår?

Q:

Vilka tillstånd återstår?

A:

Projektet kommer till regeringen lämna en ansökan om ändring av det befintliga tillståndet enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, för att förlänga tiden för genomförande och for att kunna öka verkens totalhöjd. Projektet kommer även att ansöka om Natura 2000-tillstånd för vindkraftsparken eftersom den hamnar i ett nyligen utpekat Natura 2000-område.

För de kompletterande geotekniska undersökningarna krävs nytt tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Eftersom arkeologiska lämningar kan komma att beröras, krävs även tillstånd enligt kulturmiljölagen.

För exportkabeln kommer nya sträckningar att utredas vilket kan innebära att en ny nätkoncession behöver ansökas. För exportkabeln behövs även tillstånd enligt vattenverksamhet, kontinentalsockellagen, ledningsrätt samt markarrenden med överenskommen ersättning till berörda markägare.

Se även: Frågor och svar