Hur väljer Vattenfall ut de områden man vill bygga vindkraft på?

Q:

Hur väljer Vattenfall ut de områden man vill bygga vindkraft på?

A:

Energimyndigheten har, på uppdrag av regeringen, pekat ut riksintressen för vindbruk, och många av Sveriges kommuner har en vindbruksplan som fungerar vägledande för vindkraftsetableringar. Men den viktigaste förutsättningen för ett vindkraftsprojekt är att vindförhållandena är goda. Det ska blåsa starkt och med jämn hastighet. Vi gör långa och noggranna vindmätningar i de områden som verkar intressanta för oss. I våra förstudier försäkrar vi oss också om att områdena har bra förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör elnätanslutning, närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Vindkraft bidrar till stor klimatnytta oavsett var i landet den byggs. I dagsläget är Västra Götaland det län som har flest vindkraftverk i Sverige.

Se även: Frågor och svar om vindkraft