Kriegers flak

Ansökan om ändringstillstånd

Projektet Kriegers flak vindkraftspark ansöker om ökad totalhöjd och förlängd tid för byggnations- och anläggningsåtgärder.

Vattenfall Vind AB (Vattenfall) har tillstånd enligt lag om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) att inom ett avgränsat område, vindkraftsområdet, inom den svenska zonen etablera en vindkraftspark om 128 vindkraftverk med en totalhöjd av upp till 170 meter. Tillståndet föreskriver att de byggnads- och anläggningsåtgärder som krävs för verksamheten ska ha vidtagits senast den 1 oktober 2018. Inom den tyska ekonomiska zonen av grundet togs en vindkraftspark i drift 2015 och inom den danska zonen pågår arbetet med att etablera en vindkraftspark.

Ansökningar och miljökonsekvensbeskrivning krävs

Vattenfall önskar tillstånd för att öka vindkraftverkens totalhöjd upp till 280 meter samt även förlängd tid för när de byggnations- och anläggningsåtgärder som krävs för verksamheten ska ha genomförts, till 31 december 2027. För detta krävs en ansökan om ändrat tillstånd enligt SEZ samt en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken gällande projektets påverkan på bevarandevärdena inom Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten. Natura 2000-ansökan föranleds av att det 2016 beslutades om inrättande av ett nytt Natura 2000-område, Sydvästskånes utsjövatten (SE0430187) som angränsar till och delvis överlappar vindkraftsområdet.

Båda ovan nämnda ansökningar kräver att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utarbetas. Föreliggande MKB omfattar både redogörelse för de miljö- och hälsokonsekvenser som planerad ändring medför och den påverkan som planerad vindkraftspark enligt ändringsansökan kan orsaka de bevarandevärden som Natura 2000-området avser skydda.