Kriegers flak

Miljö vid Kriegers flak

Omfattande studier av vindkraftens inverkan på miljön vid Kriegers flak har genomförts och ytterligare undersökningar planeras. Exempel på genomförda studier är undersökningar av anläggningens påverkan på fisk, fågel, marina däggdjur och bottenflora.

Dessutom har undersökningar gjorts om risken för utsläpp och föroreningar, ändrade sedimentationsförhållanden, risken för påverkan på hydrografi, fornlämningar och landskapsbild, liksom ljudutbredning och vibrationer, ljus, skuggning och reflexer.

De motstående intressena mot vindkraftsetableringen bedöms som förhållandevis små.

Förväntade miljöeffekter vid Kriegers flak

Anläggningsskedet

Buller och vibrationer från arbetsfartyg och från grundläggningsarbetena kan skrämma fisk och däggdjur. Då anläggningsfasen är begränsad i tiden bedöms påverkan bli liten. En särskild omsorg fordras dock för att undvika allvarliga störningar på marina däggdjur, i synnerhet tumlare. Med hjälp av så kallade bubbelgardiner kan man skärma det ljud som uppkommer vid pålning och som kan vara skadligt för tumlare. Andra åtgärder för att minska påverkan på tumlare är att anpassa arbetstiden till de årstider då tumlare inte är lika frekventa i området. 

Grumling och förändrad sedimentation kan leda till att växter, bottenlevande djur, fiskrom och yngel blir övertäckta. Detta kan leda till nedsatt tillväxt eller i värsta fall död. Grumligt vatten kan leda till habitatförändringar för mobila arter. Hur mycket sediment som rörs upp vid anläggningsarbetena beror på bottenförhållandena. Metod för att ta hand om sedimentspill kommer att användas under anläggningsarbetena.

Påverkan är tidsbegränsad. Det finns inga skyddsvärda arter eller biotoper i området i någon betydande omfattning. Påverkan på grund av grumling och sedimentation bedöms därför bli ringa.

Driftskedet

Parken påverkar landskapsbilden men upplevelsestörningen på land bedöms som ringa då parken under dagtid sällan är synlig från kusten. På närmare avstånd kommer vindkraftverken att dominera landskapet.

Risken för att fåglar kolliderar med vindkraftverken bedöms som ringa.

Med utgångspunkt ifrån idag tillgänglig kunskap om fiskars reaktioner på undervattensljud från vindkraftverk bedöms påverkan i värsta fall bli lokal. Ljuden skulle kunna leda till att fiskarna undviker det direkta närområdet.

Avvecklingsskedet

Under avvecklingsskedet blir påverkan likartad den under anläggningsskedet. Det uppkommer mindre buller, vibrationer och sedimentation då den delen av fundamenten som befinner sig i botten kommer att lämnas kvar.

Mer information

Här kan du ta del av studier kring Kriegers flaks påverkan på djurlivet.

Del av fundament till ett havsbaserat vindkraftverk

Miljöprövning

Projektet har genomgått en omfattande tillståndsprövning och flera tillstånd återstår. Vindkraftsparken i sig har prövats av regeringen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Inom ramen för denna prövning har omfattande samråd genomförts med dem som berörs av projektet, bland annat länsstyrelsen, statliga verk, kommuner, privatpersoner och intresseorganisationer.

För att få lägga kablarna på land krävs nätkoncession, det vill säga tillstånd för att bygga och använda en starkströmsledning. Energimarknadsinspektionen beviljade nätkoncession, denna överklagades av Svedala kommun, på grund av risken för ljudstörningar vid den befintliga transformatorstationen vid Arrie. Regeringen fastställde nätkoncessionen 2016.

Med nätkoncessionen klar fortsätter projektet nu med återstående tillstånd och överenskommelser; markavtal med berörda markägare, ledningsrätt samt tillstånd enligt miljöbalken för kabelns förläggning inom svenskt territorialvatten.

Det ursprungliga tillståndet för parken, enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, gällde för konstruktion senast den 1 oktober 2012. Detta har senare förlängts till att gälla till den 1 oktober 2018. Projektet har lämnat in en ansökan om förlängning av byggskedet och tillstånd för högre totalhöjd.