Stora Middelgrund

Frågor och svar om Stora Middelgrund

Q:

Vilka vind- och vågförhållanden är det vid Stora Middelgrund?

A:

Årsmedelvinden vid Stora Middelgrund är beräknad till mellan 9,0 och 9,5 m/s. Den största genomsnittliga signifikanta våghöjden uppgår till cirka 1,3–1,4 m. Den maximala våghöjden uppgår till sex till åtta meter.

Q:

Vad är kostnaden för en vindkraftspark av den typ som planeras på Stora Middelgrund?

A:

Investeringskostnaden för havsbaserad vindkraft uppskattas idag till 2–3 miljoner euro per installerad MW. Beroende på slutlig storlek på projektet räknar vi med en total investeringskostnad runt 15–20 miljarder kronor för hela vindkraftsparken, inklusive fundament och anslutningar till det svenska elnätet.

Q:

Varför utvecklar Vattenfall projektet?

A:

Vattenfall tror att storskalig havsbaserad vindkraft i framtiden kommer att vara en viktig del i svensk och europeisk elförsörjning. Kostnaden att producera el med havsbaserad vindkraft har mer än halverats de senaste åren.

Stora Middelgrund är ett mycket bra läge för havsbaserad vindkraft, med goda vindförhållanden, begränsat vattendjup och begränsad miljöpåverkan genom tillämpliga anpassningar.

Q:

Vad kostar Vattenfalls investering i Stora Middelgrund?

A:

Investeringskostnaden för havsbaserad vindkraft är som typiskt mellan två och tre miljoner euro per installerad megawatt. För en park med effekten 800 MW skulle investeringen således uppgå till en storleksordning av tjugo miljarder kronor.

Q:

Hur ser tidplanen ut för projektet?

A:

2019–2024 sker främst arbete med återstående tillstånd: villkorsändringar, markavtal, ledningsrätt, Natura 2000; inklusive olika fältstudier. 2024 har alla väsentliga tillstånd erhållits.

2024–2026 utförs olika geotekniska undersökningar. 2026–2027 genomförs upphandling och cirka år 2030 sker installation och driftsättning.

Q:

Hur många och hur stora verk kommer att installeras?

A:

Idag finns större och mer effektiva turbiner tillgängliga än vad det fanns när projektet ursprungligen planerades. Projektet ansöker därför nu om en justering av det befintliga tillståndet för att kunna bygga färre men högre och mer effektiva turbiner, upp till 50 verk med den maximala totalhöjden 290 meter.

Q:

Hur mycket elektricitet kommer anläggningen vid Stora Middelgrund att producera?

A:

Vindkraftsprojektet Stora Middelgrund beräknas kunna producera mellan 2,5 och 3,0 TWh årligen, vilket motsvarar behovet av förnybar hushållsel för cirka 500 000 villor eller den årliga elförbrukningen för 1,0–1,5 miljoner elbilar.

Q:

Vilka tillstånd har projektet?

A:

Projektet erhöll 2008 av regeringen tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att uppföra och driva en vindkraftspark med högst 108 vindkraftverk, med en totalhöjd om högst 200 meter vid stora Middelgrund. Enligt det tillståndet skulle  anläggningen vara färdigställd senast den 1 september 2020. Vattenfall ansöker nu om en förlängning av färdigställandetiden, när anläggningen ska vara uppförd, samt en justering av befintligt tillstånd för att kunna bygga färre men högre och mer effektiva turbiner, upp till 50 verk med totalhöjden 290 meter.

Energimarknadsinspektionen gav 2009 projektet nätkoncession för likströmsanslutning till ställverket i Breared, Halmstad kommun. Projektet har även tillstånd enligt miljöbalken, för att installera en elkabel inom svenskt territorialvatten.

Q:

Vilka tillstånd återstår?

A:

Projektet har lämnat in en ansökan till regeringen om en ändring av det befintliga tillståndet enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, för att förlänga tiden för genomförande och för att kunna öka verkens totalhöjd. Vidare ansöker projektet om Natura 2000-tillstånd enligt de så kallade Natura 2000-bestämmelserna i miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftsparken.

För de kompletterande geotekniska undersökningarna krävs nytt tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Eftersom arkeologiska lämningar kan komma att beröras, krävs även tillstånd enligt kulturmiljölagen.

För exportkabeln kommer nya sträckningar att utredas vilket kan innebära att en ny nätkoncession behöver ansökas. För exportkabeln behövs även tillstånd enligt vattenverksamhet, kontinentalsockellagen, ledningsrätt samt markarrenden med överenskommen ersättning till berörda markägare.

Q:

Vilka lokala nyttor har projektet Stora Middelgrund?

A:

Genomförandet av ett vindkraftsprojekt skapar många arbetstillfällen. Investeringskostnaden för en havsbaserad vindkraftspark som Stora Middelgrund är i storleks­ordningen av 20 miljarder kronor, därtill kommer under drifttiden en sammanlagd kostnad som är nästan lika stor. För drift av en anläggning som Stora Middelgrund fordras cirka 20-30 lokalt anställda tekniker samt olika lokala under­leveran­törer av varor och tjänster. Även om turbiner handlas upp på en internationell marknad kan en betydande del av investeringen hamna i när­området.

Leverantörerna av de stora komponenterna (turbiner, fundament, kabel och installationsfartyg) köps upp på en internationell marknad. Projektet kommer dock att främja att dessa leverantörer där så är möjligt, under marknadsmässiga premisser använder lokala underleverantörer. I tidigare projekt har Vattenfall haft ambitiösa program för att länka mellan den lokala marknaden och de internationella leverantörerna. Exempel på lokala leverantörer som använts är olika konsulttjänster, teknisk utrustning, installationsarbeten och service.

Q:

Vilka installationsarbeten sker på land?

A:

Anläggningsarbetena på land är främst installation av kabel. Det är ännu inte klart exakt vilken sträckning som kabeln kommer att ha. Detta installationsarbete kan ta någon månad. Därtill kommer arbeten vid de befintliga transformatoranläggningarna. Slutligen behöver någonstans uppföras anläggning för drift och service.

Eftersom anläggningsarbeten till havs är mycket kostsamma, försöker man vid installation göra klart så mycket som möjligt på land. För detta använder man ofta en så kallad pre assembly harbour – en hamn i närheten av anläggningen där en stor del av slutmonteringen kan ske före utskeppning.

Q:

Kommer jag att störas av anläggningsarbetena till havs?

A:

Under anläggningstiden kommer arbetsområdet till havs att avlysas. Säkerhetszonen når cirka en kilometer från vindkraftsparken. Även vid kabelläggning etableras en säkerhetszon.

Fundamenten kommer troligen att vara antingen stålrörsfundament, monopile, eller gravitationsfundament. Stålrörsfundament pålas ner (eventuellt med förborrning). Denna pålning medför ljud som kan komma att höras även på land. Pålning av ett fundament tar några timmar.

Q:

Kommer jag att kunna fiska i vindkraftsparken Stora Middelgrund?

A:

Av hänsyn till de kablar som ingår i anläggningen är inte ankring av fartyg, trålfiske och trålning vid botten möjligt i området för vindkraftsparken. Detta berör främst det storskaliga fisket, som dock litet i området.

För att inte motverka det småskaliga kustnära fisket avser projektet att möjliggöra fiske inom vindkraftsparken, i enlighet med den diskussion som förts under samrådsmöten med lokalt verksamma fiskare. Fiskemetoder som kan utövas inom området är exempelvis garnfiske och handfiske.

Q:

Kommer jag att kunna segla i vindkraftsparken?

A:

Ja, man kommer att kunna segla när vindkraftsparken är i drift. Bolaget kommer dock att ansöka om ankringsförbud.

Q:

Vad kommer jag att se?

A:

Vid klart väder, eller i övrigt under goda siktförhållanden, kommer vindkraftverken att vara synliga från stora områden längs kusten.

Med hjälp av datorberäkningar har vi framställt bilder som återger vindkraftsparken som den skulle se ut från olika platser med hänsyn tagen till avståndet och observatörens höjd. Läs mer och se visualiseringar här.

Q:

Omfattas Stora Middelgrund av det kommunala vetot?

A:

Den planerade vindkraftsparken Stora Middelgrund omfattas inte av det kommunala vetot.

Stora Middelgrund ligger tre mil väster om Halmstad, i det som kallas svensk ekonomisk zon, och därmed är det regeringen som beslutar om tillstånd.

Q:

Kommer man att kunna höra vindkraftsparken Stora Middelgrund på land? 

A:

Vindkraftsparken är belägen cirka fyrtio kilometer från kusten och driftljudet kommer inte att vara hörbart från land. 

För vindkraftsparken Stora Middelgrund gjordes modelleringar för luftburet ljud. Resultatet av ljudberäkningarna visade att ljudnivån vid kusten kommer att understiga det begränsningsvärde för ljud utomhus vid bostäder (40 dB(A)) med god marginal.  

Q:

Vad händer när vindkraftsparken ska avvecklas?

A:

Livslängden för en vindkraftspark är cirka 35 år.   

I linje med Vattenfalls strategi om en hållbar elproduktion ska demontering av en vindkraftspark följa alla miljömässiga krav.

Tillstånd att bygga en vindkraftspark innehåller alltid villkor om avveckling och återställning av platsen. I avvecklingsskedet lämnas en avvecklingsplan in till tillsynsmyndigheten, som sedan beslutar om i vilken omfattning anläggningen ska tas bort. Inför avveckling gör man alltid en bedömning av vad som ska tas bort och vad som ska lämnas kvar. Ibland medför det mindre påverkan att lämna kvar vissa delar, som exempelvis nedgrävda kablar, än att ta bort dem.

För att garantera att avvecklingen kommer att gå att genomföra sätts pengar av eller garanteras redan innan byggnationen av vindkraftsparken får påbörjas. Beloppet fastställs av tillståndsmyndigheten. 

 

Relaterad information

Vy från Tylösand mot Stora Middelgrund vindkraftspark (fotomontage)

Fotomontage visar hur Stora Middelgrund kan komma att se ut från land.

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 500 000 villor om året.