Stora Middelgrund

Frågor och svar om Stora Middelgrund

Q:

Vilka vind- och vågförhållanden är det vid Stora Middelgrund?

A:

Årsmedelvinden vid Stora Middelgrund är beräknad till mellan 9,0 och 9,5 m/s. Den största genomsnittliga signifikanta våghöjden uppgår till cirka 1,3–1,4 m. Den maximala våghöjden uppgår till sex till åtta meter.

Q:

Vad är kostnaden för en vindkraftspark av den typ som planeras på Stora Middelgrund? Och i jämförelse med ett kärnkraftverk som producerar dubbelt så mycket energi, vad kostar dessa snurror?

A:

Vi räknar med en total investeringskostnad runt 20 miljarder kronor för hela vindkraftsparken, inklusive fundament och anslutningar till det svenska elnätet. Om vindkraftsparken byggs räknar vi med en elproduktion på cirka 3 TWh. Det innebär hushållsel till drygt 500 000 villor.

När man ska jämföra två produktionstekniker för el är det inte bara investeringskostnaden per installerad megawatt som är intressant, utan även driftkostnader och elproduktion. Därtill kan finnas andra aspekter som har en ekonomisk bäring, till exempel resursanvändning och förnybarhet. Vattenfall undersöker nu förutsättningarna för vindkraftsparken vid Stora Middelgrund. För att Vattenfall i slutändan ska investera i projektet och uppföra och driva vindkraftsparken, krävs att projektet ger en tillräckligt stor avkastning på investeringen. Med motsvarande kommersiella krav som föreligger även i andra av Vattenfalls investeringar.

Avkastningen styrs också av den ekonomiska ersättningen för elen. De ersättningar som producenten av havsbaserad vindkraftsel får är följande:

  • Försäljning av elen. Detta går naturligtvis till alla som producerar el och priset är detsamma oavsett om produktionen sker med vattenkraft, vindkraft, kärnkraft eller någon annan teknik. Denna ersättning ingår som en del i konsumentens elräkning.
  • Försäljning av elcertifikat. Denna ersättning går till alla som producerar så kallad förnyelsebar el (exempelvis med vindkraft eller med biobränsle). I nuläget är denna ersättning nära noll kronor per kilowattimme.
Q:

Varför har Vattenfall förvärvat projektet?

A:

Vattenfall tror att storskalig havsbaserad vindkraft i framtiden kommer att vara en viktig del i svensk och europeisk elförsörjning. Kostnaden att producera el med havsbaserad vindkraft har mer än halverats de senaste åren. I de auktioner på koncession av havsbaserad vindkraft som Vattenfall har vunnit i Danmark och Nederländerna, har bolaget inte krävt någon ersättning utöver elpriset.

Stora Middelgrund är ett mycket bra läge för havsbaserad vindkraft, med goda vindförhållanden, begränsat vattendjup och begränsad miljöpåverkan. Vattenfall har den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna genomföra projektet.

Q:

Vad kostar Vattenfalls investering i Stora Middelgrund?

A:

Investeringskostnaden för havsbaserad vindkraft är som typiskt mellan två och tre miljoner euro per installerad megawatt. För en park med effekten 800 MW skulle investeringen således uppgå till en storleksordning av tjugo miljarder kronor.

Q:

Hur ser tidplanen ut för projektet?

A:

2019–2023 sker främst arbete med återstående tillstånd: villkorsändringar, markavtal, ledningsrätt, Natura 2000; inklusive olika fältstudier. 2023 har alla väsentliga tillstånd erhållits.

2023–2026 utförs olika geotekniska undersökningar. 2025–2026 genomförs upphandling och cirka år 2029 sker installation och driftsättning.

Q:

Hur många och hur stora verk kommer att installeras?

A:

Projektet Stora Middelgrund utvecklades ursprungligen för 108 turbiner med vardera en effekt om 8 MW och en totalhöjd av 200 meter. Idag finns större och mer effektiva turbiner tillgängliga; det är troligt att det vid investeringsbeslutet om några år finns än större turbiner tillgängliga, 10–15 MW. Vattenfall har därför påbörjat en process för att få öka totalhöjden. Med större verk behövs färre verk för samma produktion.

Q:

Hur mycket elektricitet kommer anläggningen vid Stora Middelgrund att producera? 

A:

Detta beror på hur effektiva de enskilda turbinerna är, hur stor effekt som installeras och läeffekter mellan turbinerna. Projektet har ursprungligen utvecklats för 108 turbiner vardera med en effekt om 8 MW. Produktionen för en sådan anläggning beräknas till omkring 3,0 TWh per år, detta motsvarar behovet av förnybar hushållsel för drygt 500 000 villor. Med större turbiner kan produktionen komma att öka, det är också möjligt att vid optimering av parken en del turbiner faller bort; således kan förväntas en produktion i intervallet 2,5–3,5 TWh.

Q:

Vilka tillstånd har projektet?

A:

Projektet erhöll 2008 av regeringen tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att inom ett specificerat område vid Stora Middelgrund, i Västerhavet, uppföra och driva en vindkraftspark med högst 108 vindkraftverk, med en totalhöjd om högst 200 meter. Enligt nuvarande tillstånd måste anläggningen vara färdigställd senast den 1 september 2020. En ansökan om förlängning av detta tillstånd kommer att lämnas in, likaså en ansökan om ökad totalhöjd.

Energimarknadsinspektionen gav 2009 projektet nätkoncession för likströmsanslutning till ställverket i Breared, Halmstad kommun. Projektet har även tillstånd enligt miljöbalken, för att installera en elkabel inom svenskt territorialvatten.

Q:

Vilka tillstånd återstår?

A:

Projektet kommer till regeringen lämna en ansökan om ändring av det befintliga tillståndet enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, för att förlänga tiden för genomförande och for att kunna öka verkens totalhöjd. Projektet kommer även att ansöka om Natura 2000-tillstånd för vindkraftsparken eftersom den hamnar i ett nyligen utpekat Natura 2000-område.

För de kompletterande geotekniska undersökningarna krävs nytt tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Eftersom arkeologiska lämningar kan komma att beröras, krävs även tillstånd enligt kulturmiljölagen.

För exportkabeln kommer nya sträckningar att utredas vilket kan innebära att en ny nätkoncession behöver ansökas. För exportkabeln behövs även tillstånd enligt vattenverksamhet, kontinentalsockellagen, ledningsrätt samt markarrenden med överenskommen ersättning till berörda markägare.

Q:

Hur kan jag stoppa vindkraftsparken?

A:

Det är alltjämt en hel del tillstånd som återstår. Det är Vattenfalls självklara ambition att begränsa negativa miljöeffekter så långt som möjligt. För den skull kommer ett flertal samråd att genomföras, där olika konsekvenser diskuteras och värderas, liksom olika skadebegränsande åtgärder.

Berörda sakägare ska naturligtvis se till att relevant villkor kopplas till tillstånden. Om man anser att ett beviljat tillstånd är felaktigt, finns i många fall möjlighet att överklaga.

Q:

Vilka lokala nyttor har projektet Stora Middelgrund?

A:

Genomförandet av ett vindkraftsprojekt skapar många arbetstillfällen. Investeringskostnaden för en havsbaserad vindkraftspark som Stora Middelgrund är i storleks­ordningen av 20 miljarder kronor, därtill kommer under drifttiden en sammanlagd kostnad som är nästan lika stor. För drift av en anläggning som Stora Middelgrund fordras cirka 20-30 lokalt anställda tekniker samt olika lokala under­leveran­törer av varor och tjänster. Även om turbiner handlas upp på en internationell marknad kan en betydande del av investeringen hamna i när­området.

Leverantörerna av de stora komponenterna (turbiner, fundament, kabel och installationsfartyg) köps upp på en internationell marknad. Projektet kommer dock att främja att dessa leverantörer där så är möjligt, under marknadsmässiga premisser använder lokala underleverantörer. I tidigare projekt har Vattenfall haft ambitiösa program för att länka mellan den lokala marknaden och de internationella leverantörerna. Exempel på lokala leverantörer som använts är olika konsulttjänster, teknisk utrustning, installationsarbeten och service.

Q:

Vilka installationsarbeten sker på land?

A:

Anläggningsarbetena på land är främst installation av kabel. Det är ännu inte klart exakt vilken sträckning som kabeln kommer att ha. Detta installationsarbete kan ta någon månad. Därtill kommer arbeten vid de befintliga transformatoranläggningarna. Slutligen behöver någonstans uppföras anläggning för drift och service.

Eftersom anläggningsarbeten till havs är mycket kostsamma, försöker man vid installation göra klart så mycket som möjligt på land. För detta använder man ofta en så kallad pre assembly harbour – en hamn i närheten av anläggningen där en stor del av slutmonteringen kan ske före utskeppning. En sådan hamn är exempelvis Esbjerg i Danmark. Någon sådan hamn finns idag inte i Sverige men kan komma som en följd av framtida svenska havsbaserade projekt.

Q:

Kommer jag att störas av anläggningsarbetena till havs?

A:

Under anläggningstiden kommer arbetsområdet till havs att avlysas. Säkerhetszonen når cirka en kilometer från vindkraftsparken. Även vid kabelläggning etableras en säkerhetszon.

Fundamenten kommer troligen att vara antingen stålrörsfundament, monopile, eller gravitationsfundament. Stålrörsfundament pålas ner (eventuellt med förborrning). Denna pålning medför ljud som kan komma att höras även på land. Pålning av ett fundament tar några timmar.

Q:

Kommer man att kunna fiska i vindkraftsparken Stora Middelgrund?

A:

Det är knappast möjligt att bedriva svårmanövrerade fisken såsom trålfiske inom en havsbaserad vindkraftspark. Av risken för skador på kablar eller andra strukturer är det inte heller lämpligt med ankring av fartyg inom området, eller möjligt med bottentrålning.

Fiskemetoder som kan utövas inom området är exempelvis garnfiske och handfiske. En nödvändig avlysning av trålfiske kommer framförallt att medföra en inskränkning av det storskaliga fisket i området, detta fiske är dock litet inom det berörda området.

Q:

Kommer jag att kunna segla i vindkraftsparken?

A:

Ja, Stora Middelgrund avser inte att avlysa området under driftskedet, dock kommer bolaget att ansöka om ankringsförbud.

Q:

Vad kommer jag att se?

A:

De visuella konsekvenserna av placering av vindkraftverk i havet karaktäriseras av den fria utsikten som innebär att verken kan uppfattas på stora avstånd vid goda sikt- och ljusförhållanden. Vid klart väder, eller i övrigt under goda siktförhållanden, är vindkraftverken synliga från stora områden längs kusten.

En förändring i landskapsbilden är oundviklig vid all etablering av byggnader, inklusive vindkraftverk. Det är sedan en subjektiv bedömning av betraktaren som avgör om förändringen är positiv eller negativ.

Relaterad information

Vy från Tylösand mot Stora Middelgrund vindkraftspark (fotomontage)

Fotomontage visar hur Stora Middelgrund kan komma att se ut från land.

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 600 000 hushåll om året.