Nya möjligheter på Gotland

Vattenfall undersöker möjligheterna till ett nytt vindkraftsprojekt på Gotland.

Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och det gör vi bland annat genom en fortsatt utbyggnad av förnybar energiproduktion. Vi på Vattenfall Vindkraft har lång erfarenhet av att utveckla och driva vindkraftsparker i Sverige. Just nu undersöker vi möjligheterna för ett nytt projekt på Gotland i ett område som regionen utpekat som möjligt för vindbruk.

Vad händer just nu? 

Vi undersöker just nu möjligheterna för ett vindkraftsprojekt i ett område i de centrala delarna av Gotland. Än så länge är vi i ett väldigt tidigt skede. Om det finns ett intresse hos markägarna för ett vindkraftsprojekt så kommer vi längre fram bjuda in till ett första informationsmöte, där alla är välkomna. Det är viktigt för oss att lära känna området, och vår målsättning är att vindkraften ska kunna samexistera med omgivningen i så hög grad som möjligt.  

Preliminärt område

Kartan visar det av Region Gotland utpekade området för vindbruk och där vi undersöker möjligheterna för ett vindkraftsprojekt.

Svenska kyrkan bjuder in till FSC-samråd

Information om Visby stifts tidiga samråd med anledning av FSC-certifiering.

Skillnaden mellan ett FSC-samråd och samråd enligt miljöbalken

Prästlönetillgångar i Visby stift som är en av fastighetsägarna i aktuellt område genomför under våren 2022 ett så kallat FSC-samråd. FSC (Forest Stewardship Council) är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. FSC Sverige är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk. FSC:s standard har regler för samråd med organisationer och personer som kan påverkas av större skogsbruksåtgärder. Prästlönetillgångar i Visby stift ska för att fortsatt kunna vara certifierad FSC-skogsägare samråda med berörda och inhämta synpunkter innan man går vidare i processen med att teckna avtal och undersöka möjligheterna för vindkraft.

Denna samrådsprocess är inte en del av tillståndsprocessen för en vindkraftsetablering som är reglerad och formaliserad i enlighet med bestämmelser i miljöbalken. Vattenfall kommer där så är möjligt att beakta inkomna synpunkter från FSC-samrådet i den fortsatta processen för vindkraftsetableringens tillåtlighet i enlighet med miljöbalken.

Om Vattenfall beslutar att gå vidare med att undersöka möjligheterna för en vindkraftsetablering i området kommer ytterligare samråd att hållas i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken. Inför samrådet kommer ett utförligt informationsmaterial om parkens planerade utformning och förväntade miljöpåverkan att tas fram och informationsmöten kommer att hållas. Till samrådet kommer myndigheter och berörd allmänhet samt närboende att bjudas in genom personliga inbjudningar eller annons.

Miljöprövning

På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om miljöprövningen.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden
Vindkraftverk på Näsudden

Forskning på Gotland

Vattenfalls vindkraftshistoria börjar på Gotland, på det vackra Näsudden. Efter oljekrisen på 70-talet blev vinden en ny intressant energikälla. Men det konstaterades snabbt att det skulle ta mycket forskning och utvecklingsarbete för att kunna nyttja det effektivt. Sagt och gjort. 1983 tog vi i drift ett vindkraftverk på Näsudden som blev ett av världens då högsta vindkraftverk med sina 77 meter över havet. Idag är platsen är fortsatt viktig för framtidens vindkraft. Tack vare det goda vindläget har vi sedan 1983 här kunnat bedriva forsknings- och testverksamhet som bidragit till att framgångsrikt utveckla vindkraft som energislag.

Tidig vindkraft

Läs mer om Vattenfalls vindkraftshistoria på Gotland.

Ett tidigt vindkraftverk på Näsudden

Vindkraft och vardag i symbios 

Vår allra första vindkraftspark byggde vi på Näsudden. I snart 20 år har de 19 verken, vinrankorna, fåglar och grannar levt sida vid sida på platsen. Nu har Näsudden Öst, som vi kallar projektet, gått från att vara vår första vindkraftspark till att även bli vårt första Repowering-projekt. Det innebär att vi gör en ny ansökan för att byta ut de äldre verken till nyare och effektivare verk. De planerade åtta verken beräknas producera nästan fyra gånger så mycket energi som de äldre. Går Vattenfalls planer igenom kommer den samlade produktionen på Näsudden ombesörja cirka en tredjedel av hela Gotlands energibehov. 

Kontaktpersoner

Blå bakgrund, i väntan på foto
Fredrik Rohman
Projektledare
Lisen Garback
Lisen Garback
Kommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Vindkraftverk

Läs om Vattenfalls svenska vindprojekt på land och till havs.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.