Vindnät

Vattenfall Vindnät Sverige AB är ett elnätsbolag inom Vattenfall-koncernen.

Vattenfall Vindnät samarbetar med Vattenfall Vindkraft i anslutningsprocessen av vindkraftsparker. Specifikt gäller samarbetet koncessionspliktiga anslutningsledningar, det vill säga den ledning som överför elen som vindkraftsparken producerar till en större nätägare, varifrån den slutligen överförs till användare.

Inbjudan till samråd gällande ansökan om koncession för ny 150 kV-ledning i Åsele och Lycksele kommuner

Sökanden, Vattenfall Vindnät Sverige AB (under ombildning), planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för en ny 150 kV-ledning i markkabelutförande mellan en ny station i vindkraftspark Vargträsk och station i vindkraftspark Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner, Västerbottens län. Nu genomförs samråd enligt 6 kap miljöbalken.

Syftet med den nya ledningen är att ansluta vindkraftspark Vargträsk till elnätet.

För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, enligt ellagen. Sökanden bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap miljöbalken kring rubricerad ledning. Samrådet syftar till att informera om projektet och att inhämta synpunkter och information som kan vara värdefull för projektet och för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan.

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 26 juni 2020 via e-post jenny.lundberg@sweco.se eller skriftligen till Jenny Lundberg, Sweco Environment AB, Box 864, 89118 Örnsköldsvik.

Ytterligare information eller svar på frågor angående ansökan lämnas av Jenny, tel. 073-098 62 46, e-post jenny.lundberg@sweco.se.

Vattenfall Vindnät Sverige AB

Dokument

Här kan du ladda ner samrådsunderlag och översiktskarta.

Kontaktpersoner

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

Ett vindkraftverk mot blå himmel

Vi bygger just nu en av de största vindkraftsparkerna i Sverige.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Stormyrberget skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.