Restaurering av Engelska parken

I år genomför Forsmarks Kraftgrupp åtgärder i Engelska parken och byggnadsminnet Forsmarks bruk för att stärka de kulturmiljö- och naturvärden som finns. Länsstyrelsen har deltagit i samråd och gett tillstånd.

Belisars tempel i norra hörnet av Engelska parken vid Forsmarks herrgård har under lång tid stått inne i mörkret bland höga granar och andra barrträd. Byggnaden, som till stor del består av trä, har tagit skada av den höga luftfuktigheten som blir i skuggig miljö vilket gynnar rötsvampar och mögel. De allt högre barrträden utgjorde också allt större risk för stormfällning och vindfällen började uppstå förra vintern.

Avverkningen utfördes vintertid då kyla och snö gjorde att markskador kunde minimeras.

forsmarks-bruk-tempel_1200x675.jpg

– Vattenfall och Forsmarks Kraftgrupp sköter om sin skog och mark för att skapa en fin och trivsam miljö för besökare. Många ruttna och döda granar har tagits bort och det är sannolikt att vi genom åtgärden räddade Belisars tempel, säger Jonas Eklund som är chef vid bygg och konstruktion på Forsmarks Kraftgrupp.

Hade träd fallit över byggnaden under stormen Alfrida hade skadorna kunnat bli oersättliga. Genom att ta bort barrträden runt templet elimineras risken för stormfällning över byggnaden och miljön blir dessutom bättre för byggnadens konstruktion.

Engelska parker präglas ofta av lummig grönska, slingrande bäckar samt långa, vackra utsikter. Just nu kan emellertid området närmast templet upplevas som öde efter avverkningen. En del manuellt arbete återstår med att plocka upp ris och kvistar. Senare i vår ska nya träd planeras.

– En avverkning ser aldrig ”fin” ut omedelbart efteråt och vår manuella slutputsning av ytan som sker under vår och sommar kommer att ställa det hela i en mycket bättre dager. Det är dessutom endast ett par tusen kvadratmeter skogsyta som känns kal i den absoluta närheten till templet. Här kommer stubbar att fräsas bort, ädellöv och enstaka exemplar av douglasgran och silvergran att planteras, säger Jonas Eklund.

I en del övriga delar av parken har granar vuxit in och börjat ta över beståndet. Det missgynnar på sikt de ljuskrävande lövträden i området som till stor del består ädla lövträden ek, bok, ask, lönn, lind samt de arter som är beroende av dessa lövträd. Genom att ta bort granarna får lövträden ljus och näring att utvecklas och bli grova.

– Barrträd och yngre eller klenare björk och asp tas bort för att återskapa en lövrik skogs- och parkmiljö med stort inslag av de ädla lövträden, säger Jonas Eklund.

Större stubbar innanför nuvarande parkgräns ska fräsas ned till marknivå.  Grenar och toppar tas dessutom bort och flisas. I norra änden av Engelska parken tas vindfällen bort samt döda eller döende träd som riskerar falla över stigen.

Utförare är Forsmarks Kraftgrupps skogsförvaltare Sveaskog, i samarbete med lokala entreprenörer.

– Det är en samlad åtgärd som görs för att skapa en mer vacker park vid Forsmarks herrgård, och det skapar dessutom en bättre miljö både för flora och fauna.

Se även

Vindkraftverk i Vattenfalls park Stor-Rotliden

Vattenfall söker tillstånd för ny vindkraftspark i Pajala

Vattenfall har lämnat in tillståndsansökan för vindkraftsparken Selkävaara i Pajala kommun till Länsstyrelsen i Norrbotten. Projektet, som är beläget söder om Tärendö, omfattar maximalt 30 v...

Läs hela artikeln
En elbil som laddas

Nordstan öppnar största snabbladdningsstationen för elbilar i Göteborg city

Nu slipper elbilsförare att åka utanför Göteborgs innerstad för att snabbladda. Vattenfall InCharge har installerat åtta laddpunkter för snabbladdning av elbilar i parkeringshuset i Nordstan...

Läs hela artikeln
Seminarium i Visby under Almedalsveckan 2023

Vattenfall i Almedalen 2024: Sprint och maraton – så förblir Sverige attraktivt för klimatinvesteringar

Energiomställningen löser inte klimatkrisen på egen hand, men den är en av de viktigaste pusselbitarna. När en stor del av debatten handlar om problemen vill Vattenfall flytta fokus till möj...

Läs hela artikeln