Strategie & doelstellingen

Vattenfalls doel is een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Vattenfall heeft de doelstelling 'Power Climate Smarter Living' geformuleerd. Ofwel: een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Deze belofte aan onze klanten, stakeholders en medewerkers biedt een duidelijke richting, betrokkenheid en focus, net als grote zakelijke kansen.

De transitie naar fossielvrije energie moet worden versneld. Vattenfall stuurt deze transitie aan via verdere elektrificatie en een groter aandeel duurzame energie.

Strand

Vattenfall loopt voorop in duurzame energieproductie

Belangrijke energietrends 

Onze strategie is mede gebaseerd op de zes onderstaande trends die Vattenfall signaleert binnen de energiesector. We zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkelingen een duurzame toekomst mogelijk maken en verdere groei stimuleren in een snel veranderende en concurrerende markt.  

1. Duurzaamheid en klantgerichtheid

Om klanten, talent en investeerders aan ons te binden, is een duurzame bedrijfsvoering essentieel. Klanten houden bij hun keuze voor leveranciers en energieoplossingen steeds meer rekening met de impact op het klimaat, met maatschappelijke en milieuprestaties en een zo efficiënt mogelijk energiegebruik. Sterke waarden, met de nadruk op duurzaamheid en klantgerichtheid, zullen de klanten, het talent, de partners en de investeringen aantrekken die nodig zijn voor Vattenfall om de energietransformatie aan te sturen.

2. Verdere elektrificatie

Vattenfall ziet elektrificatie als de oplossing voor het verminderen van de CO2-uitstoot in de industrie- en de transportsector. In de Scandinavische landen wekt Vattenfall al elektriciteit op zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Ook in andere Europese landen gaan we voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen en willen we verdere elektrificatie mogelijk maken. 

3. Decentrale energieoplossingen

Het energiesysteem van de toekomst bestaat uit centrale en decentrale energieoplossingen. Ook nieuwe technologieën zoals batterijen voor energieopslag komen op de markt. Door kostenverlagingen en nieuwe functionaliteiten zal decentrale energieopwek door bedrijven en particulieren naar verwachting in snel tempo aan marktaandeel winnen.

4. Digitalisatie

De gehele energieketen wordt gedigitaliseerd, waardoor energieverbruik steeds slimmer en efficiënter wordt. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën kan Vattenfall het energieverbruik steeds beter sturen. Bijvoorbeeld naar de uren waarin veel energie wordt aangeboden tegen een lage prijs.

5. Nieuwe manieren van werken

Naarmate de interactie met klanten, technologie en de samenleving verandert, zijn nieuwe vaardigheden en competenties nodig. Het vermogen om snel in te spelen op nieuwe werkwijzen is een belangrijk concurrentievoordeel dat ons in staat stelt nieuwe producten en efficiëntere processen te leveren. Om dit te bevorderen en nieuw talent aan te trekken, realiseren we een bedrijfscultuur die inclusief is en oog heeft voor verschillende invalshoeken. We willen de voorkeurswerkgever zijn. Het aangaan van partnerships en het uitbesteden van niet-kernprocessen horen hier ook bij.

6. Hoge eisen aan kostenefficiëntie

Geglobaliseerde markten en lagere risiconiveaus in hernieuwbare energie zorgen voor een omgeving met steeds meer concurrentie. Dit zet de marges in onze sector onder druk. Waardecreatie komt steeds meer uit een verbeterde kostenefficiëntie in de waardeketen. Efficiënte activiteiten vereisen een juist gebruik van mensen en middelen, flexibele en digitale processen en een hoog kostenbewustzijn.

Onze strategische doelstellingen

Vattenfalls strategie is gebaseerd op de doelstelling 'Power Climate Smarter Living', op de zes belangrijkste energietrends die we signaleren en het concurrentielandschap waarin we actief zijn, gecombineerd met de vereisten die we hebben voor onze activiteiten. Onze actuele materialiteitsanalyse toont dat onze strategie is afgestemd op de verwachtingen van onze stakeholders.

De vier strategische doelstellingen

Vattenfalls strategie omvat vier strategische doelstellingen.

  • Toonaangevend zijn op het gebied van duurzaam energieverbruik - We focussen op klantgerichtheid, lopen voorop als leverancier van decentrale energieoplossingen en stimuleren elektrificatie en een klimaatslimme maatschappij.
  • Vooroplopen in duurzame energieproductie - We investeren fors in duurzame energiebronnen en via onze CO2-roadmap willen we ons doel bereiken: een fossielvrij leven binnen één generatie.
  • Beschikken over duurzame bedrijfsvoering - Door verdere digitalisatie en door onze sociale en ecologische verantwoordelijkheid te nemen, verbeteren we de efficiency van onze centrales, onze netwerken en onze klantenservice.
  • Behouden en aantrekken van competente en betrokken medewerkers - Vattenfall wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Naast het aantrekken van mensen met de vereiste expertise bevorderen we binnen onze organisatie een cultuur van diversiteit en inclusie.

Op weg naar een duurzame toekomst

We investeren fors in duurzame energiebronnen en via onze CO2-roadmap willen we ons doel bereiken: een fossielvrij leven binnen één generatie.

Kostenbeheersing en kapitaalstructuur 

Een goede kostenbeheersing en een stabiele kapitaalstructuur zijn voorwaarden voor ons succes. De financiële doelstellingen voor de Vattenfall Group zijn vastgesteld door de eigenaar van Vattenfall, de Zweedse staat. Deze zijn gericht op een marktconform rendement, een efficiënte kapitaalstructuur en dividendbeleid.

Leer meer over Vattenfall

Wind turbine in the water

Ook interessant

Strand

Bij Vattenfall lopen we voorop in de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.

Meisje op het strand

Zo maken we in Nederland onze ambitie waar.

Waterweg

Bekijk ons Annual and Sustainability report.