Lisääntynyt sähköntuotanto takasi vakaan tuloksen vuoden 2018 ensimmäiselle puoliskolle

Vattenfallin tulos samalla tasolla kuin viime vuonna. Yhtiö kehittyy strategisen suuntansa mukaisesti.

Vattenfall saavutti vakaan tuloksen vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto oli 13,1 miljardia Ruotsin kruunua, mikä vastaa edellisvuoden vastaavan jakson tasoa. Heat-liiketoiminnan kireitä markkinaolosuhteita kompensoivat muiden liiketoimintasegmenttien paremmat tuotot etenkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

"Eteneminen strategian mukaiseen suuntaan sujuu hyvin - teemme juuri niin kuin sanomme tekevämme. Panostamme tuulivoimaan, sähkönmyyntimme kasvaa, tuotantomme on ollut hyvä, ja investoimme jakeluverkkoon. Tulos on kutakuinkin sama kuin viime vuonna joitakin eroja lukuun ottamatta, mutta mielestäni suunta on todella hyvä", Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall sanoo.

Tärkeää edistystä sähkönmyynnissä ja palveluissa

Customers and Solutions -liiketoiminnan varsinainen liikevoitto kasvoi 0,1 miljardilla 1,2 miljardiin Ruotsin kruunuun myynnin ja katteen positiivisen kehityksen ansiosta. Toisen vuosineljänneksen aikana Vattenfall solmi sopimuksen uusiutuvan sähkön toimittamisesta kahteen Facebookin datakeskukseen Pohjoismaissa. Toimitussopimus liittyy sopimukseen markkinoille pääsyn tarjoamisesta ja voiman tasapainottamisesta Vattenfallin liiketoiminta-alueiden markkinoilla. Lisäksi solmimme kumppanuussopimuksen Volvo Carsin kanssa latausinfrastruktuurin rakentamisesta Ruotsiin.

Uusiutuvan sähköntuotannon merkitys kasvaa

Uusiutuvan energian merkitys kasvoi edelleen Vattenfallin tuloskehityksessä. Tuulivoimaliiketoiminnan varsinainen liikevoitto kasvoi 0,6 miljardilla Ruotsin kruunulla 1,6 miljardiin kruunuun, vaikka tuulivoimaa oli vähemmän kaikilla markkinoilla. Korkeammat hinnat tasapainottivat osittain epäsuotuisaa tuulivoiman tuotantoa, ja toukokuussa Vattenfallin toistaiseksi suurimman maatuulivoimapuiston, Blakliden/Fäbodbergetin (353 MW), rakentaminen alkoi Pohjois-Ruotsissa kapasiteetin lisäämiseksi tulevaisuudessa.

"Panostamme ehdottomasti tuulivoimaan myös tulevaisuudessa, sillä se on yksi tärkeimmistä kasvualueistamme. Joten seuraavien kahden vuoden ajan 60 prosenttia investoinneistamme kohdistuu tuulivoimaan", sanoo Vattenfallin talousjohtaja Anna Borg.

Ydin- ja vesivoimaa tukevat korkeammat sähkön hinnat, mutta lämmöntuotanto kärsii polttoaineiden ja hiilidioksidipäästöjen hinnannoususta

Generation-liiketoiminnan varsinainen liikevoitto kasvoi 0,9 miljardilla kruunulla 6,5 miljardiin Ruotsin kruunuun kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, lähinnä vesivoiman tuotannon 2,8 TWh:n lisäyksestä, Pohjoismaissa saavutetuista korkeammista hinnoista ja Ruotsin ydinvoiman tehoverosta luopumisesta aiheutuvan 1,4 miljardin Ruotsin kruunun suuruisen positiivisen vaikutuksen johdosta. Korkeampien hintojen vaikutukset olivat etenkin toisella vuosineljänneksellä rajallisia tehtyjen suojausten takia.

Hiilen, maakaasun ja päästöoikeuksien hinnannousu nosti edelleen sähkön hintoja etenkin Keski-Euroopassa, mutta sillä oli negatiivinen vaikutus hiileen ja maakaasuun perustuvaan voimantuotantoon. Heat-liiketoiminnan varsinaisen liikevoiton lasku 1,7 miljardista Ruotsin kruunusta 1,0 miljardiin kruunuun johtuu suurelta osin tästä trendistä sekä osittain tukiin liittyvistä kertaluonteisista vaikutuksista.

"Heat-liiketoimintamme kate toisaalta polttoaineen ja hiilidioksidin välillä ja toisaalta hinnan takia on hyvin niukka. Tämä näkyy selvästi Heat-liiketoiminnassamme. Etenemme hyvin hiilidioksidia koskevassa suunnitelmassamme, joten jatkossa altistumme tälle vähemmän, mutta tällä hetkellä se rasittaa Heat-liiketoimintaamme", Anna Borg selittää.

Vattenfall jatkaa fossiilisista polttoaineista luopumista strategiansa mukaisesti, ja yritys sulkee Hemweg 8 -hiilivoimalansa viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä Alankomaissa, jossa hiilipohjainen sähköntuotanto kielletään vuoteen 2030 mennessä. Tämä on 10 vuotta ennen sen teknisen käyttöiän päättymistä. Vattenfall tutkii myös mahdollisuutta käyttää vetyä maakaasun sijaan hollantilaisessa Magnumin kaasuvoimalaitoksessa. Tätä ratkaisua voitaisiin ajan mittaan hyödyntää myös Hemweg 9 -kaasuvoimalaitoksessa. Berliinissä on asennettu kolme lämpöenergiaboileria laitokseen, josta tulee Saksan suurin sähköä lämmöksi muuntava laitos.

Lisää sijoituksia verkkoihin ja älykkäiden sähköverkkojen teknologiaan

Distribution-liiketoiminnan varsinainen liikevoitto kasvoi 0,1 miljardilla Ruotsin kruunulla 3,4 miljardiin kruunuun. Sähköverkon laaja modernisointi jatkuu. Vattenfall kasvattaa investointejaan ja sijoittaa viiden seuraavan vuoden aikana noin 20 miljardia Ruotsin kruunua Ruotsin sähköverkkoon. Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun kotien uusia yhteyksiä, runsaasti sähköä kuluttavaa teollisuutta ja uusiutuvaa sähköntuotantoa koskeva kysyntä kasvaa.

Vattenfall teollisuuden kumppanina

Vattenfall on ottanut Ruotsissa tärkeitä askeleita teollisuuden prosessien, kuten muun muassa teräksen tuotannon, hiilipäästöjen vähentämiseksi.

"Teollisuuden kumppanuudet ovat olennaisia markkinoilla, joilla järjestelmään tulee lisää uusiutuvia energialajeja ja joilla voimme hyödyntää kumppanuuksia hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien prosessien sähköistämiseksi. Näemme tässä selvästi mahdollisuuden, ja haluamme kehittää yhteistyötä. Mielestäni toimiminen suurten yritysten kumppanina sähköistämisprosesseissa vahvistaa Vattenfallin asemaa - enkä näe kenenkään muun tekevän samaa, joten olemme muita edellä ja meidän on säilytettävä tämä vauhti", Magnus Hall toteaa.

Katso koko raportti tästä (englanniksi)

Talouden yhteenveto, tammi–kesäkuu 2018

• Liikevaihto kasvoi 10 % (6 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 76 286 miljoonaan Ruotsin kruunuun (69 418)
• Todellinen käyttökate 13 129 miljoonaa Ruotsin kruunua (13 234)
• Käyttökate 9 750 miljoonaa Ruotsin kruunua (10 490)
• Kauden liikevoitto 7 125 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 926)

Talouden yhteenveto, huhti–kesäkuu 2018

• Liikevaihto kasvoi 9 % (4 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 31 959 miljoonaan Ruotsin kruunuun (29 306)
• Todellinen käyttökate väheni 3 770 miljoonaan Ruotsin kruunuun (4 826)
• Käyttökate 2 775 miljoonaa Ruotsin kruunua (4 399)
• Kauden liikevoitto 2 967 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 097)

Liiketoiminnan yhteenveto, huhti–kesäkuu 2018

• Suurempi sähköntuotanto lisääntyneen vesivoimantuotannon ansiosta
• Rakennustöiden käynnistyminen yhdessä Ruotsin suurimmista tuulivoimapuistoista, Blakliden/Fäbodbergetissä (353 MW)
• Hemweg 8 -hiilivoimalan suunniteltu varhainen sulkeminen vuoteen 2024 mennessä Alankomaissa CO2-päästöjen pienentämiseksi
• Sopimus Facebookin kanssa uusiutuvan sähkön tuotannosta ja voiman tasapainottamisesta
• Sähköautojen latausratkaisujen lisääntyminen uusien kumppanuuksien ja InCharge-latausverkoston laajentamisen avulla
• Kiihtyvä investointitahti sähköverkkoihin, joissa uusimis- ja laajennustarve pysyy suurena

Katso myös

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Positiivista kehitystä myrskyisillä markkinoilla

Haastavassa markkinatilanteessa Vattenfall kertoo lievästä parannuksesta, kun vähäisempää sähköntuotantoa kompensoivat lisääntynyt myyntitoiminta ja kaupankäynnin suotuisa tulos.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall ja talousjohtaja Anna Borg

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes: vakaa tulos heikkenemisestä huolimatta

Vattenfallin osavuosikatsaus kertoo vakaasta tuloksesta huolimatta merkittävästi heikkenevän markkinatilanteen selkeästä vaikutuksesta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']