Vattenfallin internet-sivujen käyttöehtoja koskeva ilmoitus

Avaamalla Vattenfall Oy:n (jäljempänä ”Vattenfall”) Internet-sivut osoitteessa www.vattenfall.fi tai näihin Internet-sivuihin kuuluvan sivun (jäljempänä yhdessä ”Sivut”), Sivujen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan tässä ilmoituksessa mainittuja ehtoja riippumatta siitä, millä laitteella Sivuja käytetään. Sivujen käyttö ei ole sallittua Sivujen käyttäjälle, mikäli Sivujen käyttäjä ei hyväksy tämän ilmoituksen sisältämiä ehtoja. 

Jos ette hyväksy näitä ehtoja, lopettakaa näiden Sivujen käyttäminen.

1. Käyttöoikeus

Vattenfall myöntää Sivujen käyttäjälle tämän ilmoituksen mukaisten ehtojen sekä Sivuihin sovellettavissa olevien säädösten mukaisen henkilökohtaisen ja rajoitetun pääsyn sekä käyttöoikeuden näille Sivuille ja niihin liittyviin tiedostoihin. Tämä käyttöoikeus ei ole yksinomainen eikä se ole siirrettävissä. Omistusoikeus näihin Sivuihin ja niiden sisältöön kuuluu Vattenfallille. Tätä käyttöoikeutta koskevat seuraavat rajoitukset: 

- Sivujen käyttäjän tulee huomioida Vattenfall AB:n, Vattenfallin tai näiden konserniyhtiöiden oikeudet samoin kuin tämän ilmoituksen muut ehdot vieraillessaan Sivuilla tai käyttäessään Sivujen sisältöä; 

- ilman Vattenfallin antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta Sivujen käyttäjällä ei ole lupa muuttaa, asettaa jakeluun, siirtää tai tallentaa Sivuja tai Sivujen sisältöä millään tavalla tai toisintaa tai saattaa yleisön saataviin tai käyttää Sivujen sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin tai julkaisutarkoituksiin. Tämä kielto ei kuitenkaan koske niitä tietoja, joiden osalta on nimenomaisesti sallittu poikkeus tässä ilmoituksessa.

2. Tekijänoikeus

Sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, joka kuuluu Vattenfallille © Vattenfall Oy 2007-2012. Kaikki Sivuja koskevat oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä ilmoituksessa, pidätetään.

3. Merkit, nimet ja tunnukset

Tavaramerkki "Vattenfall" ja kaikki muut Vattenfall AB:n tai Vattenfallin tahi näiden konserniyhtiöiden rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, tuotenimet, liikemerkit, liiketunnukset, toiminimet, verkkotunnukset, tunnuslauseet ja palvelut ovat Vattenfall AB:n tai Vattenfallin tahi näiden konserniyhtiöiden tavaramerkkejä tai tunnuksia. Pääsyä Sivuille ei voi tulkita minkään Sivuilla esiintyvän merkin, nimen tai tunnuksen käyttö- tai muun oikeuden myöntämiseksi ilman Vattenfallin etukäteistä kirjallista suostumusta.

4. Oikeus muutoksiin

Vattenfall pidättää oikeuden muuttaa Sivuja tai estää pääsyn Sivuille milloin tahansa siitä erikseen ilmoittamatta. Vattenfall ei ota vastuuta siitä, että Sivuja tai niiden sisältöä pidetään ajan tasalla tai muuten muutetaan.

5. Vastuunrajoitukset

Sivujen sisältö toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Sivuilla esiintyvän tiedon, välineiden tai palveluiden käyttö tapahtuu yksinomaan Sivujen käyttäjän omalla vastuulla. Vattenfall ei vastaa Sivujen sisällön, niillä olevien välineiden tai palveluiden oikeellisuudesta tai soveltumisesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Lukuun ottamatta Suomen pakottavaa lainsäädäntöä, Sivuilla olevien tietojen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään takuuta. 

Vattenfall ei vastaa mistään Sivujen käytön tai käytön keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Vattenfallille. Vattenfallin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen. Vattenfall ei vastaa millään tavalla Sivuilla olevien tietojen oikeellisuudesta, viivästyksistä tai virheistä. Vattenfallilla ei ole velvollisuutta tiedottaa Sivujen käyttäjille Sivujen sisällön muuttumisesta. Vattenfall ei vastaa mistään tappiosta eikä vahingosta, joka johtuu siitä, että Sivujen käyttäjä on luottanut Sivuilla olevaan tietoon tai käyttäjien Sivuille toimittamaan tietoon.

6. Linkit

Vattenfall ei ota vastuuta niiden sivujen sisällöstä, joihin Sivuilta on linkkiyhteys ja jotka joku muu kuin Vattenfall on tehnyt tai julkaissut.

7. Tietojen esittäminen

Sivuilla kohdassa ”Tietosuojailmoitus” määritellään, miten Vattenfall säilyttää ja käyttää Sivujen käyttäjiä koskevia tietoja, joita Vattenfall on kerännyt Sivujen käyttäjien käynneistä Sivuilla. Kaikkien muiden Sivujen käyttäjien esittämien tietojen tai Sivuille tulevan sisällön osalta noudatetaan seuraavia ehtoja. 

Lähettämällä tai tarjoamalla materiaalia Vattenfallille (kuten esimerkiksi palautetta, tietoja, vastauksia, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita, suunnitelmia, tilauksia tai pyyntöjä) joko sähköpostitse tai Sivujen kautta, Sivujen käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja:

  • Sivujen käyttäjän toimittama materiaali ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
  • Sivujen käyttäjä ryhtyy tarpeellisiin toimiin poistaakseen Sivuille toimittamassaan materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaat tai vahingoittavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista;
  • Sivujen käyttäjän toimittama materiaali on Sivujen käyttäjän omaa tai Sivujen käyttäjällä on rajoittamaton oikeus toimittaa se Vattenfallille, ja Vattenfallilla on oikeus julkaista Sivujen käyttäjän toimittama materiaali maksutta ja/tai sisällyttää materiaali tai sen sisältämä osa omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- ja maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta;
  • Sivujen käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä lähettämäänsä materiaaliin perustuvia vaatimuksia Vattenfallia kohtaan ja
  • Sivujen käyttäjä sitoutuu korvaamaan Vattenfallille kaikki kustannukset, jotka tälle mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy Sivujen käyttäjän lähettämän materiaalin vuoksi.

8. Sivujen käyttäjien luovuttamista tiedoista

Kaiken Sivujen käyttäjien Sivuille toimittama, ilmoittama tai lähettämä aineisto on julkista ja vapaasti kenen tahansa käytettävissä, ja sen katsotaan olevan luovutettu korvauksetta ja oikeuksin luovuttaa se edelleen ilman mitään rajoituksia (jäljempänä "Luovutettu tieto"). Vattenfallin ei katsota velvoittautuneen millään tavoin Luovutetun tiedon suhteen. 

Vattenfallilla on oikeus julkistaa, kopioida ja jakaa Luovutettua tietoa joko sellaisenaan tai liitettynä muuhun aineistoon, kuten tekstiin, kuvaan tai ääneen, ja näin käyttää sitä mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. 

Vattenfall ei tarkasta Luovutetun tiedon sisältöä tai sen oikeellisuutta eikä velvoittaudu millään tavoin sen suhteen. Vattenfallilla on oikeus milloin tahansa poistaa Luovutettuja tietoja Sivuilta.

9. Vajaavaltaiset

Alle 18-vuotiaat ja muut vajaavaltaiset henkilöt eivät voi luovuttaa Vattenfallille mitään tietoja ilman vanhempiensa tai muun laillisen edunvalvojansa suostumusta eivätkä alle 18-vuotiaat ja muut vajaavaltaiset henkilöt voi tehdä tilauksia tai muita oikeustoimia Sivuilla ilman tällaista suostumusta, ellei Suomen laki sitä salli.

10. Ilmoituksen laillisuus

Jos jokin tämän ilmoituksen sisältämä ehto todetaan millä tahansa perusteella lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ei tämä vaikuta millään tavoin tämän ilmoituksen laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin.

11. Julkaisija ja vastaava toimittaja

Sivujen julkaisija on Vattenfall Oy (Y-tunnus 2421077-4).