HENKILÖTIETOLAIN 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Vattenfall Oy 
Y-tunnus 1842073-2 
Televisiokatu 4 A 
00240 Helsinki 
Puhelin 020 710 2000

2. REKISTERIN NIMI

Vattenfall Oy:n (jäljempänä ”Vattenfall”) asiakasrekisteri (jäljempänä ”Asiakasrekisteri”).

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on:

 • Vattenfallin tai sen konserniyhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Vattenfall-yhtiöt”) ja niiden asiakkaiden (jäljempänä yhdessä ”Asiakkaat” tai erikseen ”Asiakas”) välisen asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen;
 • Vattenfall-yhtiöiden palvelujen ja tuotteiden ylläpitäminen;
 • Vattenfall-yhtiöiden sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitaminen siltä osin, kuin ne liittyvät niiden tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin;
 • tuottaa informaatiota käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla Vattenfall-yhtiöiden tai niiden alihankkijoiden markkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen profiloinnissa.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • yleiset asiakastiedot kuten nimi, henkilötunnus, laskutustiedot ja laskutukseen liittyvät yhteystiedot sekä mahdollisesti Asiakkaan yhden tai useamman sähkönkäyttöpaikan sähkömittarin tai sähkömittarien yksi tai useampi lukema;
 • tilaustiedot sekä muita Vattenfall-yhtiöiden palveluihin ja tuotteisiin liittyviä tietoja;
 • evästeiden keräämä tieto Asiakkaan käynneistä Vattenfallin Internet-sivuilla (osoitteessa www.vattenfall.fi) (jäljempänä ”Sivut”);
 • Sivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla Sivujen käyttäjä tunnistetaan, kuten sijainti, aika ja käyttötottumukset;
 • edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit;
 • Asiakkaiden ja Vattenfallin asiakaspalvelun väliset puhelut sekä niihin liittyvät tiedot, jotka tallennetaan asiakastapahtuman varmentamiseksi ja laadun kehittämiseksi.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Asiakkaiden luovuttamat tiedot kuten yleiset asiakas- ja tilaustiedot;
 • Vattenfall-yhtiöiden evästeiden avulla keräämät tiedot;
 • Vattenfall-yhtiöiden tai niiden alihankkijoiden keräämät lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla Sivujen käyttöä;
 • Vattenfall-yhtiöiden tai niiden alihankkijoiden yksiköt, jotka tuottavat Vattenfall-yhtiöiden palveluihin tai tuotteisiin liittyviä palveluja ja tuotteita;
 • muilta energiayhtiöiltä sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen mukaisesti saatavat tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Vattenfall-yhtiöiden tahi näiden alihankkijoiden yksiköille. Osa Sivujen ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla. Lisäksi niitä koskevat Vattenfall-yhtiöiden tai näiden alihankkijoiden yleiset, tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat periaatteet. Ainoastaan erikseen nimetyillä Vattenfall-yhtiöiden tai näiden alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy rekisteritietoina oleviin tietoihin. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

9. REKISTERIN TARKISTUS

Asiakkaan, joka haluaa tarkistaa Asiakasrekisterissä olevat, häntä koskevat tiedot, on pyydettävä tätä Vattenfallilta itse allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti Vattenfallin luona. Vattenfallin on ilman aiheetonta viivytystä varattava tällaiselle henkilölle tilaisuus tutustua henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen Vattenfall Oy / Rekisteritietojen tarkistus, Televisiokatu 4 A, 00240 Helsinki. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävissä Sivuilla (osoitteessa www.vattenfall.fi).

10. KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus kieltää Vattenfallia käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Asiakas voi olla tältä osin yhteydessä Vattenfallin asiakaspalveluun puhelimitse 020 722 9000 (mpm/pvm), sähköpostitse asiakaspalvelu@vattenfall.fi tai postitse Vattenfall Oy, Televisiokatu 4 A, 00240 Helsinki. 

Copyright © Vattenfall Oy 2009-17