Nyhet

Restaurering av Engelska parken

I år genomför Forsmarks Kraftgrupp åtgärder i Engelska parken och byggnadsminnet Forsmarks bruk för att stärka de kulturmiljö- och naturvärden som finns. Länsstyrelsen har deltagit i samråd och gett tillstånd.

Belisars tempel i norra hörnet av Engelska parken vid Forsmarks herrgård har under lång tid stått inne i mörkret bland höga granar och andra barrträd. Byggnaden, som till stor del består av trä, har tagit skada av den höga luftfuktigheten som blir i skuggig miljö vilket gynnar rötsvampar och mögel. De allt högre barrträden utgjorde också allt större risk för stormfällning och vindfällen började uppstå förra vintern.

Avverkningen utfördes vintertid då kyla och snö gjorde att markskador kunde minimeras.

forsmarks-bruk-tempel_1200x675.jpg

– Vattenfall och Forsmarks Kraftgrupp sköter om sin skog och mark för att skapa en fin och trivsam miljö för besökare. Många ruttna och döda granar har tagits bort och det är sannolikt att vi genom åtgärden räddade Belisars tempel, säger Jonas Eklund som är chef vid bygg och konstruktion på Forsmarks Kraftgrupp.

Hade träd fallit över byggnaden under stormen Alfrida hade skadorna kunnat bli oersättliga. Genom att ta bort barrträden runt templet elimineras risken för stormfällning över byggnaden och miljön blir dessutom bättre för byggnadens konstruktion.

Engelska parker präglas ofta av lummig grönska, slingrande bäckar samt långa, vackra utsikter. Just nu kan emellertid området närmast templet upplevas som öde efter avverkningen. En del manuellt arbete återstår med att plocka upp ris och kvistar. Senare i vår ska nya träd planeras.

– En avverkning ser aldrig ”fin” ut omedelbart efteråt och vår manuella slutputsning av ytan som sker under vår och sommar kommer att ställa det hela i en mycket bättre dager. Det är dessutom endast ett par tusen kvadratmeter skogsyta som känns kal i den absoluta närheten till templet. Här kommer stubbar att fräsas bort, ädellöv och enstaka exemplar av douglasgran och silvergran att planteras, säger Jonas Eklund.

I en del övriga delar av parken har granar vuxit in och börjat ta över beståndet. Det missgynnar på sikt de ljuskrävande lövträden i området som till stor del består ädla lövträden ek, bok, ask, lönn, lind samt de arter som är beroende av dessa lövträd. Genom att ta bort granarna får lövträden ljus och näring att utvecklas och bli grova.

– Barrträd och yngre eller klenare björk och asp tas bort för att återskapa en lövrik skogs- och parkmiljö med stort inslag av de ädla lövträden, säger Jonas Eklund.

Större stubbar innanför nuvarande parkgräns ska fräsas ned till marknivå.  Grenar och toppar tas dessutom bort och flisas. I norra änden av Engelska parken tas vindfällen bort samt döda eller döende träd som riskerar falla över stigen.

Utförare är Forsmarks Kraftgrupps skogsförvaltare Sveaskog, i samarbete med lokala entreprenörer.

– Det är en samlad åtgärd som görs för att skapa en mer vacker park vid Forsmarks herrgård, och det skapar dessutom en bättre miljö både för flora och fauna.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.