Intern styrning

Whistleblowing

Whistleblowing är en process som gör det möjligt för Vattenfalls medarbetare, konsulter, leverantörer och andra intressenter att rapportera överträdelser av lag, Vattenfalls uppförandekod eller andra allvarliga oegentligheter inom Vattenfall.

Varför

Det är av stor betydelse för Vattenfall att skydda bolaget, våra medarbetare, leverantörer, kunder, miljön och samhället som helhet mot allvarliga oegentligheter som Vattenfall på något sätt skulle kunna vara inblandat i. Om allvarliga oegentligheter kan upptäckas på ett tidigt stadium, har Vattenfall en bättre möjlighet att förebygga riskerna och begränsa skadorna. Det är till fördel inte bara för Vattenfall utan också för våra medarbetare och andra intressenter. Vattenfall har därför infört en möjlighet att rapportera allvarliga incidenter genom flera olika rapporteringskanaler.

Vad kan rapporteras?

Exempel på allvarliga överträdelser som kan rapporteras:

 • Mutor och korruption
 • Bedrägerier
 • Intressekonflikter
 • Otillbörliga konkurrensbeteenden
 • Felaktiga upphandlingar
 • Otillåten hantering av insider-information
 • Stöld och förskingring
 • Trakasserier
 • Brott mot mänskliga rättigheter

Hur kan du rapportera?

 1. Vattenfalls webbaserade Whistleblowing Channel är tillgänglig 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Rapporter genom Whistleblowing Channel kan göras helt anonymt.
 2. En rapport kan också göras direkt via e-post eller telefon till någon av Vattenfalls nationella whistleblowing-koordinatorer eller till Vattenfalls internrevision.
 3. Som ett komplement till ovan två rapporteringsvägar kan en anmälan göras till en av Vattenfalls externa ombudsmän. Ombudsmännen är externa, oberoende advokater som lyder under advokatetiska regler. Också en sådan anmälan kan ske anonymt i förhållande till Vattenfall.
 4. Du kan även rapportera ärenden som omfattas av lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden via externa rapporteringskanaler till behörig myndighet, och i tillämpliga fall till behöriga EU-organ. I Sverige ansvarar Arbetsmiljöverket för sammanställning av vilka myndigheter som hanterar visselblåsarärenden.

Länkar

Här når du Whistleblowing Channel och vår internrevision.

Nationella whistleblowing-koordinatorer

Danmark
Jens Kirk Jørgensen
Finland, Frankrike, Polen, Sverige
Victoria von Uexküll
Nederländerna
Floortje Algera
Storbritannien
Sandra Leece
Tyskland
Kristina Stone

Vattenfalls externa ombudsmän

Sverige
Advokatfirman Delphi
Tyskland
Fachanwälte für Strafrecht am Potsdamer Platz mbB, Dr. Rainer Frank
Nederländerna
Sachse Advocatuur
Storbritannien
Advokatfirman Delphi
Danmark
Nyborg & Rørdam
Finland
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Polen
Kancelaria Prawna D. Cyran, R. Sasiak i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Vad händer med din rapport?

Vi bekräftar mottagande av din rapport så snart som möjligt och inte senare än 10 arbetsdagar från att du gör din anmälan. Alla anmälningar tas på största allvar och kommer att följas upp på lämpligt sätt. Du kan bli tillfrågad att lämna ytterligare information vid behov. Vänligen notera att om du anmäler genom vår Whistleblowing Channel eller till någon av våra externa ombudsmän kan du vara helt anonym genom en sådan dialog så länge du själv vill.

Din rapport hanteras av ett utredningsteam som sammanställs utifrån lokala behov och den typ av misstänkt överträdelse som anmälan rör. Utredningsteamen består normalt av representanter från Vattenfalls internrevision och juridiska avdelningar, med stöd från andra funktioner vid behov (till exempel Human Resources). All känslig information i en anmälan, inklusive eventuella personliga uppgifter rörande anmälaren själv, hanteras alltid strikt konfidentiellt.

Om den rapporterade incidenten bedöms utgöra ett lagbrott, en allvarlig överträdelse av Vattenfalls uppförandekod eller någon annan intern instruktion, kommer ledningen för den berörda enheten att informeras och rekommenderas lämpliga uppföljningsåtgärder. Sådana rekommendationer avser vanligtvis förbättrade arbetsrutiner men också disciplinära åtgärder i mer allvarliga fall (såsom formella varningar och avskedanden). Du som anmälare informeras också om slutsatserna av utredningen så snart som möjligt.

Om du rapporterar till en extern ombudsman gör ombudsmannen en inledande preliminär bedömning av huruvida den misstänkta överträdelsen strider mot gällande lagstiftning eller Vattenfalls uppförandekod. Ombudsmannen tar därefter rapporten vidare till Vattenfalls utredningsteam (genom den nationella whistleblowing-koordinatorn) för vidare utredning endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke till det.

Rätt till anonymitet och skydd mot repressalier

Det är strikt förbjudet för alla Vattenfall-anställda och bolagets övriga representanter att eftersöka en anmälares identitet eller att utsätta en anmälare för någon form av särbehandling eller annan negativ påföljd på grund av anmälan. Alla sådana försök kan resultera i allvarliga disciplinära sanktioner.

Relaterad information

Personal sitter framför bildskärmar och tittar in i kameran

Var och en har ett ansvar att se till att vi iakttar hög integritet i vår verksamhet.

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Syftet med integritetsarbetet är att bevara integriteten och skydda koncernens anseende.

En grupp anställda sedda ovanifrån

Vår undervisning i integritetsfrågor kallas Vattenfall Integrity Programme (VIP).

Se även

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Byggnadens yttre fasad och lyktstolpe

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment.

Anna Borg

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning.