Intern styrning

Whistleblowing

Uppgiftslämnande via whistleblowing är en procedur som införts frivilligt av Vattenfall och som tillåter medarbetare, konsulter, uppdragstagare och leverantörer att rapportera allvarliga oegentligheter inom Vattenfall. Whistleblowing-rapporter kan lämnas till en av Vattenfalls externa ombudsmän, som ett komplement till de interna rapporteringsvägarna.

Varför

Det är av stor betydelse för Vattenfall att skydda företaget, medarbetare, leverantörer, kunder, miljön och samhället som helhet mot allvarliga oegentligheter som kan utföras av Vattenfall eller Vattenfalls medarbetare (däribland tillfälligt anställda). Om allvarliga oegentligheter kan upptäckas på ett tidigt stadium, har Vattenfall en bättre möjlighet att förebygga riskerna och begränsa skadorna. Det är till fördel inte bara för Vattenfall utan också för dess medarbetare och andra intressenter. 

Vattenfall har därför infört en möjlighet för medarbetare, konsulter, uppdragstagare och leverantörer att rapportera allvarliga oegentligheter. Genom att rapportera till den externa ombudsmannen har de möjlighet att förbli anonyma.

När den kan användas

Externa intressenter (samarbetspartners, leverantörer, agenter, kunder etc.) kan rapportera en allvarlig oegentlighet till en av de externa ombudsmännen (se kontaktuppgifter nedan) eller direkt till Vattenfalls internrevisionsavdelning.

Vattenfall uppmuntrar alla medarbetare att först och främst rapportera ett brott mot lag eller mot Vattenfalls uppförandekod internt. Rapport kan lämnas till chefen, till en nationell integritetssamordnare eller till internrevisionsavdelningen.

Medarbetare som av någon anledning inte vill rapportera ett allvarligt brott internt kan kontakta någon av de externa ombudsmännen inom whistleblowing-funktionen. Ombudsmännen är erfarna externa jurister som är oberoende av Vattenfallkoncernen. De ska agera i enlighet med sitt professionella omdöme.

Internrevision

Kontakta Vattenfalls internrevisionsavdelning.

Profil av en kvinna som ser ut genom ett fönster

Sekretess

Rapportering till ombudsmännen ger möjligheten att förbli anonym. Personuppgifter och annan information som en ombudsman får från en uppgiftslämnare hanteras strikt konfidentiellt fram tills dess uppgiftslämnaren medger att ombudsmannen överför hela eller delar av informationen till ombudsmannens kontaktperson på Vattenfall.

Det är förbjudet för att försöka fastställa identiteten hos uppgiftslämnaren i ett whistleblowing-ärende.

Vattenfalls externa ombudsmän

Sverige
Advokatfirman Delphi
Tyskland
Fachanwälte für Strafrecht am Potsdamer Platz mbB, Dr. Rainer Frank
Nederländerna
Sachse Advocatuur
Storbritannien
Advokatfirman Delphi
Danmark
Nyborg & Rørdam
Finland
Eversheds Asianajotoimisto Oy

Relaterad information

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

En manlig Vattenfallmedarbetare vid sin dator

Var och en har ett ansvar att se till att vi iakttar hög integritet i vår verksamhet.

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Syftet med integritetsarbetet är att bevara integriteten och skydda koncernens anseende.

Se även

En dator och en hög med papper

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.