Om webbplatsen

Allmän information

Vad som i denna information samt användarvillkor står om webbplatsen gäller även för Vattenfalls Mina Sidor-app i tillämpliga delar.

Webbplatsen tillhandahålls av Vattenfall AB (publ)
Organisationsnummer: 556036-2138
Registreringsnummer för moms: SE556036213801
Styrelsens säte: Solna
Postadress till Sverigekontoret: Vattenfall AB, 169 92 Stockholm
Besöksadress: Evenemangsgatan 13, 169 79 Solna
Leveransadress: Evenemangsgatan 13 C, 169 79 Solna
Telefon (växel): 08-739 50 00

Webbplatsen är gemensam för flera Vattenfallbolag inom Sverige. Bolaget Vattenfall Eldistribution AB (org nr 556417-0800) bedriver elnätsverksamhet med tillstånd (nätkoncession) från Energimarknadsinspektionen enligt ellagen och har en separat webbplats, vattenfalleldistribution.se. Enligt svensk lag är Vattenfall Eldistribution AB till sin organisation och sitt beslutsfattande åtskilt från de Vattenfallbolag som bedriver produktion av eller handel med el.

Vattenfall har väl utvecklade interna etiska regler, som beskrivs på webbplatsen under rubriken Integritet inom Vattenfall. Vattenfall följer även den svenska koden för bolagsstyrning och de etiska riktlinjer med mera som nämns på hållbarhetssidorna.

Har du frågor om avtal, priser et cetera kontaktar du Kundservice. Kontaktvägar till Kundservice hittar du här:
Kundservice

Information om vår behandling av personuppgifter och cookies hittar du under
Personuppgifter

Tillgänglighetslöfte

Vattenfall är fast beslutna att tillhandahålla tjänster även till människor med speciella krav och därmed har denna webbplats byggts med tillgänglighet i åtanke.

Vi har vidtagit alla möjliga steg för att försäkra oss om en hög nivå av tillgänglighet och uppfyllelse av de riktlinjer som World Wide Web Consortium (W3C) och Web Accessibility Initiative (WAI) stipulerar.

Möter EU:s rekommendationer

Våra webbplatser, liksom hela internet, är under ständig förändring och utveckling. Detsamma gäller vårt arbete med tillgänglighet. I vårt fortsatta arbete med att lägga ut ny information och nya tjänster är vår strävan att göra dem kompatibla med riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) som ges ut av WAI. Dessa riktlinjer är indelade i tre nivåer av prioritet och vårt mål är att möta nivå 2 som är den nivå som rekommenderas av EU.

Tillgängliga PDF-filer

Ett världskänt format för att publicera dokument är Adobes Portable Documents Format (PDF). Våra sajter innehåller många PDF-filer. Även om det är tekniskt möjligt så är det inte realistiskt att konvertera alla dessa till ett tillgängligt format på en gång. 

Våra insatser omfattar:

  • Vi använder stilmallar och XHTML enligt riktlinjer från W3C
  • Vi namnsätter länkar i klartext
  • Vi har korrekt uppmärkt data i tabeller
  • Vi har korrekt uppmärkta rubriker och underrubriker
  • Vi har formulärkontroller kopplade till aktuella fält
  • Vi använder en relativ storlek på texten (gör det möjligt att ändra textstorleken i alla webbläsare)
  • När skript och bilder erbjuds tillhandahålls en alternativ version av innehållet när det är relevant

Vi tar tacksamt emot dina kommentarer

Vi strävar alltid efter att hålla oss uppdaterade avseende krav på tillgänglighet och är tacksamma för dina kommentarer och förslag.
Kontakta oss

Användarvillkor

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av Vattenfall AB (publ), och/eller dess dotterbolag i Sverige och i andra länder (nedan "Vattenfall") som en service. Informationen är endast avsedd som upplysningar, inte som rådgivning.

Syftet med webbplatsen

Informationen på denna webbplats är av generell karaktär och får inte utgöra enda grund för viktigare beslut. Vattenfall strävar efter att säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt men garanterar varken att informationen är korrekt, fullständig eller aktuell.

Länkar till externa webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till externa webbsidor. Vattenfall ansvarar inte för innehållet på andra webbsidor eller produkter eller tjänster som kan erbjudas genom andra webbsidor.

Friskrivning från garantier och begränsning av ansvar

Allt material på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier. Under inga omständigheter ska Vattenfall hållas ansvarigt för några som helst skador som kan uppstå vid användning av eller oförmåga att använda informationen på denna webbplats.

Nedladdning av material från denna webbplats eller länkade webbsidor sker på egen risk. Du är ensamt ansvarig för eventuell skada på ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådant material.

Vattenfall tar inte ansvar för eventuella följder som din användning av webbplatsen kan komma att medföra. Vattenfall tar inte något ansvar om du skulle komma till skada eller om terminalen skulle skadas eller förstöras medan du använder webbplatsen.

Vattenfall kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att fungera och Vattenfall friskriver sig från ansvar av vad slag de vara må för utebliven, felaktig och/eller inaktuell information.

Copyrightmeddelande

Vattenfall AB och dess dotterbolag äger rätten till urval, samordning och sammanställning av material på denna webbplats. Såvida inte annat anges är allt material (inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik, animationer, videor, musik och ljud) på denna webbplats upphovsrättsligt skyddat av Vattenfall AB och dess dotterbolag.

Det är tillåtet att ladda ner och skriva ut material från denna webbplats för personligt, icke kommersiellt bruk förutsatt att copyrightmeddelande och andra meddelanden som visas på materialet inkluderas. Det är förbjudet att ändra, använda eller distribuera materialet i kommersiellt syfte.

Övrigt

Vattenfall förbehåller sig rätten att införa ändringar på denna webbplats utan föregående meddelande och åtar sig inte något ansvar att uppdatera informationen. Vattenfall förbehåller sig även rätten att utan förgående meddelande ändra i användarvillkoren och du samtycker till att följa villkoren i sådana ändringar eller revideringar. Om någon av dessa uppgifter eller villkor befinns vara olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara, påverkas på inget sätt giltigheten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna och villkoren.

Mina Sidor-appen kan laddas ned kostnadsfritt till mobil terminal via Apple AppStore eller Google Play eller annan handelsplats. Överföringsavgifter kan tillkomma vid nedladdning och vid användning av appen. Vid din nedladdning av appen beviljar Vattenfall dig en icke-exklusiv och icke-överföringsbar licens att använda appen i en mobil terminal som stöds av appen.

Du får inte göra appen tillgänglig över ett nätverk där den kan användas av flera olika enheter samtidigt. Du får inte byta ut, sälja, vidaredistribuera eller underlicensiera eller på något sätt använda appen kommersiellt vare sig helt eller delvis. Du får inte ta isär eller dekompilera appen eller utsätta applikationen för bakåtkompilering, förutom enligt vad som eventuellt uttryckligen tillåts i tillämplig lagstiftning. Alla försök att göra detta innebär ett intrång i Vattenfall och dess licensgivarrättigheter och sådana intrång kan leda till åtal och skadeståndsanspråk.