Samverkan med leverantörer och partners

Vattenfalls leverantörer är avgörande för vår framgång.

Vattenfalls vision är att vara ett av de ledande företagen när det gäller utveckling av miljömässigt hållbara energilösningar. Detta går att uppnå genom att all verksamhet inom koncernen bedrivs så effektivt som möjligt. För Vattenfall innebär detta att vi ska vara en prioriterad samarbetspartner för våra leverantörer samtidigt som vi samarbetar i vår strävan mot att uppfylla vår vision och våra mål. Vårt mål är att leverera värde till våra kunder med hjälp av ansvarsfulla anskaffningsrutiner. Vattenfalls leverantörer är viktiga intressenter som är avgörande för vår framgång.

Handslag

Vattenfalls leverantörer är avgörande för vår framgång.

Varje år spenderar Vattenfall avsevärda belopp på inköp av varor och tjänster som behövs inom våra verksamhetsområden. Bland de varor och tjänster som vi köper in finns allt från bränsle till våra produktionsanläggningar till arbeten och tjänster som läggs ut på entreprenad, och allt från storskaliga investeringar i till exempel turbiner till kontorsmaterial och IT-lösningar. Våra leverantörer är viktiga delar av värdekedjan i vår verksamhet.

Hållbara och tillitsfulla relationer

Att följa FN:s Global Compact och tillämpa dess grundläggande principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och kampen mot korruption är ett sätt för oss att visa att vi tar ansvar genom hela värdekedjan och därmed även för våra leverantörer.

Vår uppförandekod för leverantörer och partners bygger på FN:s Global Compact-principer som vi ber våra leverantörer att följa. Uppförandekoden för leverantörer och partners ska fungera som en plattform för arbetet med att säkra ett korrekt beteende för hållbara och tillitsfulla förhållanden mellan Vattenfall och dess leverantörer.

Syftet med uppförandekoden för leverantörer och partners är att skapa medvetenhet hos och inspirera leverantörerna att bli bättre ur hållbarhetssynpunkt, så att de i sin tur kan påverka sina egna leverantörer.

Vattenfalls EU-anbud finns på TED (Tenders Electronic Daily).