Fiskvandringsväg förnyas

Projektet Från kust till fjäll, ett resultat av förlikningen av ett 50 år gammalt fiskemål, har nu kommit fram till hur fiskens vandring från havet till fisktrappan vid Norrforsdammen ska optimeras.

Syftet är att genomföra åtgärder som kan öka laxens och havsöringens möjligheter att passera problemområdet nedströms Stornorrforsdammen under tiden för uppvandringen. Genom att underlätta passagen förbi detta område kommer en stor mängd lax och öring att få möjlighet att nå sina lek- och uppväxtområden uppe i Vindelälven.

Åtgärderna syftar också till att bidra till det nationella målet att förbättra förutsättningarna för naturliga fiskbestånd. Vidare kommer det också på sikt att generera arbetstillfällen i form av ett ökat yrkesfiske och en ökad sportfisketurism.

Åtgärderna som nu kommer att genomföras är:

Laxhoppet

Vid Laxhoppet, som idag är ett stort problem för fisk att passera, kommer det i projektet anläggas fyra trappstegsliknande pooler (bassänger) som delvis sprängs ned i befintligt berg samt delvis platsgjutna betongväggar.

Kungsmofallet

Åtgärderna består i att anlägga fyra pooler som delvis sprängs ned i befintligt berg med platsgjutna betongväggar.

Baggböleforsen

Åtgärderna består i att anlägga en pool i forsens nedre del där fisken kan vila. Poolen gjuts i betong på plats på nedströmssidan för att undvika erosion vid större vattenflöden.

Projektet Från Kust till Fjäll består av representanter från Vindelälvens fiskeråd, de berörda kommunerna, SLU, Vattenfall, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Arbetena planeras kunna påbörjas hösten 2011 med färdigställande våren 2012.

För vidare information, kontakta:

Peter Stedt, kommunikatör, Vattenfall AB 070-597 73 38

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 39 kB)

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']