Wieringermeer

Växande marknad för energiköpsavtal

Energiköpsavtal blir alltmer intressanta för producenter av förnybar energi. Men vad är det för avtal, och vilka är fördelarna? Hanno Mieth från Vattenfall Trading ger en översiktlig beskrivning av vad det handlar om.

mieth_hanno.jpg

Hanno Mieth.

Subventionerna till förnybar energi kommer troligen att avskaffas successivt under de kommande åren, och energiföretagen måste därför trygga sina investeringar på annat sätt. Detta innebär att långfristiga energiköpsavtal blir allt mer intressanta för operatörer av sol- och vindkraftsanläggningar, men även för stora elförbrukare och elhandlare. Samtidigt växer efterfrågan på ”äkta” förnybar el.

Vad är energiköpsavtal? Vilka typer av energiköpsavtal finns det? Hur ser framtiden ut för energiköpsavtal, och hur utformar man ett välfungerande avtal? Hanno Mieth på Vattenfall Trading ansvarar för att ta fram energiköpsavtal för befintliga vindkraftverk och nya solkraftsinvesteringar i Tyskland och berättar här kortfattat om hur allting fungerar.

Vad är energiköpsavtal (för företag)?

Ett energiköpsavtal är ett långtidsavtal om elförsörjning som ingås mellan en anläggningsoperatör (säljare) och en elkund (köpare). Köparen kan vara en mellanhand (energihandlare) eller energileverantör, men också en större direkt industrikund som exempelvis ett IT-företag som behöver förnybar energi till sina datacenter. Avtalen tecknas vanligen för en period på upp till tio år, men kortare avtal är också möjliga.

Direkta elinköp genom avtal av den här typen är ingen nyhet inom energisektorn. Att teckna långtidsavtal direkt med högförbrukande kunder som vill prissäkra sina elinköp över tid har sedan länge varit vanligt förekommande. Avtalen kan i princip gälla alla typer av energiförsörjning, inklusive el som producerats med fossila bränslen. Numera är det dock så att företagens energiköpsavtal underförstått gäller leverans av förnybar energi från vindkraftverk, solkraftsanläggningar, biomassa- eller vattenkraftverk till industriella slutanvändare.

Den som producerar den förnybara energin erhåller ett fast pris per megawattimme, och kan därmed förvänta sig en fast avkastning från sin investering som samtidigt fungerar som säkerhet hos banken för de lån som behövs. En krävande kund kan på detta sätt försäkra sig om att man får förnybar energi endera från en viss anläggning eller från en portfölj med förnybar energi till ett fast pris under avtalets löptid. De energiproducerande anläggningarna erbjuder en ursprungsgaranti som verifierar att den levererade elen är förnybar och hänförlig till en viss anläggning.

Varför har energiköpsavtal blivit så populära?

I nuläget finns två trender på marknaden som förstärker varandra.

För det första har vi det faktum att subventioneringen av förnybar energi i Europa minskar eller är på väg att fasas ut inom den närmaste framtiden, och detta gäller framför allt havsbaserad vindkraft. Denna trend lär fortsätta. Utan subventioner måste de som driver anläggningar som producerar förnybar energi hitta nya metoder för att säkra åtminstone en del av investeringsriskerna. Ett sätt är att sälja framtida produktion till en villig köpare.

För det andra har företagen blivit alltmer intresserade av energilösningar som hjälper dem att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål och de efterfrågar i allt större utsträckning direktleveranser av förnybar el. Nästan hälften av alla Fortune 500-företag hade redan 2017 definierat sina klimatmål. De flesta av dem var globala IT-företag med omfattande energibehov, exempelvis Facebook och Microsoft. Numera växer intresset inom alla sektorer.

Vilka typer av energiköpsavtal finns det?

Avtalen varierar beroende på elproduktionens ägare och vem som är kund, men även vilken typ av kraftöverföring det handlar om.

Platsbaserade energiköpsavtal

Utvecklaren och operatören av vind- eller solkraftparken säljer el direkt till en storkund. Det ger kunden stabila priser och tillgång till förnybar energi. Säljaren slipper sitt beroende av subventioner, minskar marknadsriskerna och försäkrar sig om stabila intäkter på lång sikt.

Ett exempel är det tioårsavtal som Vattenfall och Microsoft slöt under hösten 2017 gällande leverans av förnybar energi från den nya vindkraftparken Wieringermeer i Nederländerna som ligger granne med Microsofts datacenter.

wieringermeer-vind.jpg

Vattenfall och Microsoft tecknade 2017 ett tioårigt energiköpsavtal som innebar att vindkraftparken Wieringermeer står för strömförsörjningen till Microsofts närliggande datacenter.

Indirekta energiköpsavtal

Även denna typ av energiköpsavtal berör fysiska leveranser av förnybar el. I det här fallet finns dock inte produktionsanläggningen i kundens direkta närhet, utan elen levereras via nätet. Elen köps och säljs av en handlare som oftast även erbjuder andra tjänster, till exempel gällande reglerkraft, prognoser eller optimering av elproduktion. Ett exempel på detta är avtalet mellan Vattenfall och Facebook från maj 2018 avseende strömförsörjning till datacenter i Danmark och Sverige där leveranserna kommer att utgöras av vindenergi från Norge.

Vattenfall har i dagsläget tecknat avtal för ungefär 4,5 GW förnybar energi från tredjepartsproducenter och siktar på att nästan fördubbla denna siffra fram till 2020.

Syntetiska eller finansiella energiköpsavtal

Det finns även energiköpsavtal som gäller virtuell snarare än fysisk elförsörjning. I detta fall handlas den förnybara elen på elbörsen. Genom den här typen av avtal säkrar man sin marknadsrisk och elförsörjningen omfattas av ursprungsgarantier.

Hur kommer regelverken för energiköpsavtal i Europa att se ut i framtiden?

Hanno Mieth förklarar:

– Företagens energiköpsavtal blev fler förra året tack vare lägre produktionskostnader för förnybar energi, utfasningen av subventioner enligt den tyska lagen om förnybara energislag (EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz) och företagens ökande efterfrågan på förnybar energi. Vi menar att denna trend lär fortsätta. Vi är en av marknadens största aktörer med mångårig erfarenhet, och vi har både de tekniska kunskaperna och många olika produktionsalternativ för förnybart, och har därmed mycket att erbjuda både kunder och utvecklare inom industrisektorn.

Hanno Mieth sammanfattar framtidsutsikterna:

– Vi förväntar oss att subventionerna minskar på grund av upphandlingsprocesserna, och vi är inte den enda aktören på marknaden som anser detta. Från och med 2021 kommer inte längre några tyska EEG-subventioner att utgå till nya vindkraftparker, utan ny finansiering måste hittas. I Tyskland kommer vi – till skillnad från marknaderna i Norden – att få fler energiköpsavtal med kortare löptider på mellan ett och fem år i takt med att subventioneringarna till anläggningarna fasas ut. Det kommer att leda till en ökad tillgång på förnybar el på marknaden som blir tillgänglig för energiköpsavtal.

Läs mer:

Växande marknad för långsiktiga elhandelsavtal om förnybar el
Vattenfall tecknar stort leveransavtal för vindkraft till Microsoft
Uppsvinget för energiköpsavtal leder till ökad likviditet, Montel News 12 mars 2019

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln